درخواست را به کجا میفرستم؟

اگر مشتری مرکز استقبالیه (لاگر/کمپ) هستید، پس درخواست را به مرکز استقبالیه (لاگر/کمپ) بدهید:

- درخواست برقی در انترنت یکجا با کارمند مرکز استقبالیه (لاگر/کمپ) خانه پوری میشود

- فورمه رضایت را هم (به عربی، به انگلیسی و یا به فنلندی) خانه پوری کنید. فورمه را از صفحه Migri.fi باز کنید. میتوانید فورمه را در کامپیوتر خانه پوری کنید و یا اینکه فورمه را چاپ کرده و با دست خانه پوری کنید.

- همه فورمه ها و اوراق را امضأ کرده بعداً به کارمند مرکز استقبالیهٔ (لاگر/کمپ) تان بدهید.

اگر مشتری مرکز استقبالیه (لاگر/کمپ) نیستید، پس درخواست را به ریاست مهاجرت ارسال کنید:

- فورمه درخواست را از صفحه Migri.fi باز کنید. میتوانید فورمه را در کامپیوتر خانه پوری کنید و یا اینکه فورمه را چاپ کرده و با دست خانه پوری کنید.

- فورمه رضایت را هم (به عربی، به انگلیسی و یا به فنلندی) خانه پوری کنید. فورمه را از صفحه Migri.fi باز کنید. میتوانید فورمه را در کامپیوتر خانه پوری کنید و یا اینکه فورمه را چاپ کرده و با دست خانه پوری کنید.

- همه فورمه ها و اوراق را امضأ کرده بعداً به ریاست مهاجرت از طریق پوسته ارسال کنید. اگر میخواهید میتوانید درخواستتان را شخصاً به صندوق پوستی ریاست مهاجرت برسانید.

فورمه ها

- فورمهٔ درخواست (به فنلندی و به انگلیسی)

- فورمه ای او ام - IOM (به فنلندی)

- فورمه ای او ام - IOM (به انگلیسی)

- فورمه ای او ام - IOM (به عربی)