Turvapaikka Suomesta

چی وقت میتوانم درخواست حمایه بدهم؟

اگر پناهنده هستید که هنوز جواب درخواست پناهندگیتان نیامده و یا اینکه قربانی تجارت انسانی هستید، درین حالت در هر قسمت پروسه برگشت داوطلبانه که باشید، میتوانید درخواست حمایه را بدهید.

اگر اجازهٔ اقامت موقتی علیه اخراج کردن از مملکت بدست آورده اید، هروقتیکه خواستید میتوانید درخواست حمایه را بدهید، ولی قبل از انیکه اجازهٔ اقامت شما به اتمام برسد باید درخواست حمایه را بدهید.

اگر حفاظت/ پناهندگى به دلیل قوانین بشر دوستی بدست آوردید، ، هروقتیکه خواستید میتوانید درخواست حمایه را بدهید، ولی قبل از انیکه اجازهٔ اقامت شما به اتمام برسد باید درخواست حمایه را بدهید.

اگر جواب منفی از درخواست پناهندگیتان دریافت کردید، برایتان بخاطر برگشت داوطلبانه وقت، که اکثراً ۳۰ روز بوده، داده میشود. مقدار وقت برگشت داوطلبانه در تصمیم نامهٔ ریاست مهاجرت برایتان نوشته شده است.

- اگر میخواهید که داوطلبانه و حمایت شده برگردید، پس درین مدد مقرر شده باید درخواست حمایهٔ برگشت داوطلبانه را بدهید.

- اگر درخواست برگشت داوطلبانه را ندهید، پولیس تا وطنتان شخصاً شما را میرسانید و یا اینکه تعقیب میکند که از فنلند خارج شوید . بدین دلیل هیچ نوع حمایت و یا حمایهٔ مالی برایتان داده نمیشود.

اگر جواب منفی از درخواست پناهندگیتان دریافت کردید، مگر پولیس ازنگاه دلایل منتقی/عملی نمیتواند که شما را به وطنتان شخصاً برساند، مرکز استقبالیه (لاگر/کمپ) این را برایتان اطلاع میدهد. شما باید در حدود ۳۰ روز بعد از اطلاع مرکز استقبالیه (لاگر/کمپ) درخواست حمایهٔ برگشت داوطلبانه را بدهید. اگر درخواست را ندهید، پس خدمات مرکز استقبالیه (لاگر/کمپ) برایتان به اتمام میرسد.

- به اتمام رسیدن خدمات مرکز استقبالیه (لاگر/کمپ) این معنی میدهد، که دیگرحق سکونت/زندگی کردن در مرکز استقبالیه (لاگر/کمپ) ، بدست آوردن حمایهٔ استقبالیی ( حمایهٔ مالی ،کمک پولی) و استفاده کردن خدمات صحی را ندارید.

- شما باید مستقیماً از مرکز استقبالیه (لاگر/کمپ) و فنلند خارج شده وبه مملکت خود و یا کشور دیگر، که آنجا قانونی زندگی میتوانید کنید، برگردید.

- به اتمام رسیدن خدمات مرکز استقبالیه (لاگر/کمپ) ربط به اطفال و نوجوانان زیرسن ۱۸، که بدون از سرپرست در فنلند هستند، ندارد.