main-mobile-navigation-header

Arbets- och studieverksamheten vid mottagningsförläggningarna förnyas – målet är att stödja asylsökandes egen aktivitet

28.1.2019 13.06
Pressmeddelande

Migrationsverket förnyar arbets- och studieverksamheten som ordnas vid mottagningsförläggningarna för asylsökande. Avsikten är att utreda om mottagningsförläggningarna kan ordna exempelvis mer verkstäder, evenemang med information samt korta utbildningar som inspirerar till att söka sig ut i arbetslivet.

Det hör till mottagningsförläggningarnas uppgifter att ordna arbets- och studieverksamhet. I allmänhet studerar de asylsökande finska eller svenska vid förläggningen. Dessutom får de asylsökande information om det finländska samhället och dess funktioner. Arbetsverksamheten är nuförtiden ofta städning och underhållsarbeten i mottagningsförläggningens område.

Målet är att mottagningsförläggningen i fortsättningen skulle kunna vägleda den sökande så bra som möjligt till arbets- och studieverksamhet som passar hen bäst. Man kan också uppmuntra till aktiviteter utanför mottagningsförläggningen. Språkinlärning och meningsfulla aktiviteter är de viktigaste sätten att stödja människors trivsel, förmåga och egen aktivitet.

– Avsikten är att skapa en meningsfull modell för studie- och arbetsverksamhet där man beaktar mottagningsförläggningarnas resurser och kundernas mångfald, berättar Sari Hammar, projektchef för Osaka-projektet där man utvecklar arbets- och studieverksamheten.

De som bor vid mottagningsförläggningarna har också skyldighet att delta i verksamheten. Nekande kan leda till att mottagningspenningen minskar.

Kunnande kartläggs redan i mottagningsförläggningen

Man vill kartlägga asylsökandes utbildning, tidigare arbetserfarenhet och intressen mer systematiskt än tidigare redan under vistelsen i mottagningsförläggningen. Avsikten är att dokumentera tidigare kunnande samt kunnande som sökande skaffar sig efter ankomsten till Finland, såsom framgång i språkstudier. Nu varierar dokumentationen av dessa uppgifter från de asylsökande.

Uppgifterna kommer till nytta i TE-förvaltningen och i kommunens integrationstjänster när en asylsökande som fått positivt beslut flyttar vidare ut i kommunen. Dessutom får sökande uppgifterna för eget bruk till exempel vid arbetssökning. Även de som reser från Finland har dokument om sitt kunnande och om kunskaper och färdigheter som förvärvats under tiden på förläggningen.

Asylsökandes livssituation och bakgrund varierar

Asylsökandes livssituation och bakgrund varierar. För personer som befinner sig i exempelvis en utsatt ställning är möjligheterna att delta i verksamhet utanför mottagningsförläggningen mycket annorlunda jämfört med utbildade personer som snabbt kan gå ut i arbetslivet.

– Ansvaret för aktivitet och delaktighet ligger till sist hos den asylsökande själv. Man kan fritt söka sig till lämpliga studier och fritidsintressen även utanför mottagningsanläggningen, säger Hammar.

Asylsökande kan också förvärvsarbeta antingen tre eller sex månader efter att hen har sökt asyl i Finland.

Osaka-projektet fortsätter till slutet av september 2019. Samarbetsinstans är arbets- och näringsministeriet. Projektet finansieras av Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Mer information till medierna

Mottagningsenhet, projektchef Sari Hammar, e-post: [email protected], tfn 0295 430 431

            

                                            

Viimeisimmät