Meny

Frågor och svar om effekterna av coronaviruset

Aktuellt om coronaläget: migri.fi/coronaviruset

 

Uppdaterad 1.4.2020 

Arbete i Finland 

Om jag under epidemin är tvungen att permittera arbetstagare som befinner sig i Finland med arbetstillstånd (första uppehållstillstånd), anser då Migrationsverket (Migri) att arbetsvillkoret inte har uppfyllts?

Tillståndet förblir giltigt under permitteringen. 

Hur påverkar en permittering på grund av corona arbetsvillkoret och erhållandet av fortsatt uppehållstillstånd för en person med första uppehållstillstånd?

Om en arbetstagare befinner sig i Finland med sitt första uppehållstillstånd och permitteras, förblir tillståndet giltigt.

Om en arbetstagare ansöker om fortsatt tillstånd, är förutsättningen för beviljande att försörjningen har varit tryggad under det tidigare tillståndet. Om det verkar som att arbetstagaren inte heller i fortsättningen har arbete till exempel på grund av corona och arbetstagaren inte har fått något annat arbete, kan ett fortsatt tillstånd sannolikt inte beviljas. Migri eller TE-byrån bedömer i samband med det fortsatta tillståndet huruvida den sökandes försörjning är tillräcklig.

Min arbetsgivare flyttar inledningen av min anställning framåt på grund av corona. Kan mitt uppehållstillstånd börja först när det är tryggt att komma till Finland?

Vi väntar inte på att situationen får en lösning. Vi fattar beslut på alla ansökningar i ankomstordning.

Om förutsättningarna uppfylls, skickar vi ett uppehållstillståndskort till beskickningen och efter det kan du komma till Finland när det åter är tillåtet att resa till landet. Det första uppehållstillståndet är vanlig giltigt i ett år.

Kontrollera den aktuella situationen för beskickningarna på webbplatserna UM.fi och finlandabroad.fi.

Jag kan för tillfället inte komma till Finland för att arbeta på grund av corona. Kan mitt tillstånd börja först när det är tryggt att komma till Finland?

Vi väntar inte på att situationen får en lösning. Vi fattar beslut på alla ansökningar i ankomstordning. Om förutsättningarna uppfylls, skickar vi ett uppehållstillståndskort till beskickningen och efter det kan du komma till Finland när det åter är tillåtet att resa till landet.

Kontrollera den aktuella situationen för beskickningarna på webbplatserna UM.fi och finlandabroad.fi.

Jag har blivit uppsagd på grund av coronasituationen. Återkallar Migrationsverket mitt uppehållstillstånd?

För tillfället återkallas inte tillstånd enbart på grund av corona.

Är det möjligt resa in i Finland som säsongsarbetare?

Kontrollera den aktuella situationen på Gränsbevakningsväsendets och arbets- och näringsministeriets sidor. 

Är det möjligt att resa in i Finland med ett uppehållstillstånd på grund av arbete, som redan beviljats?

Kontrollera den aktuella situationen på Gränsbevakningsväsendets och arbets- och näringsministeriets sidor.

Uppdaterad 14.5.2020 

Byte av arbetsplats eller yrkesområde under undantagsförhållanden

Vem kan tillfälligt byta arbetsgivare och yrkesområde till uppgifter som är viktiga för försörjningsberedskapen och arbetsmarknaden?

Du kan tillfälligt byta yrkesområde eller arbetsgivare utan att ansöka om fortsatt tillstånd om du vistas i Finland med uppehållstillstånd på grund av arbete, uppehållstillstånd för studerande, uppehållstillstånd för säsongsarbete, intyg för säsongsarbete eller visum för säsongsarbete och om detta var giltigt 9.4.2020. Ditt uppehållstillstånd måste vara giltigt även när du arbetar i en annan uppgift. Om du har tillstånd för säsongsarbete, gäller tillståndets tidsbegränsning 9.4 inte dig.

Arbetsuppgiften måste vara inom en kritisk bransch för försörjningsberedskapen och arbetsmarknaden. Om du till exempel har permitterats på grund av coronasituationen, kan du arbeta inom vissa branscher till och med 31.10.2020.

Om ditt nuvarande uppehållstillstånd håller på att gå ut, ansök om fortsatt tillstånd innan det föregående går ut.

Vilka arbetsuppgifter är viktiga för försörjningsberedskapen och arbetsmarknaden?

På arbets- och näringsministeriets webbplats finns information om arbetsuppgifter som definieras som nödvändiga för försörjningsberedskapen och arbetsmarknaden.

Om du vill försäkra dig om ifall dina arbetsuppgifter hör till dessa, kan du kontakta arbetstillståndsenheten på TE-byrån i ditt område.

Jag vill byta yrkesområde eller arbetsgivare, men min uppgift finns inte på listan. Hur ska jag göra?

Om du vill byta yrkesområde till något annat än de specificerade uppgifterna måste du fortfarande ansöka om nytt tillstånd. Anvisningar om att byta arbetsplats finns på vår webbplats.

Varför gäller praxis till 31.10.2020?

Avsikten är att underlätta arbetet i vissa uppgifter som är kritiska för försörjningsberedskapen och arbetsmarknaden under coronavirusepidemin. Det är en tillfällig praxis.

Arbete utan ny ansökan om tillstånd för en ny bransch är möjligt inom vissa branscher t.o.m. 31.10.2020, om du 9.4.2020 har haft ett giltigt uppehållstillstånd i Finland på grund av arbete eller studier. Om du vistas i Finland med tillstånd för säsongsarbete, gäller tillståndets tidsbegränsning 9.4 inte dig. Du måste dock ha uppehållstillstånd för hela din vistelse i Finland.

Normalt beviljas uppehållstillstånd exempelvis på grund av arbete för vissa yrkesområden, en viss arbetsuppgift eller specifikt för en arbetsgivare.

Jag är studerande, hur inverkar lagändringen på min rätt att arbeta?

Begränsningen av rätten att arbeta har tillfälligt tagits bort för studerande. Ändringen gäller dig om ditt tillstånd har beviljats före 9.4.2020. Man kan alltså arbeta heltid i branscher inom försörjningsberedskap med uppehållstillstånd för studerande t.o.m. 31.10.2020.

Mitt nuvarande uppehållstillstånd går ut snart, kan jag byta yrkesområde utan att ansöka om fortsatt tillstånd?

Ditt uppehållstillstånd måste vara giltigt under hela din vistelse i Finland. Om ditt uppehållstillstånd håller på att gå ut och du vill arbeta inom försörjningsberedskapen, måste du ansöka om uppehållstillstånd för arbete innan ditt nuvarande uppehållstillstånd går ut. Med ett tillstånd som beviljas efter 9.4.2020 får du endast arbeta inom yrkesområde eller hos en arbetsgivare som anges på tillståndet.

Anvisningar om att byta arbetsplats och att söka fortsatt tillstånd finns på vår webbplats.

Jag vill arbeta permanent inom ett nytt yrkesområde efter 31.10.2020. Hur gör jag?

Lagändringen är tillfällig och den gäller t.o.m. 31.10.2020. Om du vill arbeta permanent i en ny bransch, ansök om fortsatt tillstånd för det.

Vem ska jag anmäla till om jag byter arbetsgivare eller yrkesområde?

Du behöver inte anmäla byte av arbetsgivare eller bransch till Migrationsverket om du arbetar i branscher som har definierats som nödvändiga för försörjningsberedskapen och arbetsmarknaden som längst t.o.m. den 31.10.2020. Du måste ha uppehållstillstånd för arbete eller studier eller ett intyg eller visum för säsongsarbete, vilket ska ha varit giltigt 9.4.2020.

Inverkar tillfälligt byte av yrkesområde eller arbetsgivare på handläggningen av min ansökan när jag ansöker om fortsatt tillstånd senare?

När du ansöker om fortsatt tillstånd, granskar vi förutsättningarna för att bevilja tillstånd som normalt. Ansök om fortsatt tillstånd enligt det huvudsakliga skälet till din vistelse i Finland. Läs mer om att  ansöka om fortsatt tillstånd.

Förutsättningen för att fortsatt tillstånd ska beviljas är att försörjningen har varit tryggad under det tidigare tillståndet. Migrationsverket eller TE-byrån bedömer i samband med det fortsatta tillståndet huruvida den sökandes försörjning är tillräcklig. 

Jag är arbetsgivare och vill anställa en utlänning som vistas i Finland för säsongsarbete. Vad måste jag tänka på?

Arbetsgivaren måste försäkra sig om att arbetstagaren har rätt att arbeta. Arbetsgivaren måste också meddela TE-byrån om en utländsk arbetstagare.

Uppdaterad 3.7.2020 

Säsongsarbete under corona-tider 

Kan jag ansöka om säsongsarbete i Finland denna sommar?

Ja. Coronavirusutbrottet påverkar dock behandlingen av ansökningar samt inresa i landet. Under våren och i början av sommaren kan totalt 9 000 säsongsarbetare från utanför Europeiska unionen komma till Finland. Antalet inkluderar de 1 500 personer som finns med på den tidigare fastställda listan och därutöver 7 500 övriga säsongsarbetare från och med den 14 maj 2020.

Dessa 7 500 övriga säsongsarbetare har inte nämnts i förhand, utan startdatumet för anställningen i Finland avgör behandlingsordningen för begäranden om intyg för säsongsarbete och ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete. Genom detta vill vi säkerställa att arbetstagarna kan börja sitt arbete i tid. Vi fattar beslutet utifrån det startdatum som du har angett i din ansökan.

Vad är listan på 1 500 säsongsarbetare?

Jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet har fastställt de företag som får ta emot säsongsarbetare under corona-tiden. 1 500 utländska säsongsarbetare tas emot för det kritiska vårarbetet inom jordbruks-, skogs- och fiskerinäringen i Finland.

De säsongsarbetare som får komma till Finland under undantagssituationen har listats enligt uppgifter från företagen. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar per e-post om valen till de företag som har fått platser för säsongsarbetare. 

Ytterligare information i jord- och skogsbruksministeriets meddelande (14 april): Förberedelser för att få säsongsarbetskraft från utlandet till kritiska sektorer inom primärproduktionen – företagarna svarar på charterflyg

Hur vet Migrationsverket vilka ansökningar som behöver påskyndas?

Migrationsverket har fått uppgifter från ministerierna om företagen som kan ta emot säsongsarbetare under undantagsförhållandena. Vi handlägger ansökningar från dessa säsongsarbetare som brådskande. Man behöver inte göra någon separat begäran om påskyndad behandling och arbetsgivaren eller arbetstagaren behöver inte kontakta Migrationsverket separat.

Var finns listan på 1 500 säsongsarbetare?

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar per e-post om valen till de företag som har fått platser för säsongsarbetare. Du kan be ministeriet om ytterligare information om listan.

När får jag beslut om säsongsarbete om jag finns med på listan över 1 500 personer?

Så fort som möjligt. Vi handlägger alla 1 500 ansökningar som brådskande.

Kan jag påskynda behandlingen av mitt tillstånd?

Vi behandlar alla ansökningar för säsongsarbete som primära och brådskande. Du behöver inte göra någon särskild begäran om påskyndande, och varken arbetsgivaren eller arbetstagaren behöver särskilt kontakta Migrationsverket. Vi fattar beslutet utifrån det startdatum som du har angett i din ansökan. Det är inte möjligt att ändra startdatumet för anställningen under behandlingen av din ansökan. 

Jag har beviljats uppehållstillstånd för säsongsarbete, hur får jag uppehållstillståndskort när Finlands beskickningar har stängt på grund av coronasituationen? 

Beskickningarna kan inte överlämna uppehållstillståndskort som vanligt. Om du har frågor om din kortleverans, kontakta den beskickning där du har uträttat ditt ärende. Du kan kontrollera läget för din beskickning på webbplatsen finlandabroad.fi

Läs utrikesministeriets och Migrationsverkets kundmeddelanden.

Kan jag resa till Finland utan uppehållstillståndskort om beskickningen har stängt?

Information gränstrafiken finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Jag har lämnat ansökan om uppehållstillstånd i webbtjänsten Enter Finland, men jag hann inte identifiera mig innan beskickningarna stängde. Kan jag få tillstånd för säsongsarbete utan identifieringsbesök?

Identifiering är obligatoriskt om du har ansökt om tillstånd för säsongsarbete. Tillstånd för säsongsarbete är avsett för arbete som varar 3–9 månader.

Identifiering betyder att du måste besöka en beskickning före beslut om uppehållstillstånd, där man bland annat tar fingeravtryck samt kontrollerar identiteten och handlingar som krävs.

Eftersom situationen är exceptionell har identifieringstiden tillfälligt förlängts. Vi berättar när det här tillfälliga förfarandet upphör. Följ Migrationsverkets och beskickningarnas webbsidor.

Intyg för säsongsarbete kräver inte identifieringsbesök på beskickningen. Du kan ansöka om intyg för säsongsarbete om ditt arbete varar under 3 månader och om du kommer från ett visumfritt land.

Om du har ansökt om intyg för säsongsarbete i webbtjänsten Enter Finland, får du meddelande per e-post och sms när begäran har handlagts.

Behandlar Migrationsverket ansökningar från andra säsongsarbetare än de 1 500 som finns med på listan? 

Ja. Migrationsverket fortsätter behandlingen av de ansökningar som redan lämnats in. Coronavirusutbrottet påverkar dock behandlingen av ansökningar samt inresa i landet. Under våren och i början av sommaren kan totalt 9 000 säsongsarbetare från utanför Europeiska unionen komma till Finland. Antalet inkluderar de 1 500 personer som finns med på den tidigare fastställda listan och därutöver 7 500 övriga säsongsarbetare från och med den 14 maj 2020.

Dessa 7 500 övriga säsongsarbetare har inte nämnts i förhand, utan startdatumet för anställningen i Finland avgör behandlingsordningen för begäranden om intyg för säsongsarbete och ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete. Genom detta vill vi säkerställa att arbetstagarna kan börja sitt arbete i tid. Vi fattar beslutet utifrån det startdatum som du har angett i din ansökan. 

Vi behandlar alla ansökningar för säsongsarbete som primära och brådskande. Du behöver inte göra någon särskild begäran om påskyndande, och varken arbetsgivaren eller arbetstagaren behöver särskilt kontakta Migrationsverket. Det är inte möjligt att ändra startdatumet för anställningen under behandlingen av din ansökan.

Kan jag ansöka om tillstånd för säsongsarbete i Finland?

Det beror på din situation. Du kan ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete om du har intyg eller visum för säsongsarbete. Du kan inte ansöka om intyg för säsongsarbete om du redan har uppehållstillstånd i Finland eller en anhängiggjord ansökan om uppehållstillstånd.

Säsongsarbete är för närvarande tillfälligt möjligt även utan att ansöka om fortsatt tillstånd, om uppehållstillståndet annars är giltigt. Läs mer: Du kan arbeta i vissa branscher utan ansökan om fortsatt tillstånd t.o.m. 31.10.2020 (kundmeddelande 17.4.2020)

För vilken period beviljas tillståndet?

Tillstånd för säsongsarbete börjar gälla antingen från och med beslutsdatumet, eller om anställningen börjar först efter beslutsdatumet, från och med början av anställningen.

Mitt visum/min visumfrihet håller på att gå ut och jag kan inte resa till mitt hemland på grund av corona. Kan jag stanna för säsongsarbete i Finland och börja arbeta i jordbruk? 

Om du inte har uppehållstillstånd och vill arbeta i säsongsarbete, måste du ansöka om tillstånd för det. Se på migri.fi/sasongsarbete hurdant tillstånd du behöver. 

Du kan ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete om du har intyg eller visum för säsongsarbete. Du kan inte ansöka om intyg för säsongsarbete om du redan har uppehållstillstånd i Finland eller en anhängiggjord ansökan om uppehållstillstånd.

Läs mer om att byta bransch när du har uppehållstillstånd.

Jag är EU-medborgare. Kan jag komma till Finland för att säsongsarbeta?

Ja. Om du är medborgare i ett EU-land, kan komma till Finland för att säsongsarbeta utan begränsningar på samma sätt som andra arbetsresande. Information om gränstrafiken hittar du på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Som medborgare i ett EU-land behöver du inte ansöka om ett intyg eller ett uppehållstillstånd för säsongsarbete hos Migrationsverket.

Vem ordnar flygen till Finland?

Migrationsverket ordnar inte flygresor. Läs på webbplatsen töitäsuomesta.fi.

 
Uppdaterad 1.9.2020 

Besöka ett serviceställe eller beskickning 

Jag har bokat en tid till Migrationsverket serviceställe. Är det tryggt att åka?

Följ de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd har gett. Om du känner dig sjuk, avboka din tid i tidsbokningstjänsten
 

Jag har lämnat in en ansökan i webbtjänsten Enter Finland. Måste jag besöka ett serviceställe för att identifiera mig? Är det inte möjligt att sköta identifieringen på något annat sätt?

Vi reder ut ytterligare sätt, men för tillfället är det obligatoriskt att identifiera sig. Läs på webbsidan migri.fi/du-ar-i-finland hur du kan göra ditt ärende anhängigt.

Om du har ansökt om fortsatt tillstånd i webbtjänsten Enter Finland och du har identifierat dig med stark identifiering, behöver du inte nödvändigtvis besöka ett serviceställe för att bestyrka din identitet och lämna fingeravtryck. Tjänsten informerar dig om du måste besöka ett serviceställe eller om den elektroniska identifieringen räcker.

 

Jag har bokat tid hos Finlands beskickning utomlands, men beskickningen är stängd. Hur ska jag göra?

Kontrollera den aktuella situationen för beskickningarna på webbplatserna UM.fi och finlandabroad.fi. Boka tid utan dröjsmål när utrikesministeriet har meddelat att de avvikande arrangemangen är över.Du hittar mer information på webbsidan migri.fi/du-ar-inte-i-finland.

Jag är på väg till en beskickning för en intervju, men beskickningen är stängd. Måste jag gå på intervjun?

Följ den aktuella situationen för beskickningarna på webbplatserna UM.fi och finlandabroad.fi.

Jag är asylsökande och behöver ett intyg över att jag kan arbeta i Finland. Det lär inte längre vara möjligt att lämna en begäran om intyg vid ett serviceställe. Var kan jag få ett intyg?

Du har rätt, det är inte längre möjligt att lämna begäran om intyg vid ett serviceställe. Du eller din arbetsgivare kan be om det skriftligt av Migrationsverket, precis som förut.

Fyll i blanketten på vår webbplats. Anvisning för att beställa och betala intyget finns på vår webbplats: migri.fi/begaran-om-intyg

Jag har gjort en ansökan i webbtjänsten Enter Finland. Där sägs att man måste komma för att identifiera sig inom tre månader från att ansökan lämnats in. Jag kan inte komma för att identifiera mig inom tre månader. Hur ska jag göra?

Eftersom situationen är exceptionell har identifieringstiden tillfälligt förlängts. Vi berättar när det här tillfälliga förfarandet upphör. Följ Migrationsverkets och beskickningarna webbsidor.
 

Måste man fortsättningsvis besöka Migrationsverket personligen för att uträtta ärenden?

Ja, det måste man. Vi meddelar omedelbart om situationen förändras. Om du känner dig sjuk ska du avbeställa tiden du bokat i tidsbokningstjänsten och boka en ny tid.

 

Jag har bokat en tid vid Migrationsverkets serviceställe. Har serviceställena fortfarande öppet?

Ja, det har de. Om situationen förändras meddelar vi så snart som möjligt. 

Om Migrationsverket avbokar tiden du bokat, meddelar vi om det till det nummer eller den e-postadress du gett.

Jag hade bokat tid till ett serviceställe i tidsbokningstjänsten. Jag dök inte upp på grund av corona. Måste jag betala en avbokningsavgift?

Om du inte avbokade din tid kan en avgift för icke-avbokad tid tas ut av dig (50 e).

Om du avbokade tiden du bokat i tidsbokningstjänsten eller per e-post (om du glömt din bokningskod/PIN-kod), tar vi inte ut avgiften.

Min arbetsgivare har gett mig rådet att distansarbeta. Kan jag ändå resa i Finland? Är det säkert att Migris serviceställe tar emot mig?

Ja, det är det. Tider som bokats är gällande. Om Migrationsverket avbokar tiden du bokat, meddelar vi om det till det nummer eller den e-postadress du gett.

Följ begränsningarna i rörelsefrihet som regeringen har bestämt.

Jag är i Finland och kan inte använda webbtjänsten Enter Finland. Kan jag skicka min ansökan om uppehållstillstånd per e-post eller post? När blir min ansökan anhängig?

Du kan inte skicka din ansökan per e-post eller post. Du kan lämna in din ansökan genom att boka en tid för att besöka ett serviceställe. Vid brådskande ärenden kan du också besöka ett serviceställe och ta ett könummer. Läs mer om att boka en tid och att uträtta ärenden vid Migrationsverkets serviceställen.

 

Jag hör till riskgruppen för corona och kan inte komma till tiden jag bokat. Jag avbokade min tid. Måste jag nu boka en ny tid? Måste jag meddela i webbtjänsten Enter Finland att jag avbokade min tid?

Ja, du måste boka en ny tid i tidsbokningstjänsten. Du behöver inte meddela i webbtjänsten Enter Finland att du har avbokat tiden eller bokat en ny tid.

Jag har inte hittat en ledig tid i tidsbokningen. Jag har letat efter lämpliga tider redan sedan början av mars. Bokar Migrationsverket en tid för mig? 

Nej, det gör Migrationsverket inte. Du måste boka dig en ny tid när lediga tider frigörs. 

Jag har besökt en beskickning för att identifiera mig och nu är beskickningen stängd. Behandlas min ansökan om uppehållstillstånd ändå?

Ja. Beskickningen skickar alla ansökningar som mottagits till Migrationsverket.
 
 
 
 
Uppdaterad 25.3.2020 

Stängning av gränserna 

Kan Migrationsverket förhindra beviljande av uppehållstillstånd med den motiveringen att folkhälsan skulle äventyras på grund av corona?

För tillfället kan inte uppehållstillstånd vägras på grund av corona genom att hänvisa till folkhälsomässiga skäl.

Vad innebär det att Finlands gränser stängs? När stängs de?

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränsbevakningen. Läs mer på Gränsbevakningsväsendets sidor frågor och svar och raja.fi/sv.

Vem får komma till Finland?

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränsbevakningen. Läs mer på Gränsbevakningsväsendets sidor frågor och svar och raja.fi/sv.

Jag har uppehållstillstånd i Finland. Kommer jag över gränsen om jag lyckas ordna ett flyg?

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränsbevakningen. Läs mer på Gränsbevakningsväsendets sidor frågor och svar och raja.fi/sv.

 
 
Uppdaterad 16.9.2020 

Uppehållstillstånd 

Jag kan inte komma till Finland på grund av corona och vill återkalla min ansökan om uppehållstillstånd. Får jag tillbaka de pengar jag betalat?

Ansökningsavgiften återbetalas i regel inte. Läs mer på sidan Återkalla ansökan.

Kan jag ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av corona?

I vissa situationer kan du ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd om du inte kan resa till ditt hemland eller permanenta bosättningsland på grund av begränsningarna i anslutning till coronaviruspandemin.

Utförliga anvisningar finns på webbsidan migri.fi/du-ar-i-finland.

Är det möjligt att ansöka om uppehållstillstånd för familjen på grund av coronaviruset?

Nej, det är det inte. Om du ansöker om uppehållstillstånd för din familj ska du se anvisningarna på sidan migri.fi/sv/flytta-till-en-familjemedlem-i-finland.

Jag befinner mig i Finland och jag har fått uppehållstillstånd men inte ännu ett uppehållstillståndskort. Får jag det inte på grund av corona?

Vi skickar uppehållstillståndskort i Finland på normalt sätt. Men på grund av coronasituationen tar det säkert längre för kortet att nå fram. Vänta i lugn och ro.

Jag har ansökt om uppehållstillstånd för endast fyra månader. På grund av corona är det möjligt att jag inte kan komma till Finland under hela den tid jag har ansökt om tillstånd för. Beviljas tillståndet ändå?

Tillståndet behandlas på normalt sätt. Du får tillståndet om förutsättningarna uppfylls.

Jag befinner mig utomlands och kan inte återvända till Finland före mitt uppehållstillstånd går ut. Kan jag ansöka om fortsatt tillstånd utomlands? Vad ska jag göra?

Fortsatt tillstånd kan tyvärr sökas endast i Finland. Om du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd utomlands till en finländsk beskickning, behandlas den alltid som en ny första ansökan om uppehållstillstånd.
 
Kontrollera den aktuella situationen för beskickningarna på webbplatserna UM.fi och finlandabroad.fi. Boka tid utan dröjsmål när utrikesministeriet har meddelat att de avvikande arrangemangen är över.

Coronasituationen i mitt hemland är så dålig att jag inte vill återvända dit. Kan jag hänvisa till det och be att giltighetstiden för mitt uppehållstillstånd förlängs?

Giltighetstiden för ett uppehållstillstånd kan inte förlängas under några som helst omständigheter utan en ny ansökan om uppehållstillstånd.
 
Det är mycket exceptionellt att ett tillfälligt uppehållstillstånd beviljas på en så kallad annan grund. Det måste finnas ett annat särskilt skäl för att ett tillstånd ska beviljas, och ett tillstånd beviljas ytterst sällan. De övriga egentliga grunderna för uppehållstillstånd kan inte heller kringgås.
 
På grund av tillståndets exceptionella karaktär innebär inte coronavirussituationen ett sådant annat särskilt skäl på grund av vilket ett tillfälligt uppehållstillstånd kan beviljas.

Jag har ett intyg för säsongsarbete och giltighetstiden för det går snart ut. Kan jag stanna i Finland?

Du kan inte stanna i Finland utan tillstånd. Enligt anställningens varaktighet kan du ansöka om antingen uppehållstillstånd för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för arbetstagare in Finland,
  • om ett nytt säsongsarbete fortsätter omedelbart efter att giltighetstiden för intyget för säsongsarbete går ut eller 
  • du har fått ett annat arbete i Finland.
Ansök om uppehållstillstånd innan ditt intyg för säsongsarbete går ut. Kontrollera om du har rätt att arbeta under den tid ansökan behandlas. 
 
Om ditt arbete i Finland upphör, måste du i mån av möjlighet avlägsna dig från Finland.

Jag har lämnat in en ansökan om första uppehållstillstånd utomlands. Jag är nu i Finland på besök. Om beslutet blir färdigt under den tid jag befinner mig i Finland, är det möjligt att bli underrättad om beslutet här?

Det är möjligt. På grund av corona kan du i undantagsfall få beslutet i Finland, trots att du skulle ha lämnat ansökan vid Finlands beskickning utomlands. Utförliga anvisningar finns på webbsidan migri.fi/du-ar-i-finland.

 

Kan jag ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd om jag inte kan resa från Finland på grund av coronaviruset?

I vissa situationer kan du ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd om du inte kan resa till ditt hemland eller permanenta bosättningsland på grund av begränsningarna i anslutning till coronaviruspandemin.

Utförliga anvisningar finns på webbsidan migri.fi/du-ar-i-finland.

Min familjemedlem har flyktingstatus i Finland. På grund av coronavirusutbrottet kan jag inte besöka en finsk beskickning för att lämna in min uppehållstillståndsansökan inom tre månader från det att min familjemedlem delgavs sitt asylbeslut. Kommer försörjningsförutsättningen att tillämpas på min ansökan?

Försörjningsförutsättningen tillämpas inte om en familjemedlem lämnar in sin ansökan om uppehållstillstånd inom tre månader från det att den familjemedlem som är anknytningsperson fick del av sitt positiva asylbeslut. Det lönar sig att lämna in din ansökan via e-tjänsten Enter Finland, om möjligt, och styrka din identitet vid beskickningen när det igen går att besöka den. Försörjningsförutsättningen tillämpas inte om ansökan har lämnats in elektroniskt inom tre månader, även i det fall att du styrker din identitet lite senare på grund av coronavirusutbrottet. Om du inte har lämnat in din ansökan inom tre månader från det att din familjemedlem fick del av sitt asylbeslut, kommer försörjningsförutsättningen att tillämpas enligt lag. Då lönar det sig att bifoga en utredning till din ansökan där du förklarar varför du inte har kunnat lämna in din ansökan inom tidsfristen på tre månader. Varje ansökan prövas individuellt och situationen med pandemin tas givetvis i beaktande vid prövningen.
 

Jag fick ett brev av er där det står att jag ska boka tid för min familjemedlems intervju och DNA-test på en finsk beskickning. Beskickningen är dock stängd och informerar att det inte går att boka tider för intervjuer eller DNA-test. Vad ska vi göra? Kan vi få mer tid för att boka tid för intervju och DNA-test?

Vi vet att det tills vidare inte är möjligt att boka tider för intervjuer eller DNA-provtagning vid en del av beskickningarna på grund av coronaläget. Det viktigaste är att du kontaktar beskickningen i fråga. Beskickningen ger dig närmare information och anvisningar. Din familjemedlems ansökan kan vänta på intervjun och DNA-analysen. Handläggningen av ansökan fortsätter när intervjun har gjorts och DNA-provet har tagits på beskickningen. Du behöver inte meddela oss att din familjemedlems intervju och DNA-provtagning blir försenade.
 
 
Uppdaterad 7.5.2020
 

Uppehållstillståndskort 

Jag har beviljats uppehållstillstånd men jag har ännu inte fått mitt uppehållstillståndskort. Får jag inte det på grund av coronavirusutbrottet?

De finska beskickningarna ansvarar för kortleveranser utomlands. Läs mer på sidan migri.fi/du-ar-inte-i-finland
 
I Finland skickar vi uppehållstillståndskort som vanligt. Kortleveranser kan dock dröja på grund av coronaläget. Vänligen vänta i lugn och ro.
 

Uppdaterad 1.6.2020

Pass

Jag ansöker om uppehållstillstånd i Finland och mitt hemlandspass har gått ut. Jag kan inte få ett nytt pass från mitt hemland eftersom hemlandets ambassad i Finland är stängd på grund av coronavirusbegränsningarna. Vad ska jag göra?

Du kan ansöka om främlingspass. Se anvisningarna på vår webbplats för hur du ansöker om främlingspass. 

 
Uppdaterad 6.5.2020

Finskt medborgarskap

Jag vill ansöka om finskt medborgarskap, men inga språkexamina arrangeras just nu. Vad ska jag göra?

Ansök om medborgarskap först när du har ett språkintyg och du uppfyller villkoren för naturalisation. Information om de ändrade tidtabellerna för språkexamina finns på Utbildningsstyrelsens webbplats

Jag har väntat på beslut på min medborgarskapsansökan i nio månader. Varför dröjer beslutet?

I denna situation kan den förväntade behandlingstiden överskridas. Vi kan inte behandla vissa ansökningar just nu eftersom vi distansarbetar och inte har tillgång till pappershandlingar. Vi börjar behandla dessa ansökningar genast när vi är tillbaka på kontoret. Vi beklagar fördröjningen.

 
Uppdaterad 30.3.2020 

Behandlingstider 

Påverkar coronavirussituationen Migris behandlingstider?

Det är sannolikt att den gör det.

Jag har sökt asyl i Finland. Kommer beslutet att fördröjas på grund av corona? 

Det är möjligt att det fördröjs. Migrationsverket strävar efter att fatta beslut på ett så normalt sätt som möjligt. Situationen påverkar ändå intervjuer, höranden och delgivningar av beslut, så det är möjligt väntetiden för ett beslut är längre än normalt. 

Påverkar coronavirussituationen tidpunkten för när jag får ett beslut om uppehållstillstånd?

Tyvärr blir behandlingstiderna längre.
 
Migrationsverket fattar beslut nästan på normalt sätt. Delgivningarna av besluten förväntas fördröjas.
 
All behandling och delgivning av sådana beslut som kräver besök på en beskickning flyttas framåt. Kontrollera den aktuella situationen för beskickningarna på webbplatserna UM.fi och finlandabroad.fi.
 

Uppdaterad 27.5.2020 

Visum 

Jag är på besök hos min make/maka i Finland och kan inte ta mig tillbaka till mitt hemland. Giltighetstiden för mitt visum håller på att gå ut. Kan jag ansöka om uppehållstillstånd på grund av familjeband?

Om du vill ansöka om uppehållstillstånd i Finland och de nödvändiga förutsättningarna uppfylls, kan du ansöka om tillstånd. Du bör göra ansökan i vår webbtjänst på adressen enterfinland.fi.

Om du vill förlänga giltighetstiden för ditt visum kontaktar du polisinrättningen på din ort. Ärenden som rör förlängning av visum bedöms alltid från fall till fall.

Jag är i Finland med visum. På grund av inställda flyg kan jag inte lämna Finland innan mitt visum går ut. Vad ska jag göra nu?

Kontakta din lokala polisinrättning. Möjligheten till förlängt visum bedöms alltid individuellt.

Jag har visum som jag kan resa med till Finland i 90 dagar under ett år. Nu håller de 90 dagarna på att ta slut. Hur ska jag göra?

Kontakta din lokala polisinrättning. Möjligheten till förlängt visum bedöms alltid individuellt.

 

 

Uppdaterad 20.3.2020 

Utresa från Finland 

Jag har fått ett negativt uppehållstillståndsbeslut och jag ska avvisas. Flyget har inhiberats på grund av corona och i dag är den sista dagen att lämna Finland. Kan jag stanna lagligt i Finland?

Polisen ansvarar för avlägsnande ur landet och övervakningen av utlänningar. Kontakta polisen på din ort.


 

Uppdaterad 22.5.2020

Asylsökande 

Hur beaktas smittorisken för corona i fråga om asylsökande?

För asylsökande gäller samma anvisningar som för finländare som återvänder till Finland från utlandet. Alla som återvänder från utlandet måste vara i karantän i 14 dygn. På förläggningarna ger man råd till sökande.

Mitt asylsamtal avbokades på grund av coronaviruset. Vad ska jag göra nu?

Du behöver inte göra någonting själv. Migrationsverket bokar en ny tid för dig, när det är möjligt. Då får du en ny inbjudan.

Jag har inte fått något meddelande om att mitt asylsamtal skulle ha avbokats. Hur vet jag om mitt samtal har avbokats?

Migrationsverket meddelar förläggningen separat om varje avbokning. Förläggningen meddelar dig om ditt asylsamtal, delgivningen om asylbeslutet eller något av dina övriga möten på Migrationsverket har avbokats.

Vilka beslut får man information om per telefon eller tolkat via videoförbindelse?

Beslut som Migrationsverket normalt delger vid Migrationsverkets verksamhetsställen. Dessa beslut delges både vuxna och minderåriga, asylsökande utan vårdnadshavare och deras företrädare.

Hur meddelar Migrationsverket beslutet till mig?

Om asylbeslutet kan skickas dig per post, och ingen tolk behöver reserveras för delgivningen, delges du beslutet endast per post som det normala förfarandet är. Beslutet skickas med mottagningsbevis.

Om du får information om beslutet per telefon eller via en videoförbindelse kommer Migrationsverket och förläggningen överens om tidpunkten för tillfället då beslutet tolkas åt dig. En arbetstagare på förläggningen meddelar dig tidpunkten för när vi kontaktar dig. Därefter delges du beslutet per brev med ett mottagningsbevis. Läs mer på sidan migri.fi/sv/du-ar-i-finland

Hur tolkas beslutet åt mig?

Tolken tolkar vårt samtal per telefon eller via en videoförbindelse.

Hur vet jag att den som ringer är från Migrationsverket när beslutet meddelas mig?

Du får information från förläggningen om när och hur vi kontaktar dig. Tolken tolkar hela vårt samtal.

Får jag beslutet till mig själv efter samtalet?

Vi skickar beslutet med posten när du har fått information om det per telefon eller via en videoförbindelse. Beslutet skickas med ett mottagningsbevis

Hur påverkar det mina möjligheter att överklaga beslutet om jag får veta beslutet per telefon eller via en videoförbindelse?

Du har samma rättigheter att överklaga beslutet som normalt också. Med beslutet får du en besvärsanvisning med information om hur du överklagar beslutet. 

Räknas delfåendet från det att jag har fått beslutet per telefon eller via en videoförbindelse?

Nej. Du får beslutet per post. Besvärstiden räknas från den dag du har mottagit beslutet per post. 

Kan Migrationsverket ställa frågor om min asylansökan eller om beslutet per telefon?

Det är möjligt att vi i början av samtalet ställer några frågor som rör identifieringen. Vi frågar dock aldrig något om grunderna för din asylansökan eller om beslutet per telefon.

Jag fick beslutet endast per post. Ringer man också från Migrationsverket till mig?

Nej. Om asylbeslutet kan skickas till dig per post, och ingen tolk behöver reserveras för delgivningen, delges du beslutet endast per post.

Jag har ansökt om att få vara med i programmet för frivillig återresa. Vad händer då jag inte kan återvända?

Boende i förläggningarna kan ansöka om frivillig återresa på normalt sätt vid sin egen förläggning. Återresan ordnas sedan när flygtrafiken igen startar.

Var kan jag få information om frivillig återresa?

Om du vill ha information om frivillig återresa ska du ringa numret 0295 433 348 måndag–fredag kl. 09–11.

Du kan också fråga om återresa med WhatsApp på numret 050 413 8625 och per e-post från adressen [email protected] Rådgivning ges på finska och engelska.

Du kan också boka en tid för ett personligt tolkat möte.

Kan jag komma till Finland och lämna en asylansökan?

Ja, det kan du. En person som söker asyl släpps in i Finland. Meddela genast gränskontrollmyndigheten att du vill söka asyl. I Finland söks asyl personligen hos polisen eller gränskontrollmyndigheten.

 


Uppdaterad 24.3.2020

Telefontjänst 

Varför svarar inte er kundtjänst?

Vår telefontjänst är väldigt belastad för tillfället på grund av frågor kring corona.