main-mobile-navigation-header

Projektet IHME strävar efter att förbättra kunskapen om arbetet mot människohandel i Finland

Migri 26.9.2017 13.45
Nyhet

Migrationsverket och hjälpsystemet för offer för människohandel informerar:

Hjälpsystemet för offer för människohandel har inlett projektet IHME för att förbättra verksamhetsmöjligheterna för arbetet mot människohandel i Finland. Syftet med projektet är dels att förbättra verksamheten mot människohandel, dels att öka kunskapen om identifiering av och hjälp till offer för människohandel och om förundersökning av människohandelsbrott i Finland. Projektet syftar också till att främja likabehandling av offer för människohandel hos myndigheterna.

Projektet IHME strävar efter att främja arbetet mot människohandel på tre delområden:

  • Utbildningsmoduler om identifiering av människohandel, hjälp till offren och förundersökning av fenomenet skapas åt förundersökningsmyndigheterna, som utbildas på praktisk nivå runtom i Finland.
  • Webbplatsen www.manniskohandel.fi förnyas så att den bättre uppfyller behoven hos offren, myndigheterna och civilsamhället.
  • En utredning görs om människohandeln med barn och utifrån den ordnas två utbildningsseminarier på temat.

Projektets centrala innehåll riktar sig till poliser och gränsbevakare

Poliser och gränsbevakare är tjänstemän på förundersökningsmyndigheter som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med människohandel. De ansvarar för att göra förundersökningar av möjliga människohandelsbrott.

Utbildningarna syftar till att öka förundersökningsmyndigheternas möjligheter att agera i tid för att bekämpa det föränderliga fenomenet med människohandel. Målet med utbildningarna är att främja samarbetet mellan myndigheterna samt mellan myndigheterna och frivilligorganisationerna i arbetet mot människohandel och att öka förundersökningsmyndigheternas förmåga att hänvisa offren för människohandel till rätt service. Förundersökningsmyndigheternas utbildningsmoduler byggs upp tillsammans med Polisyrkeshögskolan och Gräns- och sjöbevakningsskolan.

Webbplatsen manniskohandel.fi kommer att förnyas helt under projektets gång. Arbetet blir klart under 2018. Målet är att utveckla webbplatsen manniskohandel.fi så att det blir lättare för eventuella offer att hitta hjälp. I och med förnyelsen får myndigheterna och civilsamhället bättre tillgång till information och anvisningar som stöd för sitt arbete mot människohandel. Projektet strävar också efter att öka kännedomen om webbplatsen och göra den mer användbar på olika plattformar och i fältarbete.

Barnhandelutredningen kartlägger människohandeln med barn i Finland och i jämförelseländer

Det finns ett stort behov av en barnhandelutredning, eftersom vi i dagsläget endast har mycket lite information om fenomenet i Finland. Baserat på utredningen ordnas två temaseminarium inom projektet. På seminarierna utbildas deltagarna att identifiera människohandel med barn och att hjälpa barn som fallit offer för människohandel och barn till myndiga offer. De utbildas även i förundersökningsprocessen vid människohandelsbrott mot barn. Målet med temaseminarierna är främst att öka kunskaperna om människohandeln med barn i Finland hos de aktörer som utför arbete mot människohandel.

Projektet IHME får bidrag från Europeiska unionens fond för inre säkerhet (ISF-P).

Ytterligare information till medierna

Projektchef Veikko Mäkelä, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Press release

Viimeisimmät