Sekretessen av personuppgifter

Sekretessen baserar sig speciellt på 24 § 1 mom. 24 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt på 11 § i lagen om utlänningsregistret (1270/1997). Dessutom kan andra sekretesskriterier i 24 § i offentlighetslagen (621/1999) vara tillämpliga på uppgifter och handlingar som gäller utlänningsärenden.

Migrationsverkets kund kan med en skriftlig fullmakt ge en redaktör eller någon annan utomstående lov att bekanta sig med kundens handlingar. Fullmaktssamtycket gäller inte de uppgifter som sökanden inte själv heller har rätt att ta del av (begränsningarna i 11 § i offentlighetslagen 621/1999).

Meny