Så här påverkas asylprocessen av ett brott

Migri 30.8.2017 11.13
Nyhet

Hur ett brott påverkar asylprocessen har väckt diskussion efter dådet i Åbo den 18 augusti 2017.

Polisen har ansvaret för brottsutredningen

Om en asylsökande begår ett brott har polisen ansvaret för brottsutredningen och informationen i anslutning till den.

Brottsmisstanken undersöks, överlämnas till åtalsprövning och om det är nödvändigt åtalas gärningsmannen och döms i domstol. De skyldiga får sitt straff oberoende av varifrån de kommer.


Om gärningsmannen är en asylsökande vars ansökan ännu behandlas undersöks brottmålet och asylansökan separat. Om det är fråga om ett brott mot liv behandlas asylansökan vid ett påskyndat förfarande.

Vem kan avlägsnas ur landet?

Migrationsverket fattar beslut om avvisning eller utvisning av personer som gjort sig skyldiga till brott alltid då lagen tillåter detta.

Om den som söker uppehållstillstånd eller asyl inte beviljas tillstånd innefattar det negativa beslutet avvisning. Om sökanden under processens gång har begått ett brott beaktas detta i avvisningsbeslutet och inreseförbudet. Längden på inreseförbudet beror på hur allvarligt brottet är.

När personen som ska avlägsnas ur landet har haft ett gällande uppehållstillstånd är det fråga om utvisning. Om personen inte har uppehållstillstånd i Finland är det fråga om avvisning.

När någon ska avlägsnas ur landet görs alltid en rättslig helhetsprövning.

Personens band till Finland, bl.a. vistelsetid, familj, arbete eller studier, beaktas när beslutet om ett eventuellt avlägsnande ur landet fattas.

Ett brott som begåtts i Finland avbryter inte asylprocessen

En asylsökande som har grunder för asyl, dvs. flyktingstatus, kan inte förvägras asyl ens trots att han eller hon har begått ett grovt brott i Finland. Detta grundar sig på FN:s flyktingkonvention (Genèvekonventionen) och Finlands utlänningslag.

Enligt utlänningslagen avslås asylansökan däremot automatiskt om asylsökanden innan han eller hon kom till Finland har begått eller av grundad anledning misstänks ha begått brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten. Detsamma gäller om asylsökanden utanför Finland har begått ett annat grovt brott än ett politiskt brott eller en gärning som strider mot Förenta Nationernas syften och principer.

Även uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd kan förvägras en person som gjort sig skyldig till ett brott.

Inte ens en person som gjort sig skyldig till ett allvarligt brott kan avlägsnas ur landet om personen i sitt hemland skulle hotas av dödsstraff, tortyr, förföljelse eller någon annan behandling som är omänsklig eller kränker människovärdet. Detta så kallade förbud mot tillbakasändning som Migrationsverket alltid iakttar, grundar sig på Finlands grundlag, utlänningslagen och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Om asylsökanden som har begått brott inte har grunder uttryckligen för asyl, dvs. för flyktingstatus, och tryggt kan återvända till sitt hemland, fattas ett negativt beslut som innefattar avvisning.

Det straffrättsliga ansvaret finns kvar även om personen stannar i Finland

Även om en asylsökande som begått ett brott i Finland inte tvingas lämna landet måste han eller hon avtjäna ett eventuellt straff för sitt brott i Finland.

Till flyktingstatus hör rätten till familjeåterförening, men familjemedlemmar till en person som är i fängelse beviljas inte uppehållstillstånd.

Efter fängelsedomen kan det bli aktuellt med utvisning om omständigheterna som bidragit till beviljandet av flyktingstatus har ändrat så att personen inte längre har grunder för asyl i Finland.

Flyktingstatus kan återkallas om det senare framgår att asyl eller alternativt skydd inte borde ha beviljats, eftersom sökanden innan han eller hon kom till Finland har begått eller av grundad anledning misstänks ha begått brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten, ett annat grovt brott utanför Finland än ett politiskt brott eller en gärning som strider mot Förenta Nationernas syften och principer.

Flyktingstatus kan också dras in om sökanden medvetet har meddelat falska uppgifter eller hemlighållit information.

Mer information

Kommunikationsenheten, e-post: [email protected], tfn: 0295 433 037

Pressmeddelande

Viimeisimmät