Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan on varmistuttava siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulupaa. Turvapaikanhakijan työnteko-oikeudesta löydät ohjeet turvapaikanhakua koskevilta sivuilta.

Kun työntekijän oleskelulupa päättyy, hänellä on mahdollisuus hakea jatkolupaa. Muistutathan työntekijääsi jatkoluvan hakemisesta ennen kuin nykyisen luvan voimassaolo päättyy. Jos työnantaja työllistää laittomasti maassa oleskelevan henkilön, työnantajalle määrätään seuraamusmaksu. Maksu voi olla 1 000–30 000 euroa, ja maksun määrää Maahanmuuttovirasto. Seuraamusmaksu perustuu työsopimuslakiin.

Työnantaja syyllistyy ulkomaalaisrikkomukseen myös esimerkiksi silloin, jos hän

  • tahallaan tai huolimattomuudesta pitää palveluksessaan ulkomaalaisen, jolla ei ole oikeutta ansiotyön tekemiseen
  • antaa viranomaiselle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja.

Joissain tapauksissa työnantaja voidaan velvoittaa myös korvaamaan laittomasti maassa olleen työntekijänsä palauttamisesta aiheutuneet kulut.

Sinun täytyy säilyttää toimipisteessäsi tiedot palkkaamistasi ulkomaalaisista työntekijöistä sekä heidän tehtävistään niin, että työsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa tiedot.

Työntekijöiden oikeuksia Suomessa valvovat:

Suomessa tehtävässä työssä on noudatettava Suomen lakeja ja Suomea velvoittavia kansainvälisiä sopimuksia. Työssä noudatetaan yleensä myös työehtosopimusta, jossa määritellään tarkemmin työssä noudatettavat oikeudet ja velvollisuudet, esimerkiksi minimipalkan suuruus. Nämä kaikki on tehty työntekijän suojelemiseksi.