Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Arbetsgivarens skyldigheter vid anställning av utländsk arbetskraft

Arbetsgivarens skyldigheter
Kontrollering av arbetstagarens uppehållsrätt
Kontrollering av arbetstagarens rätt att arbeta
Om din arbetstagare inte har uppehållsrätt eller rätt att arbeta
Anmälan om illegal arbetskraft
Arbetstagarens rättigheter

Arbetsgivarens skyldigheter

Som arbetsgivare ska du

 • försäkra dig om att den utländska arbetstagaren har rätt att vistas i Finland
 • försäkra dig om att den utländska arbetstagaren har rätt att arbeta i Finland
 • förvara uppgifterna om de utländska arbetstagare som du har anställt samt uppgifterna om deras arbetsuppgifter i ditt verksamhetsställe så att arbetarskyddsmyndigheten vid behov kan granska uppgifterna. Mer information om förvaring av uppgifter hittar du på arbetarskyddsförvaltningens webbplats. 
 • försäkra att arbetstagaren har de intyg som behövs för arbete
  • salmonellaintyg (om du är restaurangarbetare eller om matlagning eller packning av livsmedel ingår i arbetsuppgifterna).
  • tuberkulosintyg (om vård av barn under skolåldern ingår i arbetsuppgifterna).
  • hygienpass (om arbetstagaren arbetar med oförpackade, lättfördärvliga livsmedel).
    

Det lönar sig att påminna din arbetstagare om att han eller hon ska ansöka om fortsatt tillstånd innan hans eller hennes nuvarande uppehållstillstånd går ut. 

 • Om arbetstagaren inte ansöker om fortsatt tillstånd förrän sitt första uppehållstillstånd går ut, upphör hans eller hennes rätt att arbeta. Då får arbetstagaren inte arbeta. Om han eller hon fortsätter att arbeta som din anställd efter att hans eller hennes rätt att arbeta har upphört, kan ni båda göra er skyldiga till utlänningsförseelse. 
 • Om arbetstagaren ansöker om uppehållstillstånd innan hans eller hennes första uppehållstillstånd går ut, kommer hans eller hennes rätt att arbeta i regel att fortsätta, även om han eller hon ännu inte har fått beslut på sin ansökan om fortsatt tillstånd. Läs mer under Rätt att arbeta under behandlingen av ansökan om fortsatt tillstånd.

Kontrollering av arbetstagarens uppehållsrätt

Du kan kontrollera arbetstagarens uppehållsrätt genom att be honom eller henne visa 

Din arbetstagare kan vistas i Finland lagligt även om han eller hon inte har de bevis som nämns ovan. Han eller hon kan till exempel vara asylsökande eller en säsongsarbetare som får vistas i Finland i högst tre månader med visum eller visumfritt. Om din arbetstagare har rätt att arbeta i Finland, har han eller hon i regel även rätt att vistas i Finland. Detta gäller dock inte omvänt. Din arbetstagare kan uppehålla sig lagligen i Finland, men det är möjligt att han eller hon inte har rätt att utföra det arbete som han eller hon avser att utföra. Därför ska du alltid först och främst försäkra dig om att din arbetstagare har rätt att arbeta i Finland.  

Kontrollering av arbetstagarens rätt att arbeta

Arbetstagarens rätt att vistas i Finland och rätt att arbeta i Finland är två skilda saker. Din arbetstagare kan vistas lagligen i Finland utan att ha rätt att arbeta. Du kan kontrollera att din arbetstagare har rätt att arbeta 

 • i arbetstagarens uppehållstillstånd där det framgår vilken typ av arbete arbetstagaren får utföra och hur många timmar i veckan han eller hon kan arbeta
  • På sidan migri.fi/sv/ratt-att-arbeta hittar du omfattande information om rätten att arbeta med olika uppehållstillstånd. Rätten att arbeta kan vara obegränsad eller begränsad att gälla vissa branscher. 
 • genom att fråga den person som ansökt om fortsatt tillstånd om saken. Du kan be din arbetstagare visa ett intyg över inlämnad ansökan om fortsatt tillstånd och sitt uppehållstillståndskort. Om arbetstagaren ansöker om fortsatt tillstånd innan hans eller hennes föregående uppehållstillstånd går ut, har han i regel rätt att arbeta, även om han eller hon ännu inte har fått beslut på sin ansökan om fortsatt tillstånd. Läs mer på sidan migri.fi/sv/att-arbeta-medan-ansokan-om-fortsatt-tillstand-behandlas. Om du använder arbetsgivarens Enter Finland och din arbetstagare ansöker om fortsatt tillstånd på grund av arbete, kan du se i e-tjänsten om arbetstagarens ansökan om fortsatt tillstånd är anhängig. 
 • i intyget för säsongsarbete
 • genom att fråga asylsökanden om saken eller genom att kontrollera intyget över asylsökandens rätt att arbeta. Mer information om rätten att arbeta som asylsökande finns på sidan migri.fi/sv/ratt-att-arbeta-asylsokande. Om asylsökanden inte har ett intyg över sin rätt att arbeta, kan du som arbetsgivare begära ett intyg. Mer information om begäran om intyg finns på sidan migri.fi/sv/begaran-om-intyg

I vissa fall behöver arbetstagaren inte uppehållstillstånd. Då har han eller hon begränsad rätt att arbeta inom vissa branscher i högst 90 dagar. Läs mer på sidan migri.fi/sv/att-arbeta-utan-uppehallstillstand

Om din arbetstagare inte har uppehållsrätt eller rätt att arbeta

Du kan göra dig skyldig till en förseelse eller ett brott om du håller i din tjänst en utlänning som inte har uppehållsrätt eller rätt att arbeta.

Påföljdsavgift 

Om du anställer en person som vistas olagligt i landet måste du betala en påföljdsavgift. Migrationsverket påför avgiften som kan vara mellan 1 000 och 30 000 euro. Påföljdsavgiften grundar sig på arbetsavtalslagen.

I vissa fall kan du som arbetsgivare åläggas skyldighet att ersätta de kostnader som föranletts av att arbetstagaren som vistats olagligt i landet återsänds.

Utlänningsförseelse

Du kan göra dig skyldig till utlänningsförseelse om du till exempel

•    uppsåtligen eller av oaktsamhet i din tjänst håller en utlänning som inte har rätt att utföra förvärvsarbete 
•    lämnar en myndighet oriktig eller vilseledande information. 

Gör en anmälan om en arbetstagare som vistas olagligt i landet

Du kan göra en anmälan till Migrationsverket om en arbetsgivare som har anställt en tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i Finland. Använd en separat blankett för att göra anmälan. Med tredjelandsmedborgare avses personer som inte är medborgare i medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Arbetstagarens rättigheter

Arbetstagarnas rättigheter i Finland övervakas av

Finlands lagar och de internationella avtal som är förpliktande för Finland ska iakttas i arbete som utförs i Finland. I arbetet följs vanligen också ett kollektivavtal som fastställer mer ingående de rättigheter och skyldigheter som ska iakttas i arbetet, till exempel minimilönen. Syftet med alla dessa är att skydda arbetstagaren.

Du kan också be chattroboten Kamu om råd! Du hittar Kamu längst ner till höger på våra webbsidor. Skriv ”jag är arbetsgivare” i kommentarfältet under Kamu. Då ger Kamu dig råd som är avsedda för arbetsgivare.