Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren ska försäkra sig om att utlänningar som anställs har det uppehållstillstånd för arbetstagare som krävs eller att de inte behöver något uppehållstillstånd. Du hittar anvisningar om asylsökandens rätt att arbeta från asylsökandens sida.

När arbetstagarens uppehållstillstånd går ut, har han eller hon rätt att ansöka om fortsatt tillstånd. Påminn arbetstagaren om att ansöka om fortsatt tillstånd innan det nuvarande tillståndet går ut. För arbetsgivare som har anställt en person som vistas olagligt i landet påför Migrationsverket en påföljdsavgift på 1 000–30 000 euro. Påföljdsavgiften bygger på arbetsavtalslagen.

Arbetsgivaren gör sig skyldig till en utlänningsförseelse även om han eller hon exempelvis

  • uppsåtligen eller av oaktsamhet i sin tjänst håller en utlänning som inte har rätt att utföra förvärvsarbete
  • lämnar en myndighet oriktiga eller vilseledande uppgifter.

I vissa fall kan arbetsgivaren åläggas skyldighet att ersätta de kostnader som föranletts av att arbetstagaren som vistats olagligt i landet återsänds.

Du ska på arbetsplatsen förvara uppgifterna om anställda utlänningar och om deras arbetsuppgifter, så att arbetarskyddsmyndigheten vid behov kan kontrollera uppgifterna.

Arbetstagarnas rättigheter i Finland övervakas av:

I arbete som utförs i Finland ska Finlands lagar och internationella avtal som är förpliktande för Finland iakttas. I arbetet följs vanligen också ett kollektivavtal, som definierar mer ingående de rättigheter och skyldigheter som ska iakttas i arbetet, till exempel minimilönen. Allt detta har gjorts för att skydda arbetstagaren.