Skip to Content
Services

پرسش های متداول در مورد مدت حداکثر زمان بررسی تقاضاهای پناهندگی

حداکثر مدت زمان بررسی به چه معنی است؟

بر اساس قانون جدید، مدت زمان بررسی تقاضاهای پناهندگی که در تاریخ 20/7/2018 و یا پس از آن انجام شده اند حداکثر 6 ماه طول می کشد.

این تغییر در قانون شامل چه تقاضاهایی می شود؟

محدودیت جدید مدت زمان بررسی، شامل تقاضاهای پناهندگی می گردد که در تاریخ 20/7/2018 و یا پس از آن انجام می شوند. مدت زمان بررسی از وقتی محاسبه می گردد که تقاضای پناهندگی به پلیس یا مأمورین مرزبانی تحویل داده شده است.

این تغییر در قانون شامل چه تقاضاهایی نمی شود؟

این تغییر در قانون شامل تقاضاهایی که پیش از تاریخ 20/7/2018 انجام شده اند و نیز پرونده هایی که دادگاه اداری برای بررسی مجدد به اداره کل مهاجرت باز گردانده است نمی شود.

بر سر تقاضاهایی که پیش از تاریخ 20/7/2018 انجام شده اند و نیز پرونده هایی که دادگاه اداری برای بررسی مجدد به اداره کل مهاجرت باز گردانده است چه می آید؟

مدت زمان بررسی حداکثر 6 ماه در مورد تقاضاهایی که پیش از تاریخ 20/7/2018 انجام شده اند وجود ندارد. با این حال به این تقاضاها همزمان با تقاضاهایی که در تاریخ 20/7/2018 و یا پس از آن انجام شده اند، رسیدگی می گردد.

آیا ممکن است مدت زمان بررسی تقاضاهایی که در تاریخ 20/7/2018 و یا پس از آن انجام می شوند بیش از 6 ماه باشد؟

بر اساس قانون، مدت زمان بررسی می تواند در موارد زیر بیش از 6 ماه باشد:

تصمیم گیری در موارد زیر باید در عرض 15 ماه انجام شود:

1) پرونده شامل مسائل پیچیده مربوط به واقعیت های موجود یا موضوعات حقوقی می شود؛

2) تعداد زیادی از توابع کشورهای ثالث یا تعداد زیادی از اشخاص بدون تابعیت بطور همزمان تقاضای حفاظت بین المللی می کنند و به این خاطر بررسی تقاضاها و تصمیم گیری در مورد آنها در مهلت شش ماه عملاً بسیار دشوار می باشد؛

3) تأخیر انجام شده مشخصاً به این دلیل اتفاق افتاده که متقاضی در بررسی و تصمیم گیری در مورد پرونده اش کمک و همکاری لازم را انجام نداده است.

در صورتی که انجام تحقیقات مناسب و موجه برای حصول اطمینان از تقاضای حفاظت بین المللی ایجاب کند که زمان طولانی تری برای انجام تحقیقات وجود داشته باشد، تصمیم گیری باید در عرض 18 ماه انجام شود.

به هر حال در صورتی که شرایط موجود در کشور مبدأ نامطمئن باشد و به این دلیل امکان تصمیم گیری در مدت زمان های فوق الذکر وجود نداشته باشد، تصمیم گیری باید در عرض 21 ماه انجام گیرد.

اگر مدت زمان بررسی تقاضاهای پناهندگی که در تاریخ 20/7/ و یا پس از آن انجام شده اند بیش از 6 ماه طول بکشد چه باید کرد؟

نیازی نیست که متقاضی خودش با اداره کل مهاجرت تماس بگیرد. اداره کل مهاجرت خودش تأخیر در بررسی پرونده و نیز ارزیابی جدید زمان بررسی را به طور کتبی به متقاضی اعلام می کند.

اگر ارزیابی زمان بررسی تقاضایی که پیش از تاریخ 20/7/2018 انجام شده است گذشته باشد چه؟

متقاضی در مصاحبه پناهندگی اش، ارزیابی مدت زمان بررسی برای تقاضایش را دریافت خواهد نمود. در صورتی که این ارزیابی زمان بررسی تقاضا گذشته باشد، زمان بررسی تخمینی و قابل انتظار را می توان در صفحه اول صفحات اینترنتی اداره کل مهاجرت با استفاده از محاسبه گر زمان بررسی مشاهده نمود: www.migri.fi.

مشاور حقوقی متقاضی و کارمند کمپ پذیرش پناهندگی نیز می تواند در صورت لزوم با اداره کل مهاجرت تماس بگیرد.