Hoppa till innehåll

Strukturerna för mentalvårdsarbetet synliggörs och förläggningarnas kompetens ökas

26.7.2021 9.21

Migrationsverket har utvecklat mentalvårdsarbetet som görs i mottagningssystemet. Projektet Psyyke har arrangerat utbildningar för förläggningspersonalen och utarbetat en anvisning om mentalvårdsarbete vid förläggningar.

En stor mängd av arbete som stöttar klienters mentala hälsa, identifiering av problem och tillhandahållande av stöd när problem uppstår utförs vid förläggningarna. Vid behov hänvisas klienterna till hälso- och sjukvårdstjänster utanför förläggningen och till egentlig, mer specialiserad mentalvårdsservice.

Utbildningar har ökat förläggningarnas kompetens i mentalvårdsarbete

Syftet med Psyyke-projektets utbildningar har varit att fortsätta de utbildningar i mentalvårdsarbete som arrangerats redan innan projektet och att arrangera nya utbildningar om aktuella teman. 

Förläggningarnas personal har instruerats i olika arbetsmetoder och i olika sätt att strukturera mentalvårdsarbetet och anpassa det till förläggningsmiljön. Som exempel kan nämnas psykiska första hjälpen.

”Vi valde att använda projektets utbildningar till att förstärka i synnerhet de grundläggande frågorna och den grundläggande kompetensen i mentalvårdsarbete, något som sedan kan tillämpas i praktiken. En annan viktig sak var att utbildningarnas innehåll överensstämde med anvisningen som utarbetats inom projektet”, berättar Kaisa Rontu, överinspektör.

Två utbildningstillfällen arrangerades innan pandemin i Lahtis och Helsingfors. Det sista utbildningstillfället som krävde närvaro ställdes in på grund av coronapandemin men ersattes med distansutbildningar som arrangerades i maj 2021. Utbildningarna fick bra respons av förläggningspersonalen.

”I fortsättningen kommer vi att utreda om de olika yrkesgrupperna vid förläggningarna kan erbjudas mer specialiserade utbildningar, och till exempel om det går att ge utbildning i korta psykosociala interventioner och de gemensamma dragen som bidrar till interventionernas effektivitet”, säger Rontu.

Ny anvisning främjar mentalvårdsarbetet i mottagningssystemet

Utöver arrangerande av utbildningar har projektgruppen utarbetat en anvisning om mentalvårdsarbetet vid förläggningar. Anvisningen handlar om vad mentalvårdsarbetet vid förläggningarna är, vad som ingår i arbetet samt på en allmän nivå hur arbetet utförs.

Ett ytterligare syfte med anvisningen är att öka förläggningspersonalens medvetande om det mentalvårdsarbete som de gör och att tillämpa den nationella strategin för psykisk hälsa på mottagningssystemet för asylsökande.

”Anvisningen utgår från att mentalvårdsarbetets innehåll bör vara välgrundat och arbetet så verkningsfullt som möjligt i ljuset av den information som finns tillgänglig. Saker som tas upp i anvisningen är sådana som i praktiken kan fullföljas i det dagliga livet i en förläggning. Anvisningen samlar ihop även tidigare anvisningar där den mentala hälsan beaktas”, säger Rontu.

Psyyke – utveckling av kompetensen i mentalvårdsarbete hos personalen i mottagningssystemet har fått finansiering från Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond (Amif) under tiden 1.3.2019–30.6.2021.

Ytterligare information till medier

Överinspektör Kaisa Rontu, enheten för mottagande, tfn 0295 433 037, e-post: [email protected]