Verksamheten vid förläggningarna för det mesta bedriven på ändamålsenligt sätt

Migri 20.9.2017 13.24
Nyhet

I början av 2016 lanserade Migrationsverket ett riksomfattande tillsynsprogram för mottagningssystemet. Verket har redan tidigare övervakat förläggningarnas verksamhet, men programmet möjliggör ett mer organiserat tillsynsarbete. Inom ramarna för tillsynsprogrammet har Migrationsverket granskat verksamheten vid förläggningarna i Finland mellan den 1 januari 2016 och den 30 april 2017.

Systemet för mottagande av asylsökande genomgick stora och snabba förändringar under åren 2015–2017. Nya förläggningar grundades i rask takt, och nya instanser började driva verksamheten. När antalet asylsökande jämnades ut, förändrades situationen igen och flera förläggningar stängdes.

Snabba förändringar i mottagningssystemet syntes i förläggningarnas verksamhet

Migrationsverket kontrollerar verksamheten vid förläggningarna framför allt genom

  • verksamhetsplaner som varje förläggning har upprättat
  • handledning och rådgivning som verket erbjuder till förläggningarna
  • handlednings- och utvärderingsbesök samt kontrollbesök som verket utför
  • begäranden om utredning av förläggningarnas verksamhet.

Enligt tillsynsrapporten har verksamheten vid förläggningarna i huvudsak bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. Också brister och fel i förläggningarnas verksamhet upptäcktes, men förläggningarna åtgärdade dem under tillsynsperiodens gång. Brister upptäcktes bland annat i beslutsfattande om mottagningspenning, i utarbetande av arbets- och studieplaner och i antalet personal på förläggningarna.

Att nya förläggningar grundades i snabb takt påverkade givetvis rapportens resultat. Många av de nya aktörerna hade ingen tidigare erfarenhet av förläggningsverksamheten. Därför tog det en tid att få det dagliga arbetet igång ordentligt och verksamhetsmodellerna i ordning.

Förbättrade kunskaper vid de nya förläggningarna

Enheten för mottagande vid Migrationsverket fokuserade år 2016 på att erbjuda handläggning och rådgivning speciellt för nya förläggningar. Under 2016 gjorde Migrationsverkets tjänstemän sammanlagt 266 tillsynsbesök på förläggningarna. Därtill organiserade Migrationsverket flera utbildningar för olika personalgrupper på förläggningarna.

Experterna inom mottagningsverksamheten är i daglig kontakt med förläggningarna. Genom att studera frågorna som förläggningarna ställer till experterna ser man att förläggningarna har förbättrat sina kunskaper avsevärt. De nya förläggningarna har skiftat fokus från att lära sig de grundläggande arbetsuppgifterna till att oftare arbeta med expertuppgifter.

Läs tillsynsrapporten om mottagningssystemetReadSpeakerpdf, 102,4 kB(endast på finska).

Tillsynsverksamheten utvecklas vidare

Under 2017 kommer Migrationsverket att uppdatera tillsynsprogrammet för mottagningssystemet.

Ytterligare information till medier

Olli Snellman, chef för resultatområde, e-post: [email protected], tfn 0295 430 431

Pressmeddelande