Hyppää sisältöön
Palvelut

سوالات اغلب پرسیدە شدە در بارە وضعیت افغانستان

 <در حال حاضر سوالات زیادی دریافت می کنیم کە مربوط بە وضعیت افغانستان می باشند. ما جواب سوالات اغلب پرسیدە شدە را گرد آوری کردەایم. جوابها را مطابق با تغییر شرایط بە روز می کنیم.

 من برای اعضای خانوادەام کە در افغانستان زندگی می کنند درخواست الحاق خانوادە دادەام و آنها جهت تشخیص هویت بە سفارت فنلند در تهران مراجعە کردەاند. آنها چە وقت در این مورد فیصلە خود را دریافت می کنند؟ آیا می توانم درخواست رسیدگی عاجل بفرستم؟ 

در درخواست های مربوط بە الحاق خانوادە افغان ها بە طور موقت ازدحام بوجود آمدە است. ما  تمام درخواست های پیوند خانوادگی افغانها را بە صورت فوری بررسی می کنیم، بنابراین لازم نیست کە جداگانە درخواست رسیدگی عاجل آنرا برای ما بفرستید. در صورتیکە ما نیاز  بە توضیحات بیشتر در مورد درخواست شما داشته باشیم ، ما با شما تماس خواهیم گرفت.
بە دلیل ازدحام، ممکن است قبل از اتمام اعتبار ویزە ایران متقاضی، نتوانیم درخواست وی را فیصلە نماییم . همچنین خاتمە اعتبار ویزە به عنوان یک دلیل کافی برای درخواست رسیدگی عاجل نمی باشد.

من شهروند فنلند در افغانستان هستم یا من جواز اقامت دائم فنلند را دارم. چگونە می توانم بە فنلند برسم؟

Ministry of Foreign Affairs: FAQ – How to apply for an entry permit from Afghanistan to Finland and how to get consular services in Afghanistan 

Ulkoministeriö: Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia - maahantulolupien hakeminen Afganistanista Suomeen sekä konsulipalvelut Afganistanissa

چگونە می توانم بە اعضای خانوادەام برای رسیدن بە فنلند کمک کنم؟ 

وضعیت در افغانستان دشوار است و نگرانی در بارە اعضای خانوادە را درک می کنیم. متأسفانە ما منحیث مأمورین دولتی در حال حاضر روشهای استثنایی در اختیار نداریم کە با آنها بتوانیم از پروسە های قانونی صدور جواز انحراف کنیم. 

 • شخصی کە بە فنلند نقل مکان می کند احتیاج بە جواز اقامت در فنلند دارد. اولین جواز اقامت، قبل از آمدن بە فنلند از طریق نمایندگی فنلند درخواست می شود. شرط لازمە درخواست جواز اقامت، تشخیص هویت در نمایندگی می باشد. مراجعە کردن از افغانستان بە نزدیکترین نمایندگی وزارت امور خارجە اکنون بسیار مشکل می باشد. معلومات بیشتر در بارە درخواستها و شروط لازمە را در سایت انترنتی ما در: https://migri.fi/ensimmainen-oleskelulupa  پیدا می کنید. 
 • در مورد سوالات مربوط بە ویزە می توانید با وزارت امور خارجە تماس بگیرید. ویزە، جواز ورود بە کشور برای اقامت کوتاە مدت و موقت حداکثر بە مدت ٩٠ روز می باشد. وزارت امور خارجە در بارە مسائل مربوط ویزە فیصلە می کند. معلومات در بارە درخواست کردن ویزە، مدت اعتبار ویزە و هزینەهای ویزە را در سایت انترنتی وزارت امور خارجە در: https://um.fi/ulkomaalaisen-tulo-suomeen  پیدا می کنید. 
 • پناهندەگی را فقط می توان در فنلند درخواست کرد. در سایت انترنتی ما در بارە درخواست پناهندەگی و پروسە پناهندەگی معلومات دادە شدە است: https://migri.fi/turvapaikka-suomesta 

آیا الحاق خانوادە از افغانستان انجام می شود؟ 

بلی. فیصلەهای الحاق خانوادە را بە طور مداوم در ریاست امور مهاجرین انجام می دهیم مطابق آنکە در تقاضاها تمام معلومات لازم برای فیصلە کردن آنها موجود باشد. 

متأسفانە وضعیت امنیتی افغانستان و وضعیت ویروس کرونا روی امکان مراجعە بە نمایندگی فنلند در کشورهای خارجی تأثیر می گذارد. معلومات بیشتر در بارە فعالیت نمایندگی ها را در سایت انترنتی وزارت امور خارجە در: https://finlandabroad.fi  پیدا می کنید. 

در کجا می توانم برای تشخیص هویت جهت درخواست جواز اقامت مراجعە کنم؟ در مورد تشخیص هویت با کجا می توانم در ارتباط باشم؟ 

شما باید بە خاطر اولین جواز اقامت، در نمایندگی فنلند در خارج از کشور یا در دفتر ریاست امور مهاجرین در فنلند تشخیص هویت شوید. اگر در خارج از کشور می باشید، شما باید اولین جواز اقامت را در کشوری کە بە صورت قانونی در آن زندگی می کنید، درخواست کنید یا جهت تشخیص هویت در آنجا مراجعە کنید. 

وزارت امور خارجە فنلند مسئول فعالیت نمایندگی ها می باشد. معلومات بیشتر در بارە نمایندگی ها را در سایت انترنتی وزارت امور خارجە در: https://finlandabroad.fi  پیدا می کنید.

چگونە می توانم در نمایندگی نوبت بگیرم؟  

وزارت امور خارجە مسئول فعالیت نمایندگی ها می باشد. معلومات بیشتر در بارە فعالیت نمایندگی ها و گرفتن نوبت را در سایت انترنتی وزارت امور خارجە در: https://finlandabroad.fi  پیدا می کنید. 

اولین جواز اقامت را در خارج از کشور درخواست کردەام و نمی توانم بە نمایندگی واقع در New Delhi (دهلی نو) مراجعە کنم، آیا می توانم بە نمایندگی دیگری مراجعە کنم؟   

شما باید اولین جواز اقامت را در کشوری کە بە صورت قانونی در آن اقامت دارید، درخواست کنید یا جهت تشخیص هویت در آنجا مراجعە کنید. ریاست امور مهاجرین متأسفانە نمی تواند روی اینکە متقاضی جواز اقامت باید بە کدام نمایندگی مراجعە نماید، تأثیر بگذارد. وزارت امور خارجە فنلند در مورد مکان مراجعە فیصلە می کند. معلومات بیشتر در بارە مکان مراجعە را در سایت انترنتی وزارت امور خارجە و نمایندگی های فنلند در: https://finlandabroad.fi  پیدا می کنید. 

آیا می توانم درخواست جواز اقامت را از طرف فامیل هایم انجام دهم؟ آیا می توان درخواست جواز اقامت را از طریق ایمیل انجام داد؟ 

جواز اقامت را باید شخصا درخواست کرد. بنابراین نمی توانید برای مثال برای همسرتان یا فامیل هایتان درخواست جواز اقامت نمایید. 
جواز اقامت را متأسفانە نمی توان از طریق ایمیل درخواست کرد.

 من پاسپورت معتبر ندارم. آیا بە هر حال می توانم درخواست جواز اقامت را بە جریان اندازم؟

فقط در صورتی می توان برای شما جواز اقامت صادر کرد کە شما امکان این را داشتە باشید تا بە صورت قانونی بە فنلند مسافرت کنید و  در فنلند زندگی کنید. بە خاطر این، شما باید پاسپورت یا جواز سفر دیگری داشتە باشید کە با آن بتوانید بە فنلند مسافرت کنید و اینکە باید در تمام مدت اعتبار جواز اقامت، اعتبار داشتە باشد.

 انواع جواز سفر برای مثال عبارت از پاسپورت، پاسپورت اتباع بیگانە و جواز سفر پناهندەگی می باشند.  

من منحیث یک فرد زیر سن قانونی بە تنهایی بە فنلند آمدەام. سرپرست من کە در خارج از کشور زندگی می کند بر اساس پیوند خانوادگی از فنلند درخواست جواز اقامت کردە است. آیا او باید شرط لازمە تأمین معیشت را داشتە باشد؟

سرپرست شما ملزم بە داشتن شرط لازمە تأمین معیشت نمی باشد، در صورتیکە

 • برای شما پناهندەگی دادە شدە است یا منحیث پناهندە سهمیەای در مورخ ١/٧/٢٠١٦ یا بعد از آن جایگاە پناهندەگی دریافت کردەاید، و 
 • عضو خانوادە شما در طول مدت سە ماە از آن وقتیکە فیصلە درخواست پناهندەگی را دریافت کردەاید، درخواست جواز اقامت می نماید. مهلت قانونی سە ماە از آن روزی محاسبە می شود کە فیصلە بە شما ابلاغ شدە است. 
 • در صفحە oleskelulupahakemus perhesiteen perusteella huoltajalle, jonka lapsi asuu Suomessa pakolaisena  در این بارە بیشتر بخوانید

معیشت سرپرست شما باید بە طریق دیگری غیر از مزایایی کە اجتماع پرداخت می کند، تأمین شدە باشد، در صورتیکە

همچنین معیشت سرپرست شما باید تأمین شدە باشد، در صورتیکە 

می توان از شرط تأمین معیشت صرف نظر کرد، در صورتیکە برای آن دلیل فوق العادە قانع کنندە وجود داشتە باشد یا منافع طفل آن را ایجاب نماید. در صورتیکە فکر می کنید کە سرپرست شما نباید ملزم بە داشتن شرط لازمە تأمین معیشت باشد، می توانید توضیحات خود را بە صورت آزاد و غیر رسمی نوشتە و ضمیمە درخواست نمایید.

 من منحیث یک فرد زیر سن قانونی بە تنهایی بە فنلند آمدەام. خواهر من کە در خارج از کشور زندگی می کند بر اساس پیوند خانوادگی از فنلند درخواست جواز اقامت می نماید. آیا او باید شرط لازمە تأمین معیشت را داشتە باشد؟     

خواهر یا برادر شما کە در خارج از کشور زندگی می کنند، ملزم بە داشتن شرط لازمە تأمین معیشت نمی باشند، در صورتیکە شرایط ذیل موجود باشند: 

 • برای شما پناهندەگی، حفاظت ثانوی یا جایگاە پناهندەگی منحیث پناهندە سهمیەای دادە شدە است 
 • برادرتان / خواهرتان و شما با هم زندگی کردەاید
 • والدین شما زندە نیستند یا محل بود و باش آنها مشخص نیست. 
 • در toimeentuloedellytyksestä kansainvälistä suojelua saaneen perheenjäsenelle در این بارە بیشتر بخوانید
      

پناهجویان  

من یک پناهجوی افغان هستم. هنوز در مورد درخواست پناهندەگی ام فیصلە دریافت نکردەام. چە اتفاقی برای درخواست پناهندەگی ام می افتد؟ 

وقتی کە بە درخواست شما رسیدگی می کنیم، ارزیابی می کنیم کە آیا شما می توانید پناهندەگی، جایگاە حفاظت ثانوی یا جواز اقامت دیگری دریافت کنید. در صورتی کە برای اعطای جواز دلایلی وجود داشتە باشد، در مورد درخواست پناهندەگی فیصلە مثبت انجام می دهیم. 

ما وضعیت امنیتی افغانستان را ارزیابی می کنیم. در هنگام تصمیم گیری همیشه از آخرین معلومات کشور استفاده می کنیم.

 تغییرات اتفاق افتادە در وضعیت امنیتی افغانستان، روی دسترسی بە آخرین معلومات کشور و مورد نیاز در هنگام تصمیم گیری، تأثیر می گذارند. بە دلیل اینکە ما در حال حاضر تمام معلومات کشوری مورد نیاز در هنگام تصمیم گیری را از همه مناطق مختلف افغانستان در دست نداریم، امکان دارد کە مدت زمان رسیدگی بە درخواست شما طولانی شود.

ریاست امور مهاجرین یک طرزالعمل کاربردی جدید برای تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی و جواز اقامت اتباع افغانستان صادر نموده است. در مورد این اطلاعیه بیشتر بخوانید: Arvio Kabulin turvallisuustilanteesta on valmistunut | Maahanmuuttovirasto (migri.fi) (24/5/2022).

این اطلاعیه به زبان های فنلندی، سویدنی و انگلیسی منتشر شده است.

من یک پناهجو از جای دیگری غیر از افغانستان هستم. وضعیت افغانستان چگونە روی مدت زمان رسیدگی بە درخواست پناهندەگی من تأثیر می گذارد؟ 

وضعیت افغانستان روی مدت زمان رسیدگی بە درخواست پناهندەگی شما تأثیر نمی گذارد. در بارە مدت زمان رسیدگی بە درخواست پناهندەگی در: Päätöksen odottaminen - Maahanmuuttovirasto (migri.fi) بیشتر بخوانید. 

من یک پناهجوی افغان هستم. آیا پناهجویان جدید زودتر از کسانی کە مدت بیشتری در انتظار فیصلە بودەاند، فیصلە دریافت می کنند؟ 

کوشش می کنیم کە ابتدا در مورد آن عدە از پناهجویانی کە مدت زمان طولانی تری منتظر فیصلە بودەاند، تصمیم گیری کنیم. در بارە مدت زمان رسیدگی بە درخواست پناهندەگی در: Päätöksen odottaminen - Maahanmuuttovirasto (migri.fi) بیشتر بخوانید. 

آیا پولیس در حال حاضر کسانی را کە جواب منفی گرفتەاند بە افغانستان بر می گرداند؟ 

فنلند در حال حاضر هیچ کسی را بە افغانستان بر نمی گرداند.

من در مورد درخواست پناهندەگی ام جواب منفی گرفتەام و تصمیم گرفتە شدە تا من بە افغانستان برگرداندە شوم. اکنون چە کار می توانم بکنم؟

فنلند در حال حاضر هیچ کسی را بە افغانستان بر نمی گرداند. 

در فیصلە گفتە شدە است کە آیا می توان از آن درخواست استیناف کرد. در اغلب موارد می توان از فیصلە انجام شدە در مورد درخواست پناهندەگی، درخواست استیناف کرد. 

آنوقت رهنمای انجام درخواست استیناف یعنی طرزالعمل درخواست استیناف ضمیمە فیصلە دریافت شدە می باشد. از روی آن مشخص می شود کە درخواست استیناف باید بە کدام محکمە امور اداری انجام شود، در چە مدت زمانی باید انجام شود، چە ضمیمەهایی ضروری می باشند و درخواست استیناف چگونە بە محکمە امور اداری فرستادە می شود. می توانید از فیصلە خودتان درخواست استیناف کنید در صورتیکە میعاد قانونی درخواست استیناف هنوز باقی ماندە است. در صورتی کە میعاد قانونی قبلا" بە پایان رسیدە است، فیصلە شما قطعی شدە است و دیگر نمی توانید از آن درخواست استیناف کنید. 

در صورتی کە در مورد درخواست تان فیصلە قطعی دریافت کردەاید، بر اساس قانون می توانید درخواست پناهندەگی مجدد ارایە دهید. اگر شما هنوز فرصت درخواست استیناف نسبت بە فیصلە قبلی را دارید، فیصلە شما قطعی نیست. درخواست پناهندەگی مجدد را باید فوری همینکە دلیلی یا ضرورتی برای آن موجود باشد، انجام داد. درخواست پناهندەگی مجدد بە پولیس یا مقامات کنترل سرحد ارایە می شود. 

 من از فیصلە انجام شدە در مورد درخواست پناهندەگی ام از محکمە امور اداری درخواست استیناف کردەام. هنوز در مورد درخواست استیناف ام فیصلەای دریافت نکردەام. اکنون چە اتفاقی می افتد؟ 

محکمە امور اداری در مورد درخواست استیناف شما فیصلە می کند. اگر شما در بارە رسیدەگی بە دوسیە سوالی دارید، با وکیل حقوقی تان تماس بگیرید. آن ارگانی بە سوالات شما جواب می دهد کە دوسیە شما در حال حاضر در آنجا در دست رسیدگی می باشد، برای مثال محکمە امور اداری یا ستر محکمە امور اداری. 
  

محکمە امور اداری درخواست استیناف مرا در بارە فیصلە منفی انجام شدە در مورد درخواست پناهندەگی من تأیید کردە است و دوسیە را جهت رسیدگی مجدد بە ریاست امور مهاجرین برگرداندە است. آیا اکنون کە وضعیت امنیتی افغانستان تغییر کردە، می توانم جواز اقامت بگیرم؟

محکمە امور اداری می توانستە است تا فیصلە ریاست امور مهاجرین را تغییر دهد یا دستور دهد تا ریاست امور مهاجرین دوسیە شما را دوبارە بررسی کند. 

در صورتیکە محکمە امور اداری دستور دادە باشد تا بە شما جواز دادە شود، ریاست امور مهاجرین برای شما جواز اعطا می کند. ریاست امور مهاجرین همچنین این فرصت را هم دارد تا نسبت بە فیصلە محکمە امور اداری از سترە محکمە امور اداری درخواست استیناف کند.

در صورتیکە محکمە امور اداری دوسیە را جهت بررسی مجدد برگرداندە باشد، ریاست امور مهاجرین دوبارە ارزیابی می کند کە آیا شما دلایلی برای گرفتن پناهندەگی، جایگاە حفاظت ثانوی یا جواز اقامت دیگری در فنلند دارید. در صورتی که ریاست امور مهاجرین به معلومات بیشتری برای تصمیم گیری در مورد درخواست شما نیاز داشته باشد، ممکن است برای یک مصاحبه پناهندگی جدید از شما دعوت شود.

آیا مدت زمان رسیدگی بە درخواست پناهندەگی ام می تواند در این شرایط طولانی شود؟  

تغییرات اتفاق افتادە در وضعیت امنیتی افغانستان، روی دسترسی بە آخرین معلومات کشور و مورد نیاز در هنگام تصمیم گیری، تأثیر می گذارند. بە دلیل اینکە ما در حال حاضر تمام معلومات کشوری مورد نیاز در هنگام تصمیم گیری را از همه مناطق مختلف افغانستان در دست نداریم، امکان دارد کە مدت زمان رسیدگی بە درخواست شما طولانی شود.

پایان یافتن خدمات پذیرش بە من اعلان شدە است. آیا ارایە خدمات پذیرش بە من بە خاطر وضعیت افغانستان ادامە پیدا می کند؟

با کمپ پذیرش پناهجویان خودتان تماس بگیرید. کمپ پذیرش پناهجویان شما می تواند با آن حوزە پولیس کە اعلان را صادر کردە، تماس بگیرد. پولیس می تواند اعلان را کنسل کند کە آنوقت ارایە خدمات پذیرش بە شما ادامە پیدا می کند. آمر کمپ پذیرش پناهجویان هم می تواند بە دلایل شخصی ویژە در مورد ادامە ارایە خدمات پذیرش برای یک مدت زمان مناسب فیصلە نماید. فنلند در حال حاضر هیچ کسی را بە افغانستان بر نمی گرداند. همچنین در حال حاضر با کمک عودت داوطلبانە هم نمی توانید بە افغانستان برگردید.

پایان یافتن خدمات پذیرش بە من اعلان شدە است.  آیا می توانم بە خاطر وضعیت افغانستان درخواست پناهندەگی مجدد نمایم؟ 

 اگر در مورد درخواست پناهندەگی تان فیصلە قطعی و نهایی دریافت کردەاید، بر اساس قانون می توانید درخواست پناهندەگی مجدد ارایە دهید. در صورتیکە شما هنوز امکان درخواست استیناف نسبت بە فیصلە قبلی را دارید، فیصلە شما هنوز قطعی و نهایی نیست. درخواست پناهندەگی مجدد را باید بە محض وجود دلیل یا نیاز بە آن، فوری ارایە داد. درخواست پناهندەگی مجدد بە پولیس یا بە مقامات کنترل سرحدات ارایە می شود. 

 می خواهم بە افغانستان برگردم، چون نگران خانوادەام هستم. آیا می توانم از طریق عودت داوطلبانە حمایت شدە از فنلند بە افغانستان برگردم؟

  در حال حاضر با کمک عودت داوطلبانە نمی توانید بە افغانستان برگردید. سازمان بین المللی مهاجرت ترتیب دادن عودت داوطلبانە بە افغانستان را بە طور موقت بە حالت تعلیق در آوردە است.