Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Migrationsverkets uppgifter och ansvarsfördelningen i migrationsärenden

Migrationsverket

 • beviljar uppehållstillstånd för utlänningar som anländer till Finland – till exempel studerande, arbetstagare, näringsidkare, återflyttare och familjemedlemmar till utlänningar som är bosatta i Finland
 • registrerar EU-medborgares uppehållsrätt och beviljar uppehållskort för deras familjemedlemmar
 • sköter varje led i handläggningen av asylansökningar från asylsamtal till beslut
 • styr och planerar den praktiska verksamheten i fråga om mottagande av asylsökande och de som beviljas tillfälligt skydd
 • beviljar främlingspass och resedokument för flyktingar
 • beslutar om avvisning och utvisning
 • ansvarar för medborgarskapsansökningar och -anmälningar samt bestämmande av medborgarskapsstatus
 • förvaltar utlänningsregistret
 • producerar informationstjänster för internationella behov samt för inhemska beslutsfattare och myndigheter
 • deltar i det internationella samarbetet inom verkets eget verksamhetsområde.

Migrationsverket samarbetar med flera andra myndigheter i migrationsärenden.

Våra viktigaste samarbetspartner är

 • Inrikesministeriet samt polisen och gränsbevakningsmyndigheterna som lyder under Inrikesministeriet
 • Förläggningarna för asylsökande
 • Utrikesministeriet och Finlands beskickningar utomlands som är underställda Utrikesministeriet
 • Arbets- och näringsministeriet samt arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna) och närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) som lyder under Arbets- och näringsministeriet
 • Utbildnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen
 • Justitieministeriet samt förvaltningsdomstolarna och högsta förvaltningsdomstolen som är besvärsinstanser underställda Justitieministeriet samt diskrimineringsombudsmannen som finns i anslutning till Justitieministeriet
 • Tabellen nedan ger en överblick över de viktigaste ärenden som har samband med invandring och de myndigheter som har hand om och fattar beslut i dessa ärenden. I vissa situationer handläggs ärendet av en annan myndighet än den som anges i tabellen.

Migrationsärenden i Finland

Ärende

Ansvarig myndighet

Migrationspolitiska riktlinjer, tyngdpunkterna i verksamheten

Inrikesministern styr migrationspolitiken enligt statsrådets riktlinjer

Migrationsförvaltning och -politik

Inrikesministeriet

Utveckling av migrationslagstiftningen

Inrikesministeriet

Resultatstyrning av Migrationsverket

Inrikesministeriet, Arbets- och näringsministeriet

Visum

Utrikesministeriets beskickningar

Första uppehållstillstånd

Mottagande av ansökan och styrkande av identitet utomlands:
Utrikesministeriets beskickningar

Mottagande av ansökan och styrkande av identitet i Finland:
Migrationsverket

Beviljande av tillstånd: Migrationsverket

Registrering av uppehållsrätt för EU-medborgare och därmed jämförbara personer

Migrationsverket

Uppehållstillstånd för arbetstagare

Arbetskraftspolitisk prövning:
arbets- och näringsbyrån (TE-byrån)

Övriga förutsättningar: Migrationsverket

Uppehållstillstånd för näringsidkare

Förutsättningar för lönsamt näringsidkande: närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen)

Övriga förutsättningar: Migrationsverket

Asyl eller uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd

Asylsamtal och -beslut: Migrationsverket

Styrning och planering av den praktiska mottagningsverksamheten: Migrationsverket

Inrättande och nedläggning av förläggningar: Migrationsverket

Kommunplacering av kvotflyktingar samt asylsökande som fått uppehållstillstånd:
NTM-centralerna

Fortsatta uppehållstillstånd och permanenta uppehållstillstånd

Migrationsverket

Avvisning

Gränskontrollmyndigheten, polisen, Migrationsverket

Utvisning

Framställning: polisen, gränskontrollmyndigheten

Beslut: Migrationsverket

Verkställighet: polisen

Medborgarskapsansökan och -anmälan

Migrationsverket

Ändringssökande

Förvaltningsdomstolarna

Högsta förvaltningsdomstolen

Integration

Arbets- och näringsministeriet, NTM-centralerna, kommuner

Utbildnings- och kulturtjänster

Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen