main-mobile-navigation-header

Verksamheten vid förläggningarna för det mesta bedriven på ändamålsenligt sätt

24.5.2018 11.52
Pressmeddelande

Migrationsverket har igen utvärderat verksamheten vid förläggningarna. Den rapport som publicerats på vår webbplats gäller perioden 1.5–31.12.2017. I rapporten redogörs för de åtgärder och iakttagelser som gjorts vid kontrollen av förläggningarna.

Migrationsverket lanserade det nuvarande riksomfattande tillsynsprogrammet för mottagningssystemet för asylsökande 2016. Syftet med kontrollen är att förbättra förläggningarnas verksamhet och enhetlighet samt att korrigera eventuella fel och brister.

Förläggningarnas verksamhet kontrolleras på många olika sätt, bland annat följande:

  • Handlednings- och utvärderingsbesök på förläggningarna
  • Begäranden om utredning av förläggningarnas verksamhet
  • Handledning, rådgivning och utbildning till förläggningarna för att säkerställa verksamhetens kvalitet och enhetliga tjänster
  • Förläggningarna gör upp olika planer, t.ex. en egenkontrollplan, som stöd för verksamheten

Upptäckta brister är ofta små

Migrationsverket gjorde under maj–december fyra allmänna handlednings- och utvärderingsbesök på förläggningarna. Dessutom gjorde verket 17 handlednings- och utvärderingsbesök inom hälsovården.

Enligt tillsynsrapporten har förläggningarnas verksamhet för det mesta bedrivits på ändamålsenligt sätt. Man upptäckte närmast små fel och brister, som inte nämnvärt utgjorde någon risk för verksamheten. Vid kontrollen upptäcktes även fall av avsiktlig underlåtenhet att följa instruktionerna av olika orsaker. Strävan var att åtgärda felen och bristerna på regelrätt sätt.

Det finns en önskan att utöka handlednings- och utvärderingsbesöken. Målet var att besöka varje förläggning under fjolåret. Målet uppnåddes inte på grund av andra brådskande uppgifter.

Frågor om säkerhet och välbefinnande dominerade kontakterna

Personalen vid förläggningarna har uppmanats att kontakta Migrationsverkets mottagningsenhet och fråga om råd om sådant som uppkommer i vardagen.

I kontakterna med förläggningarna dominerade frågor om säkerhet, klienternas mentala hälsa och välbefinnande och även de anställdas välbefinnande. I synnerhet vid vuxen- och familjeförläggningarna fanns en del klienter med omfattande stödbehov.

Mottagningsenheten anordnade under sommaren och hösten 2017 ett stort antal utbildningar för förläggningspersonal. Utbildningen har bidragit till att stöda det praktiska mottagningsarbetet och utveckla de anställdas kompetens.

Förläggningarnas planer kan fortfarande förbättras

Förläggningarna lämnade in en egenkontrollplan och en beredskapsplan till Migrationsverket 2017.

Det fanns ytterligare utrymme för förbättring i en del förläggningars egenkontrollplaner. Planerna hade gjorts upp mer med tanke på utomstående aktörer än för att stödja förläggningens eget arbete. Planerna kunde till exempel sakna konkreta åtgärder eller fokusera på att beskriva verkets anvisningar.

Förläggningarna lämnade också in beredskapsplaner till verket. Beredskapsplanen innehåller eventuella extra platser och nödinkvartering. Utifrån dem hade nästan alla förläggningar tagit bra till sig sin beredskapsskyldighet som en del av den nationella beredskapen.

Meningen är att planerna i år överförs till en elektronisk plattform, vilket möjliggör bättre uppföljning och gör det lättare att hålla dem uppdaterade. Syftet är att egenkontrollplanen ska utgöra ett centralt dokument som också granskas under besöken.

Rapporten finns att läsa på vår webbplats här (endast på finska).

Ytterligare information för medier

Resultatområdets chef Olli Snellman, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

FAKTA: Migrationsverket ansvarar för handledning, planering och tillsyn

  • Migrationsverket ansvarar för handledningen, planeringen och tillsynen av det praktiska mottagandet av asylsökande. Vid Migrationsverket är det mottagningsenheten som ansvarar för uppgiften.
  • Mottagningstjänster, såsom inkvartering och hälsovård, organiseras centralt av förläggningarna, som flera aktörer i Finland upprätthåller.
  • Tjänster för asylsökande tillhandahålls även av offentliga och privata tjänsteleverantörer utanför förläggningarna. Till exempel tillhandahålls specialsjukvårdstjänster huvudsakligen av sjukvårdsdistrikten, medan kommunerna ansvarar för rådgivningstjänster.
  • Verket och förläggningarna skaffar också vissa social- och hälsovårdstjänster av privata tjänsteleverantörer.
Lehdistötiedote

Viimeisimmät