از کجا این تقاضا را بکنم؟

در صورتی که در مرکز پذیرش پناهجویان ثبت نام شده اید، تقاضای خود را به مرکز پذیرش پناهجویان خود تحویل دهید:

- این تقاضا را همراه با کارمند مرکز پذیرش پناهجویان به صورت الکترونیکی انجام دهید.

- فرم رضایت نامه را نیز تکمیل کنید (به زبان عربی، انگلیسی یا فنلاندی). این فرم را در سایت Migri.fi باز کنید. این فرم را می توانید یا در کامپیوتر پر کنید و یا آنرا چاپ کرده و با دست پر کنید.

- فرمها را امضاء کرده و به کارمند مرکز پذیرش پناهجویان تحویل دهید

در صورتی که در مرکز پذیرش پناهجویان ثبت نام نشده اید، تقاضای خود را به اداره کل مهاجرت ارسال نمائید.

- فرم تقاضا را در سایت Migri.fi باز کنید. این فرم را می توانید یا در کامپیوتر پر کنید و یا آنرا چاپ کرده و با دست پر کنید.

- فرم رضایت نامه را نیز تکمیل کنید (به زبان عربی، انگلیسی یا فنلاندی). این فرم را در سایت Migri.fi باز کنید. این فرم را می توانید یا در کامپیوتر پر کنید و یا آنرا چاپ کرده و با دست پر کنید.

- فرمها را امضاء کرده و آنها را از طریق پست به اداره کل مهاجرت ارسال نمائید. در صورت تمایل می توانید فرمهای خود را شخصاً به صندوق پستی که در مرکز خدمات اداره کل مهاجرت قرار دارد بیاورید

فرمها

- فرم تقاضا (به زبان فنلاندی و انگلیسی)

- فرم سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) (به زبان فنلاندی)

- فرم سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) (به زبان انگلیسی)

- فرم سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) (به زبان عربی)