چه کمکی می توانید دریافت نمائید؟

کمک برای بازگشت داوطلبانه شامل موارد زیر می شود

- هزینه سفر و نقل مکان

- یارانه ای که هدف آن کمک به شروع زندگی جدید در کشور خودتان می باشد.

این یارانه می تواند یا پول نقدی باشد و یا کمک کالایی و لوازم مایحتاج. منظور از کمک کالایی و لوازم مایحتاج، خدمات یا مواد مورد نیاز گوناگون است، مثلاً کمک در موارد زیر

- کاریابی

- تأسیس شرکت برای خود

- کمک هزینه تحصیلی

- یافتن مسکن.

انتخاب کمک کالایی و لوازم مایحتاج بر اساس نیازها و امکانات فرد داوطلبی که تصمیم به بازگشت گرفته انجام می گیرد. کمک کالایی و لوازم مایحتاج در همه کشورها عرضه نمی شود.

مقدار پول نقدی بسته به این که به چه کشوری بر می گردید، متفاوت است. مقدار کمکی که به بزرگسالان و کودکانی که همراه آنها بر می گردند تعلق می گیرد، متفاوت است. علاوه بر این در صورتی که دلیل ویژه ای از قبیل موقعیت اجتماعی دشوار یا بیماری داشته باشید، می توانید تقاضای کمک اضافه نمائید.

آئین نامه وزارت کشور در مورد کمک به بازگشت داوطلبانه (به زبان فنلاندی).