Meny

Migrationsverket utvecklar rapporteringen om landinformation – halvårsrapporterna om Irak, Somalia och Afghanistan upphör

17.9.2019 12.51
Pressmeddelande

Migrationsverket utvecklar rapporteringen om landinformation som används i asylbeslut. På hösten börjar ett utvecklingsprojekt som syftar till att göra lägesrapporteringen om olika länder ännu mer flexibelt, eftersom information behövs om fler ursprungsländer än tidigare.

Projektets mål är att skapa en ny modell för hur lägesrapporterna om olika länder ska utarbetas.

"Trots att antalet asylsökande har minskat har informationsbehoven vid beslutsfattandet blivit mångsidigare och antalet ursprungsländer ökat, i synnerhet efter 2018", uppger Jaakko Purontie, chef för resultatområdet för juridisk service, från Migrationsverket.

Det har blivit ännu viktigare att ha aktuell landinformation om till exempel vissa orter och olika klientgrupper.

År 2019 har det kommit flest nya asylsökande från Turkiet, Ryssland och Irak. Antalet inlämnade asylansökningar i år är 3 038, varav 1 608 är första ansökningar (läget den 31 augusti 2019). Bland alla asylsökande i år finns ungefär 80 olika medborgarskap.

Sopu-projektet har fått finansiering av Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif).

Situationen i Irak, Somalia och Afghanistan följs hela tiden

I enlighet med den föregående regeringens asylpolitiska åtgärdsprogram har Migrationsverket sedan 2016 publicerat landinformationsrapporter om säkerhetsläget i Afghanistan, Irak och Somalia med sex månaders mellanrum. Rapporterna behandlar bland annat säkerhetsläget i dessa länder. År 2016 kom det flest nya asylsökande till Finland från Irak, Afghanistan och Somalia.

I fortsättningen utarbetar verket inte längre rapporter med sex månaders mellanrum utan publicerar mer omfattande rapporter om olika länder, som utarbetas efter behov. Rapporter utarbetas i synnerhet om de länder från vilka det kommer asylsökande och kvotflyktingar till Finland.

Den landinformation som används som underlag för beslutsfattandet kommer inte att förändras: vi kommer fortfarande att följa säkerhetsläget i länderna hela tiden. Landinformation kommer att produceras och uppdateras kontinuerligt för att stödja beslutsfattandet i asylärenden, eftersom säkerhetsläget i länderna kan ändra snabbt. När en enskild persons asylansökan prövas iakttar man den landinformation som har betydelse för just denna persons situation.

Lägesrapporterna finns tillgängliga på Migrationsverkets webbplats.

Fakta: Forskningsdata om läget i de olika länderna som stöd för beslutsfattandet

  • Migrationsverkets landinformation upprättar rapporter särskilt om de länder från vilka det kommer asylsökande och kvotflyktingar till Finland.
  • Forskarna vid landinformationsenheten följer kontinuerligt situationen i ursprungsländerna och rapporterar om eventuella ändringar.
  • Varje asylsökandes situation utreds alltid individuellt, inte enbart utifrån landinformationen. Detta betyder att Migrationsverket utreder för varje asylsökandes del om personen i fråga hotas av förföljelse eller allvarlig skada om han eller hon återvänder till sitt hemland.
  • Information om situationen i ursprungsländerna inhämtas på flera sätt, bland annat genom utredningsresor och från andra källor, såsom FN:s flyktingorgan UNHCR, olika forskningsinstitut och andra länders landinformationsenheter och deras forskarnätverk.

Ytterligare information till medier

  • Jaakko Purontie, chef för resultatområdet juridisk service, e-post: [email protected], tfn 0295 433 037
  • I nyhetsrummet kan du läsa mer om hur forskarna vid Migrationsverkets landinformation arbetar (på finska).
  • Grundläggande fakta om landinformation hittar du i informationsbanken (på finska).

Viimeisimmät