چه زمانی می توان تقاضای کمک نمود؟

در صورتی که پناهجو هستید و به تقاضای پناهندگی تان هنوز پاسخ داده نشده است و یا چنانچه قربانی تجارت انسان هستید، می توانید در هر مرحله ای که بخواهید کمک به بازگشت داوطلبانه را تقاضا نمائید.

در صورتی که به دلیل وجود مانع برای اخراج کردن شما از کشور، به شما اجازه اقامت موقتی داده شده است، می توانید در هر مرحله ای که بخواهید کمک به بازگشت داوطلبانه را تقاضا نمائید، ولی پیش از آن که اعتبار اجازه اقامت تان به پایان برسد.

در صورتی که اجازه اقامت بر اساس حفاظت انسان دوستانه دارید، می توانید در هر مرحله ای که بخواهید کمک به بازگشت داوطلبانه را تقاضا نمائید، ولی پیش از آن که اعتبار اجازه اقامت تان به پایان برسد.

در صورتی که به تقاضای پناهندگی شما پاسخ منفی داده شود، معمولاً زمانی برایتان در نظر گرفته می شود تا داوطلبانه به کشور خود برگردید. این زمان حداکثر یک ماه است. در تصمیمی که در مورد تقاضای پناهندگی به شما داده شده است، این زمان بازگشت داوطلبانه ذکر شده است.

- در صورتی که مایلید به طور داوطلبانه و با دریافت کمک به کشور خود برگردید، باید پیش از به پایان رسیدن این زمان، تقاضای کمک برای بازگشت داوطلبانه نمائید.

- در صورتی که تقاضای کمک برای بازگشت داوطلبانه نکنید، پلیس شما را به کشور خودتان مشایعت می کند و یا نظارت می کند که شما از فنلاند خارج شوید. در این صورت به شما کمک مالی یا کمک از نوع دیگری برای بازگشت داوطلبانه تعلق نمی گیرد.

چنانچه به تقاضای پناهندگی شما پاسخ منفی داده شده است، ولی پلیس به دلایل عملی نمی تواند شما را به کشور خودتان برگرداند، مرکز پذیرش پناهجویان این موضوع را به شما اطلاع خواهد داد. شما باید در عرض 30 روز از تاریخی که مرکز پذیرش پناهجویان این موضوع را به شما اطلاع داده، تقاضای کمک برای بازگشت داوطلبانه نمائید. اگر این تقاضا را انجام ندهید، خدمات مرکز پذیرش پناهجویان شما پایان خواهد یافت.

- پایان یافتن خدمات مرکز پذیرش پناهجویان بدین معنی است که شما دیگر حق ندارید در مرکز پذیرش پناهجویان زندگی کنید، از مرکز پذیرش پناهجویان پول دریافت کنید و یا مثلاً از خدمات بهداشتی و درمانی استفاده کنید.

- شما باید خودتان و بدون هیچ کمکی از مرکز پذیرش پناهجویان و از فنلاند خارج شوید و به کشور خود و یا به کشور دیگری که در آن می توانید اقامت قانونی داشته باشید، برگردید.

- پایان یافتن خدمات مرکز پذیرش پناهجویان شامل پناهجویان زیر سن قانونی که بدون والدین خود در فنلاند بسر می برند نمی شود.