Tillstånd och medborgarskap

Arbetsgivaren har kontrollskyldighet

Arbetsgivaren ska försäkra sig om att utlänningar som anställs har ett sådant uppehållstillstånd för arbetstagare som krävs eller att de inte behöver något uppehållstillstånd.

  • Av uppehållstillståndet framgår vilken typ av arbete arbetstagaren får utföra och hur många timmar i veckan han eller hon kan arbeta.
  • En arbetsgivare som anställer en utlänning som inte har rätt att arbeta kan göra sig skyldig till en förseelse eller ett brott.
  • Läs mer om rätten att arbeta och rätten att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas.

  • Om säsongsarbetaren har ett giltigt intyg för säsongsarbete och arbetet upphör, kan han eller hon ansöka om ett nytt intyg för säsongsarbete hos en ny arbetsgivare. Ansökan om ett nytt intyg ska lämnas in innan det tidigare intyget går ut. Beviljandet av ett nytt intyg för säsongsarbete förutsätter dock att arbetstagaren fortfarande har visumfri vistelsetid kvar. Arbetstagaren är ansvarig för att kontrollera sin visumfria vistelsetid. Om den visumfria vistelsetiden redan har gått ut, kan en arbetstagare som har arbetat med intyg för säsongsarbete ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete i Finland för en ny arbetsgivare. Om arbetstagaren fortsätter arbeta efter att den visumfria vistelsetiden har gått ut, gör både arbetstagaren och arbetsgivaren sig skyldiga till utlänningsförseelse.

  • En arbetstagare får arbeta i Finland utan uppehållstillstånd i högst 90 dagar under en period på 180 dagar, om han eller hon är fast anställd vid ett företag som bedriver verksamhet i en annan EU- eller EES-stat och han eller hon kommer till Finland för att utföra tillfälligt leverans- eller underleveransarbete som omfattas av friheten att tillhandahålla tjänster, och entreprenaden pågår totalt i högst sex månader. Arbetet i Finland måste vara genuint tillfälligt. Arbetstagaren ska ha ett tillstånd som berättigar till vistelse och arbete i den nämnda staten och som är giltigt i minst ett år. Tillståndet ska vara giltigt när arbetet i Finland upphör. Om dessa villkor inte uppfylls, måste arbetstagaren ha ett uppehållstillstånd för arbetstagare i Finland. Migrationsverket ger inga bindande förhandsbeslut om en arbetstagares rätt att arbeta. Myndigheten som kontrollerar rätten att arbeta kan ha en annorlunda tolkning i ärendet beroende på vilka uppgifter den myndighet har till sitt förfogande. Migrationsverket kan inte göra bedömningar på en annan myndighets vägnar.

Arbetsgivaren ska också försäkra sig om att utlänningar som anställs vistas lagligt i landet.

  • Arbetsgivaren kan be arbetstagaren att visa upp antingen hans eller hennes giltiga uppehållstillståndskort eller uppehållstillståndsmärket i arbetstagarens resedokument.
  • En asylsökande har rätt att förvärvsarbeta i Finland utan uppehållstillstånd när tre eller sex månader har gått sedan asylansökan lämnats in. Arbetsgivaren kan kontrollera sin arbetstagares rätt att arbeta genom att fråga om det av arbetstagaren. Även arbetsgivaren kan begära ett avgiftsbelagt intyg på den asylsökandes rätt att arbeta.
  • För arbetsgivare som har anställt en person som vistas olagligt i landet påför Migrationsverket en påföljdsavgift på 1 000–30 000 euro.

Läs anvisningarna för arbetsgivare på Arbetarskyddsförvaltningens webbplats.