Frivillig återresa stöder asylsökandenas framtid i deras hemland

11.4.2018 9.27
Pressmeddelande

Migrationsverket, Utrikesministeriet och Krishanteringscentret har inlett ett projekt där man utvecklar systemet för frivillig återresa. Projektet fokuserar särskilt på länderna Irak, Afghanistan och Somalia. Under de senaste åren har också majoriteten av asylsökandena kommit till Finland från dessa länder. Målet är bland annat att öka kunskapen om frivillig återresa hos de eventuellt återvändande personerna.

Med frivillig återresa avses att asylsökanden eller någon annan återvändande person frivilligt återvänder till sitt hemland eller något annat land, där han eller hon har uppehållstillstånd. De återvändande personerna får biljetter för att resa till sin hemort. Dessutom får största delen ekonomiskt stöd som till exempel kan vara stöd för att hitta arbete, starta småföretag, boende eller barnens skolgång.

När en person har stannat olagligt i Finland efter att han eller hon har fått ett negativt asylbeslut, kan det vara svårt eller rentav omöjligt för honom eller henne att leva i Finland. Frivillig återresa är alltid en bättre lösning än att den person som fått ett negativt beslut måste återvända till sitt hemland genom att polisen återsänder honom eller henne dit.

– Frivillig återresa är ett humant och tryggt sätt att återvända till sitt hemland. Den återvändande personen reser med reguljärflyg som en vanlig passagerare med sin värdighet i behåll, utan att behöva skämmas. Återintegrationsbidraget som ges i återvändandelandet hjälper honom eller henne att starta ett nytt liv efter en lång tids frånvaro, säger Migrationsverkets överinspektör Mari Helenius.

Migrationsverket kommer att informera mera om frivillig återresa. Projektet syns inom kort i sociala medier.

Mera samarbete med återvändandeländerna

Utrikesministeriet följer och analyserar situationen i återvändandeländerna och utvecklar vidsträckt sina bilaterala relationer med länderna. Finland vill öka samarbetet mellan länderna i Europa och asylsökandenas vanligaste utreseländer.

Under projektet utvecklas uppföljningen av hur sökandenas liv fortsätter efter den frivilliga återresan. De personer som återvänt med bidrag för frivillig återresa till Irak, Afghanistan och Somalia kan medverka i en intervjuundersökning där deras situation efter återvändandet utreds. Samtidigt får vi information om hur bidraget för frivillig återresa fungerar. Den internationella organisationen för migration (IOM) utför uppföljningsstudien på uppdrag av Migrationsverket.

När vi utreder förutsättningarna för återvändandet, vill vi mera än förut utnyttja uppgifterna av de finska sakkunniga i civil krishantering som arbetar i återvändandeländerna. Krishanteringscentret, den statliga arbetsgivaren som är underställd Inrikesministeriet och ansvarar för utstationeringen av de finska sakkunniga, utvecklar tillsammans med de sakkunniga den regelbundna rapporteringen så att den stöder projektpartnernas arbete inom frivillig återresa.

Flest återvändande personer till Irak

De återvändande personerna är till största delen irakier, afghaner eller somalier som redan har fått ett eller flera negativa asylbeslut. Den största gruppen är personer med irakisk bakgrund.

I januari–mars det här året har 290 personer återvänt med bidrag för frivillig återresa. Största delen av de återvändande personerna, 231 stycken, återvände till Irak. Sju återvände till Afghanistan och tre till Somalia. År 2017 återvände 1 102 personer till Irak, när det totala antalet återvändande personer var 1 422.

Bidraget för frivillig återresa förutsätter att alla anhängiga ansökningar och alla besvär över dessa har återkallats. En person beviljas bidrag för frivillig återresa enbart om han eller hon är i behov av det och om han eller hon inte själv kan finansiera sin återresa.

Det tvååriga projektet går under namnet Auda. Projektet finansieras delvist av Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Mera information om bidraget för frivillig återresa hittar du på sidan www.migri.fi/sv/aterresa

Mera information om projektet:

Migrationsverket, överinspektör Mari Helenius, [email protected], tfn 0295 430 431

Krishanteringscentret, utvecklingschef Jyrki Ruohomäki, [email protected], tfn 0295 453 669

Viimeisimmät