Ku duhet dorëzuar kërkesën?

Nëse je klient i Qendrës së pranimit mund ta lësh kërkesën në qendrën tënde të pranimit:

  • Kërkesa plotësohet në formë elektronike së bashku me personelin e Qendrës së pranimit
  • Plotëso gjithashtu formularin e dhënies së pëlqimit (arabisht, anglisht ose finlandisht). Hap formularin në faqen e internetit Migri.fi. Mund ta plotësosh atë në ekran të kompjuterit ose ta printosh dhe ta plotësosh me dorë.
  • Firmos (nënshkruaj) formularët dhe jepja ato personelit të Qendrës së pranimit.

Nëse nuk je i regjistruar në Qendrën e pranimit, dërgo kërkesën në Drejtori të migracionit:

  • Hap formularin e aplikimit në faqen e internetit Migri.fi. Mund ta plotësosh atë në ekran të kompjuterit ose ta printosh dhe ta plotësosh me dorë.
  • Plotëso gjithashtu formularin e dhënies së pëlqimit (arabisht, anglisht ose finlandisht). Hap formularin në faqen e internetit Migri.fi Mund ta plotësosh atë në ekran të kompjuterit ose ta printosh dhe ta plotësosh me dorë.
  • Firmos (nënshkruaji) formularët dhe dërgoji me postë në Drejtori të migracionit.Nëse dëshiron, mund të sjellësh kërkesën personalisht në kutinë postare që gjendet në punktin e shërbimeve në Drejtori të migracionit.

Formularët