Tillstånd och medborgarskap

Arbetsgivarens roll i tillståndsprocessen

Arbetstagaren är utomlands

När du vill anställa en utlänning som befinner sig utomlands från utanför EU- och EES-området, ska du ge ett arbetserbjudande till arbetstagaren och bekräfta att du säkert kommer att anställa honom eller henne. Detta sker vanligtvis genom att ingå ett arbetsavtal eller, om en utländsk arbetsgivare har en uppdragsgivare i Finland, ett avtal av något annat slag. Av arbetsavtalet ska framgå anställningens karaktär och varaktighet samt arbetstagarens löneuppgifter. Om arbetstagaren ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare, alltså ett uppehållstillstånd för sådant arbete som förutsätter ett delbeslut av arbets- och näringsbyrån, ska arbetsgivaren fylla i och underteckna blankett TEM 054.

I vissa fall behöver arbetstagaren inte uppehållstillstånd. Då gäller rätten att arbeta endast begränsade arbeten och högst i 90 dagars tid eller under visumets giltighetstid.

I allmänhet förutsätter arbete ett uppehållstillstånd som beviljas separat.

Användning av förmedlare

När du ska anställa en arbetstagare från ett annat land, är det inte rekommenderat att använda en förmedlare. Om du använder en förmedlare, kan det försvåra och fördröja behandlingen av ansökan samt påverka arbetstagarens rättssäkerhet. Användning av förmedlare medför oftast extra kostnader för arbetstagaren.

Ansökan om uppehållstillstånd

Du kan inte ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagarens räkning, men du kan hjälpa honom eller henne att välja rätt blankett. Tillståndsprocessen fördröjs om arbetstagaren använder fel blankett eller fyller i rätt blankett slarvigt. Det finns många olika blanketter för ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete, och det beror på arbetsuppgiften och anställningens karaktär vilken blankett som ska användas.

Du kommer väl i håg att den anställda får beslutet snabbast genom Migrationsverkets e-tjänst. Ansökningar som fylls i på webben vidarebefordras i elektroniska arbetsköer mellan myndigheter i hela världen, och då behöver pappershandlingar inte skickas per post. Ansökningar som lämnats in på traditionella pappersblanketter skickas till Finland med kurirpost, och det kan ibland dröja flera veckor innan de kommer fram.

Enter Finland för arbetsgivare

Om din anställda ansöker om uppehållstillstånd i e-tjänsten Enter Finland, kan du själv meddela de uppgifter om arbetet och ditt företag som behövs för ansökan om uppehållstillstånd samt betala den anställdas ansökan. Du kan även ge någon annan person en elektronisk fullmakt att handla på dina vägnar i Enter Finland. Den befullmäktigade behöver inte vara anställd vid samma företag utan han eller hon kan även vara en representant för en tredje part.

Så att vi kan vara säkra att du har rätt att uträtta ärenden i e-tjänsten på ditt företags vägnar använder vi tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Du kan använda Enter Finland för arbetsgivare fast du inte tidigare har använt vår e-tjänst. Du har ändå inte möjlighet att följa ansökningar som har lämnats in tidigare. Du kan inte använda tjänsten om flera anställningar är grunden för ansökan eller om arbetsgivaren eller uppdragsgivaren inte har ett FO-nummer.

Hur ska jag göra när jag vill använda Enter Finland för arbetsgivare?

  • Du måste skapa ett konto för arbetsgivare i e-tjänsten Enter Finland.
  • Du kan betala ansökan på din arbetstagares vägnar.
  • Du kan lämna in en del av bilagorna till ansökan på din arbetstagares vägnar. Du behöver inte skicka dem till din arbetstagare.
  • Du kan följa statusen av ansökan i e-tjänsten, vilket betyder att du inte längre behöver köa till vår telefontjänst.
  • Du får ta del av Migrationsverkets beslut samt arbets- och näringsbyråns delbeslut om din anställda ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare.
  • Du kan göra den anmälan om arbetstagare som krävs enligt utlänningslagen om du anställer en tredjelandsmedborgare.

Förfrågningar om behandlingstider

Uppgifter om uppehållstillståndsansökan ges i första hand till den sökande. Som arbetsgivare kan du få uppgifter som berör anställningsvillkoren och ärendets behandlingsskede.

Arbets- och näringsbyrån gör en prövning av tillgången på arbetskraft och fattar ett delbeslut i ärendet. Delbeslutet delges arbetsgivaren.

Enligt utlänningslagen ska beslut om en ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare fattas inom fyra månader. Läs mer på sidan Behandlingstider.

Arbetstagaren är i Finland

För en arbetstagare som redan befinner sig i Finland gäller samma förmåner, bestämmelser och föreskrifter som för en arbetstagare som kommer från utlandet.

Om du vill anställa en utlänning som vistas i Finland, måste du försäkra dig om att han eller hon har

  • rätt att arbeta
  • rätt att vistas i Finland.

Arbete under studier

Du har med uppehållstillstånd som beviljats för studier obegränsad rätt att förvärvsarbeta, om arbetet är arbetspraktik som ingår i examen eller ett slutarbete som ingår i studierna. Under terminerna, då egentlig undervisning ordnas vid läroanstalten, har du rätt att förvärvsarbeta på deltid, i genomsnitt 25 timmar i veckan.

Antalet arbetstimmar per vecka är inte begränsad, utan begränsningen gäller terminsperioden, dvs. du kan indela ditt arbete i perioder enligt situationen vid olika tidpunkter. Under semestertiden, dvs. under sommar- och julloven, har du rätt att förvärvsarbeta på heltid utan timbegränsningar.