Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Arbetsgivarens roll i arbetstagarens uppehållstillståndsärende 

Om dina arbetstagare är medborgare i ett EU- eller EES-land, har de och deras familjemedlemmar obegränsad rätt att arbeta i Finland. De måste dock registrera sin uppehållsrätt eller ansöka om uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlemmar. Läs mer om i vilka fall en arbetstagare som är brittisk medborgare har rätt att arbeta i Finland

Om arbetstagaren inte är medborgare i ett EU- eller EES-land, ska han eller hon ansöka om uppehållstillstånd.

Så söker du uppehållstillstånd

Arbetstagaren ska själv ansöka om uppehållstillstånd. Du kan alltså inte ansöka om tillstånd på arbetstagarens vägnar, men du kan hjälpa honom eller henne att välja rätt blankett.

Det finns över 20 olika uppehållstillstånd som man kan söka på grund av arbete. En lista över olika grunder för uppehållstillstånd finns på sidan migri.fi/sv/arbeta-i-finland/ansokningar.

Arbetstagarens arbetsuppgifter, anställningsförhållandets art och eventuellt också anställningens varaktighet och längd avgör vilken ansökningsgrund som är rätt för honom eller henne. När du klickar på uppehållstillståndsgrunden ser du anvisningarna om hur man ansöker om tillståndet samt vilka handlingar som behövs för ansökan. 

Tillståndsprocessen fördröjs om arbetstagaren använder fel blankett eller fyller i rätt blankett på ett bristfälligt sätt. I så fall kontaktar vi dig eller arbetstagaren för att utreda de felaktiga eller bristfälliga uppgifterna i ansökan. Detta förlänger behandlingstiden för ansökan. När ansökan fylls i ska särskild uppmärksamhet fästas vid att uppgifterna om anställningsförhållandet är korrekta och fullständiga.

Berätta gärna för din arbetstagare att det lönar sig att lämna in ansökan i e-tjänsten Enter Finland. Det snabbaste sättet att få beslut om uppehållstillstånd för arbetstagare är att använda Enter Finland. Om arbetstagaren inte kan använda Enter Finland, går det även att ansöka om uppehållstillstånd på pappersblankett. 

Om arbetstagaren lämnar in sin ansökan om uppehållstillstånd på webben och det behövs bilagor till ansökan från arbetsgivaren, kan du lämna in de flesta bilagorna via Enter Finland för arbetsgivare. Läs mer om e-tjänsten Enter Finland för arbetsgivare i avsnittet Arbetsgivarens Enter Finland.

Förfrågningar om behandlingstiden 

Uppgifter gällande ansökan om uppehållstillstånd ges i första hand till sökanden själv. Som arbetsgivare kan du få uppgifter om ärendets handläggningsskede. Om du använder arbetsgivarens Enter Finland, kan du följa handläggningen av arbetstagarens ansökan på webben. Då behöver du inte separat fråga Migrationsverket om handläggningsskedet för arbetstagarens ansökan. Din arbetstagare ska ge sitt samtycke till att du använder arbetsgivarens Enter Finland. 

Chatboten Kamu hjälper din anställda att följa behandlingen av sin ansökan om uppehållstillstånd. Kamu berättar var arbetstagarens ansökan finns i kön med ansökningar som väntar på beslut. Läs mer på migri.fi/chatt.

Enligt utlänningslagen ska ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete avgöras inom fyra månader efter att ansökan lämnats in i pappersform eller efter att sökanden har styrkt sin identitet. Sökanden har styrkt sin identitet när han eller hon har besökt ett av Migrationsverkets serviceställen eller en finsk beskickning utomlands för att styrka sin identitet efter att ha lämnat in sin webbansökan. Tidsfristen upphör att löpa om ansökan behöver kompletteras. Mer information om behandlingstiderna hittar du på sidan migri.fi/sv/behandlingstider.

Besked om beslut

Uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL)

Om din arbetstagare ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL), fattar arbets- och näringsbyrån ett delbeslut på ansökan. Därefter avgör Migrationsverket ansökan. 

Delbeslutet skickas alltid även till dig som är arbetsgivare. Du har rätt att överklaga delbeslutet men du kan inte överklaga Migrationsverkets beslut. Om du använder e-tjänsten Enter Finland, skickas delbeslutet på ditt konto i Enter Finland.

Om delbeslutet är negativt, får du del av beslutet efter att Migrationsverket har avgjort ansökan. Då delges Migrationsverkets beslut endast din arbetstagare, det vill säga den som sökt uppehållstillstånd.

Om delbeslutet är positivt och Migrationsverket fattar ett positivt beslut i ärendet, får du i regel del av båda besluten samtidigt. 

Om delbeslutet är positivt men Migrationsverket fattar ett negativt beslut i ärendet, får du del av delbeslutet efter att Migrationsverket har fattat det negativa beslutet. Då delges Migrationsverkets beslut endast din arbetstagare, det vill säga den som sökt uppehållstillstånd. 

Övriga ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete

När det gäller de övriga ansökningarna om uppehållstillstånd på grund av arbete delger Migrationsverket beslutet endast arbetstagaren. Till dessa ansökningar hör till exempel ansökningar om uppehållstillstånd för specialister, forskare och säsongsarbetare. Du får del av beslutet och har rätt att överklaga beslutet som arbetsgivare endast om det fattas ett negativt beslut på arbetstagarens ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete av orsaker som beror på arbetsgivaren. 

Om du använder arbetsgivarens Enter Finland kan du se i e-tjänsten när beslut har fattats i ärendet, fast du inte kan se själva beslutshandlingen. Du kan be din arbetstagare kontakta dig när han eller hon har fått del av Migrationsverkets beslut.

Du kan också be chattroboten Kamu om råd! Du hittar Kamu längst ner till höger på våra webbsidor. Skriv ”jag är arbetsgivare” i kommentarfältet under Kamu. Då ger Kamu dig råd som är avsedda för arbetsgivare.