Migrationsverket utvecklar asylförfarandet

Migri 3.4.2012 15.41
Nyhet

Migrationsverket har med stöd av Europeiska flyktingfonden startat ett projekt för utveckling av asylförfarandet. Det primära syftet är att snabba upp handläggningen av asylansökningarna, som även har ställts upp som ett mål vad gäller migrationen i regeringsprogrammet.

Genom att förkorta behandlingstiderna underlättas de asylsökandes situation eftersom deras väntan på beslutet i ovisshet förkortas. Samtidigt minskar även totalkostnaderna för mottagning av asylsökande. Årets budget för asylmottagning är 23 miljoner euro lägre än i fjol.

Lärdomar av den svenska lean-modellen

Man har tagit lärdom av den så kallade lean-modellen för att snabba upp hanteringen av ansökningar. Genom modellen, som Migrationsverket i Sverige har tagit fram, har man utvecklat beslutsfattandet i asylärenden. Lean-modellen är en ledningsfilosofi för kontinuerlig utveckling där man fokuserar på att avlägsna exempelvis överlappande arbeten och väntetider och på så sätt snabbar upp processen. Samtidigt effektiviseras resursanvändningen och ökar kundtillfredsställelsen.

När behandlingen av asylansökningar utvecklas är målet att avlägsna sådana skeden där ansökan blir liggande i onödan i väntan på att någon åtgärd ska bli klar.

Verksamheten utvecklas i samarbete med myndigheterna

Det centrala målet med projektet är att mängden asylbeslut ska växa i relation till antalet årsverken. I behandlingen av asylansökningarna deltar utöver Migrationsverket även polisen och Gränsbevakningsväsendet samt i samband med överklaganden, förvaltningsdomstolarna. Därför utvecklas verksamheten tillsammans med dessa instanser.

Målet är att förenhetliga de olika myndigheternas rutiner till nytta för alla parter. Lean-modellen innebär att processen ses som en helhet och att alla vet vad de andra gör. När varje myndighet kontrollerar endast sitt eget fält kan man inte agera så att man betjänar även följande skede.

Inom projektet utvecklas både arbetet i Finland och det internationella samarbetet. I regeringsprogrammet har man dragit upp linjer för att Finland aktivt ska delta i skapandet av en gemensam asyl- och migrationspolitik för EU. Regeringen har även som mål att fördjupa det nordiska samarbetet i migrationsärenden.

Under 2012 arrangerar Migrationsverket utbildning och möten på temat för de involverade myndigheterna.

Mer information för medierna

Projektchef Pekka Martin, Asylenheten,
tfn 071 873 0431, e-post: [email protected]

Pressmeddelande