Bedömning av internflykt i asylbeslut utvecklas med stöd av FN:s flyktingorganisation UNHCR

11.2.2019 13.10
Pressmeddelande

FN:s flyktingorganisation UNHCR har på begäran av Migrationsverket gått igenom asylbeslut där verket har tillämpat så kallad internflykt. Med internflykt avses en bedömning av om huruvida en asylsökande som har flytt från sitt hemområde kan bosätta sig någon annanstans i sitt hemland.

Samarbetet med UNHCR är ett sätt att utveckla beslutsfattandet i asylärenden. Bedömningen är en fortsättning på en på inrikesministeriets begäran i juni gjord utredning om beslutsfattande och förfarande i asylärenden, där internflykt var ett av temana.

Av beslut från åren 2017 och 2018 genomgicks totalt 53, av vilka 25 gällde irakier och 28 afghaner. I bedömningen ingick endast beslut där Migrationsverket inte hade beviljat asylsökande internationellt skydd eftersom sökanden ansågs kunna bosätta sig någon annanstans i sitt hemland.

Migrationsverket har förutsatt internflykt av asylsökande rätt sällan. Från januari 2017 till juni 2018 fattades allt som allt 159 beslut om intern flykt gällande afghaner och 65 gällande irakier. Allt som allt fattades under samma tidsperiod 2 052 beslut om asyl gällande afghaner och 5 704 beslut gällande irakier.

Internflykt ska vara rimligt för sökanden

I fråga om en asylsökande som riskerar att bli utsatt för förföljelse eller allvarlig skada ska man bedöma möjligheten till internflykt. Detta ska emellertid vara säkert, möjligt och rimligt för honom eller henne. Dessa omständigheter betonas även av UNHCR.

UNHCR fäste uppmärksamhet vid bland annat hur sökanden själv förhörs om internflykt och hur tidigare upplevd förföljelse inverkar på bedömningen av hur rimligt internflykt anses vara. Till exempel i vissa fall där förföljelse som sökanden tidigare upplevt hade godkänts i beslutet som ett faktum, hade Migrationsverket enligt UNHCR närmare kunnat motivera i beslutet varför sökanden inte längre av denna orsak är i fara.

UNHCR konstaterade även att vid bedömningen av internflykt har säkerhetsläget i området behandlats omfattande, medan människorättsläget i området inte hade behandlats i lika stor utsträckning.

Asylbeslut grundar sig alltid på individuellt övervägande. Även vid bedömningen av internflykt beaktas sökandens personliga omständigheter. Till exempel i fråga om barnfamiljer bedömer Migrationsverket alltid särskilt noggrant hur rimlig möjligheten till internflykt är, och internflykt förutsätts i praktiken sällan av barnfamiljer.

Beslutsfattandet har utvecklats redan tidigare

Migrationsverket utför även själv ständig kvalitetskontroll av verkets beslut. UNHCR:s observationer genomgås noggrant i Migrationsverket.

– UNHCR:s bedömning tog i hög grad upp samma saker som vi tidigare observerat i Migrationsverkets egen övervakning. Vi utnyttjar resultaten ytterligare när vi utvecklar beslutsfattandet i asylärenden och utbildar personalen, säger Annika Lumikari, direktör för enheten för juridisk service och landinformation vid Migrationsverket.

Även rättspraxis har under de senaste åren inverkat på bedömningen av internflykt. Till exempel hör man nuförtiden sökandens uppfattning om området för internflykt mer detaljerat än tidigare.

På bedömningen inverkar utöver rättspraxis även situationen i de asylsökandes avgångsländer. Besluten fattas alltid utgående från aktuell landinformation. Om det sker förändringar i avgångsländernas förhållanden, ändras beslutspraxisen hos Migrationsverket. Till exempel i höstas ansåg Migrationsverket att de allmänna omständigheterna i Kabul i fråga om internflykt hade försämrats.

UNHCR är en viktig samarbetspartner

Migrationsverket har ett nära samarbete med UNHCR. I flyktingkonventionen från år 1951 gavs UNHCR i uppdrag att "övervaka tillämpningen av de internationella konventioner, som bereder flyktingarna skydd".

UNHCR:s anvisningar styr inte ensamma beslutsfattandet inom Migrationsverket. Rättspraxis och högsta förvaltningsdomstolens riktlinjer är alltid bindande för Migrationsverket.

Annika Lumikari, direktör för enheten för juridisk service och landinformation, säger att UNHCR har kommenterat även Migrationsverkets landspecifika riktlinjer. För säkerhetsläget i Afghanistan, Irak och Somalia utarbetas regelbundet landspecifika riktlinjer, till vilka hör en bedömning av i hurdana situationer asylsökande kan beviljas alternativt skydd på grund av säkerhetsläget på hans eller hennes hemort.

UNHCR utbildar dessutom Migrationsverkets personal i frågor som hänför sig till internationellt skydd. Kommande utbildningar anknyter till de teman som kommit fram i utredningen om internflykt.

UNHCR:s observationer om beslut om internflykt finns att läsa på vår webbplats (endast på engelska).

Mer information för medierna

Annika Lumikari, direktör för enheten för juridisk service och landinformation, tfn 0295 430 431, e-post [email protected]

FAKTA: Internflykt

  • I fråga om var och en som hotas av förföljelse eller allvarlig skada undersöks möjligheten till internflykt, det vill säga om personen i fråga har möjlighet att bosätta sig i ett annat område i sitt hemland.
  • Internflykt ska emellertid vara säkert, möjligt och skäligt för sökanden. Bedömningen är individuell och i den beaktas sökandens personliga omständigheter.
Lehdistötiedote