main-mobile-navigation-header

Migrationsverkets år 2018: Kostnaderna för mottagandet minskade förra året

25.3.2019 11.29
Pressmeddelande

Kostnaderna för mottagande av asylsökande fortsatte att minska förra året. Kostnaderna för mottagandet var år 2018 ca 189 miljoner euro, medan kostnaderna år 2017 var 282 miljoner euro.

Genomsnittspriset per inkvarteringsdygn återgick till ungefär samma nivå som före år 2015. Genomsnittspriset var förra året 48 euro per person, när det föregående år var 55 euro. I genomsnittspriset ingår förläggningarnas samtliga utgifter, såsom förläggningens hyra för lokaler och fastighetsunderhåll, löner till anställda, tjänster och mottagningspenningen som betalas till de boende.

Antalet förläggningar har minskat, eftersom det har kommit färre asylsökande till Finland än tidigare. Antalet asylansökningar minskade ca 10 % förra året och var 4 548, varav ungefär hälften av ansökningarna var förnyade ansökningar. Antalet sökande som omfattas av mottagning sjönk under året från 13 100 personer till cirka 10 680 personer.

Asylsituationen år 2015 återspeglades dock fortfarande i verkets verksamhet. För en del sökande har processerna förlängts, eftersom de som har fått avslag på ansökan har överklagat till förvaltningsdomstolen och många som redan har beviljats asyl har förnyat sin ansökan. Handläggningen av asylansökningar var mer krävande än tidigare beroende på att nya grunder tagits upp i de förnyade ansökningarna.

Uppgången syntes i nästan alla ansökningsgrunder

Enligt Migrationsverkets bokslut var utgifterna för verksamheten under budgetåret 2018 nästan 215 miljoner euro. Utgifterna minskade 22 % jämfört med år 2017. Orsaken till de minskade utgifterna var en klar nedgång i antalet asylsökande, vilket inverkade på kostnaderna för mottagandet.

Migrationsverkets inkomster från hanteringsavgiften för ansökningar var en aning större jämfört med föregående år, ca 19,8 miljoner euro (2017: 19,0 milj. euro). Tillståndsavgifterna motsvarar dock inte helt utgifterna för beslut, eftersom man tar ut en lägre hanteringsavgift för ansökan som gäller minderåriga och studerande.

År 2018 var ännu ett tillväxtår för Migrationsverket. Antalet tillståndsärenden angående immigration som tagits upp till handläggning fortsatte att öka: Gällande ansökningar om uppehållstillstånd och registrering av EU-medborgare var ökningen nästan 13 %. (2018: 96 473, 2017: 85 538).

– Hanteringen av det ökade antalet ansökningar förutsätter tillräckliga resurser för verket även under de kommande åren, så att kunderna inte behöver vänta på beslut för länge, säger ekonomidirektör Kari Kananen.

Fler invandrare än tidigare ansökte om uppehållstillstånd på grund av arbete eller studier. Däremot blev det en liten minskning av antalet första ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeband. Det fanns en liten ökning i ansökningar från familjemedlemmar till finska medborgare eller som på andra grunder, till exempel arbete, vistas i landet, men antalet ansökningar från familjemedlemmar till personer som fått internationellt skydd minskade över en tredjedel.

Angående medborgarskapsärenden var ökningen ca 1 200 ansökningar, ca 9 %. (2018: 14 196, 2017: 13 016).

Nya kanaler för kunderna – färre samtal

Migrationsverket satsade år 2018 mycket på att utveckla kundservicen och fortsatte att förnya och digitalisera sina processer.

Under år 2018 kunde man förkorta köerna betydligt för tidsbokning till serviceställena, och nu får man en tid inom en månad. Serviceställen finns på nio platser runt om i Finland. Serviceställena tar emot ansökningar om uppehållstillstånd, resedokument, EU-registrering eller medborgarskap.

Under året togs nya kanaler för kundservice i bruk såsom chatbot Kamu som baseras på artificiell intelligens samt livechat. Svarsfrekvensen för telefonservicen förbättrades märkbart. Tack vare den förnyade webbplatsen, behandlingstidtestet, chatbotten och den förnyade telefonservicen var samtalen drygt 100 000 färre än förra året. Kunderna hänvisades mer än tidigare till att sköta ärenden på webben för att göra handläggningen av ansökningar ännu mer effektiv.

Migrationsverkets verksamhetsberättelse och bokslut har publicerats på verkets webbplats.

Mer information för medierna

Kari Kananen, ekonomidirektör, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Viimeisimmät