Mund të merrni mbështetje për kthimin vullnetar, në qendrën e pranimit tuaj.

Nëse dëshiron të kthehesh vullnetarisht në atdhe, mund të kërkosh mbështetje të riatdhesimit.

Qendra e pranimit ose Drejtoria e migracionit mund të të miratojnë një mbështetje të kthimit tënd nëse

  • ke marrë vendimin negativ në kërkesë të azilit
  • anulon kërkesën e azilit
  • je viktimë e tregtisë me njerëz, nuk ke vendbanim rezident në Finlandë
  • ke fituar strehim të përkohshëm
  • ke fituar lejen e përkohshme të qëndrimit për arsye të pengimit të largimit nga Finlanda, por, nuk ke vendbanim rezident në Finlandë
  • statusi yt i strehimit ndërkombëtar në Finlandë është anuluar ose hequr dhe është vendosur për të dëbuar ty
  • ke fituar strehim humanitar, por leja e jote e qëndrimit është duke mbaruar ose ka mbaruar.

Miratimi i mbështetjes ka si parakusht largimin tënd vullnetar nga Finlanda Ti duhet të anulosh të gjitha kërkesat për azil (anglisht), lejeqëndrimi (anglisht), ose pasaportë për të huaj (anglisht), që janë duke u proceduar, ose ankesat në lidhje me vendimet në ato kërkesa.

Ty mund të të miratohet mbështetja për riatdhesim vetëm nëse ke nevojë për të dhe nuk mund ta financosh vet kthimin tënd.

Çfarë mbështetjeje mund të marr?

Ku duhet dorëzuar kërkesën?

Kur mund të aplikoj për mbështetje?

Ndihmat sipas shteteve