Behandling av besvären

Förvaltningsdomstolen kan antingen förkasta besvären eller upphäva Migrationsverkets beslut. Om beslutet upphävs, återförvisas ärendet till Migrationsverket för ny behandling.

Överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen

Om förvaltningsdomstolen förkastar dina besvär, kan du söka ändring genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen (HFD) om HFD beviljar besvärstillstånd.

Meny