Skip to Content

Tietoa kunnille 

Ajankohtaista

Mikä on kuntamalli?

Maahanmuuttoviraston valmistelema kuntamalli on väliaikainen ratkaisu, jolla korvataan kunnille tilapäistä suojelua hakevien ja saavien majoittamisen ja muiden vastaanottopalveluiden tuottamisen kustannuksia.

Kuntamalli kehitettiin tilanteeseen, jossa suuri määrä Ukrainasta sotaa paenneita ihmisiä asettui asumaan vastaanottokeskusten sijaan kuntien tai yksityisten tahojen tarjoamaan majoitukseen eri puolille Suomea. Kuntamallin lähtökohta oli mahdollistaa kuntiin jo asettuneiden tilapäistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden asumisen jatkuminen näissä kunnissa. Kuntamallia on kesän 2022 aikana kehitetty niin, että Maahanmuuttoviraston vastaanottojärjestelmästä on myös mahdollista majoittaa asiakkaita kuntiin, kunnan toivoma määrä. 

Kuntamalli koskee vain tilapäistä suojelua hakevia ja saavia henkilöitä. Kuntamallin mukaista vuorokausihintakorvausta maksetaan vain kunnille. Yksityiset tahot eivät voi saada korvausta.

Korvauksia maksetaan kahdella eri tavalla. Kunnat voivat saada korvauksia takautuvasti ajalla 4.3.–30.4.2022 aiheutuneista kustannuksista. Kunta voi myös tehdä sopimuksen vastaanottokeskuksen kanssa siitä, että se jatkaa majoituksen tarjoamista kunnassaan 1.5.2022 alkaen.

Kuntamallin jatko 4.3.2023 saakka

Maahanmuuttovirasto on ottanut käyttöön kuntamallin sopimusten optiokauden ja jatkaa kuntamallin sopimuksia ainakin 4.3.2023 saakka. Optiokauden käyttöönotto ei vaadi toimenpiteitä sopimuksen tehneiltä kunnilta. Sopimus jatkuu automaattisesti.

Kuntamallin jatkosopimukset ajalle 5.3.2023–31.12.2023

Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta vastaanottokeskukset voivat solmia kuntien kanssa jatkosopimukset kuntamallista ajalle 5.3.2023–31.12.2023.

Vastaanottokeskukset ottavat mahdollisimman pian yhteyttä sopimuskuntiin ja käynnistävät neuvottelut sopimusten jatkosta. Maahanmuuttovirasto toimittaa sopimuspohjan vastaanottokeskuksille.

Kunta päättää, laatiiko jatkosopimusta vastaanottokeskuksen kanssa. Kunta-malliin osallistuminen on kunnille vapaaehtoista. Mikäli kunta päättää olla jatkamatta sopimusta, se päättyy voimassaolevan sopimuskauden mukaisesti ilman erillistä irtisanomista 4.3.2023.

Kunta voi tehdä sopimuksen vastaanottokeskuksen kanssa 1.5.2022 alkaen 

Kunta voi sopia vastaanottokeskuksen kanssa majoituksen tarjoamisesta kunnassaan asuville tilapäisen suojelun piirissä oleville henkilöille. Majoitusta tarjotaan kalustetuissa asunnoissa, ja lähtökohtana on samantasoinen asuminen mitä kunta tarjoaisi omille kuntalaisilleen. Asunnon ei tarvitse olla kunnan omistama, mutta kunta on vastuussa majoituksen laadusta ja sen tarkoituksenmukaisuudesta.  

Majoitus korvataan kiinteällä vuorokausihinnalla, ja se sisältää kaikki asumiseen liittyvät kustannukset. Kunnalle maksettavan korvauksen määrä on sidottu kuntakohtaisesti ARA-vuokratasoon. Asiakkaalta ei saa periä muuta korvausta. Majoituksen lisäksi kunnan tulee tarjota asiakkaalle ohjausta tavanomaisiin arjen asioihin kuten asumiseen tai palveluihin ohjautumiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Sopimuksen mukaista korvausta voidaan maksaa kunnalle 1.5.2022 alkaen, vaikka sopimus vastaanottokeskuksen kanssa solmittaisiinkin myöhemmin. Sopimuksia tehdään toistaiseksi määräaikaisina 4.3.2023 saakka. 

Jokainen asiakas on kirjoilla vastaanottokeskuksessa, joka järjestää hänelle muut vastaanottopalvelut. Vastaanottokeskus voi myös ostaa osan terveys- ja sosiaalipalveluista kunnalta. Toimivimmasta ratkaisusta näiden palveluiden osalta sovitaan kuntakohtaisesti.

Sopimuksen tekemisestä kiinnostuneen kunnan tulee ottaa yhteyttä Maahanmuuttovirastoon osoitteeseen kunnat@migri.fi. Maahanmuuttovirasto ohjaa kunnan oikean vastaanottokeskuksen yhteyteen ja on vastaanottokeskuksen ja kunnan tukena sopimuksen tekemisessä.

Kunta voi saada korvauksia vastaanottopalvelujen tuottamisesta ajalta 4.3.–30.4.2022 

Ajalta 4.3.–30.4.2022 kunta voi saada Maahanmuuttovirastolta korvausta sellaisista tuottamistaan vastaanottopalveluista, joista kunta ei ole jo saanut tai saamassa korvausta vastaanottokeskukselta. Korvattavia palveluita voivat olla esimerkiksi:

 • Majoitus asunnoissa tai ns. hätämajoituksena 
 • Terveyspalvelut 
 • Sosiaalipalvelut
 • Vastaanottorahaa korvaava välttämätön toimeentulo 
 • Tulkkaus

Maahanmuuttovirasto voi korvata vain vastaanottolain (17.6.2011/746) mukaisia palveluita. Esimerkiksi varhaiskasvatus tai perusopetus eivät ole vastaanottopalveluita eikä niiden kustannuksia korvata kunnille Maahanmuuttovirastosta. Korvauksia tulee hakea 31.5.2022 mennessä. Korvauksien hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä osoitteeseen vastaanottotalous@migri.fi

Ohje kunnille tilapäistä suojelua hakevien ja saavien palveluista aiheutuneiden kustannusten laskutukseen ajalta 4.3.–30.4.2022, pdf

Ajankohtaista

Kuntamallin jatkosopimukset 5.3.2023–31.12.2023

Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta vastaanottokeskukset voivat solmia kuntien kanssa jatkosopimukset kuntamallista ajalle 5.3.2023–31.12.2023.

Vastaanottokeskukset ottavat mahdollisimman pian yhteyttä sopimuskuntiin ja käynnistävät neuvottelut sopimusten jatkosta. Maahanmuuttovirasto toimittaa sopimuspohjan vastaanottokeskuksille.

Kunta päättää, laatiiko jatkosopimusta vastaanottokeskuksen kanssa. Kunta-malliin osallistuminen on kunnille vapaaehtoista. Mikäli kunta päättää olla jatkamatta sopimusta, se päättyy voimassaolevan sopimuskauden mukaisesti ilman erillistä irtisanomista 4.3.2023.

Maahanmuuttovirasto avasi 25.1.2023 väliaikaisen palvelunumeron kunnille ja vastaanottokeskuksille

Kuntien työntekijät voivat kysyä palvelunumerosta neuvoa verkkopalvelu Enter Finlandin käyttöön, kun tilapäisen suojelun asiakas hakee uutta oleskelulupakorttia verkossa. 

 • Vastaanottokeskusten ja kuntien palvelunumero on 0295 433 103.
 • Palvelunumero on auki joka arkipäivä maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.15.
 • Numero on käytössä 25.1.–31.3.2023. 

Emme voi vastata numerossa yksittäisten asiakkaiden asioita koskeviin kysymyksiin.

Ohjeet Enter Finlandin käyttöön löytyvät myös verkkosivuiltamme

Tutustu verkkosivuillamme ohjeisiin uuden tilapäisen suojelun oleskelulupakortin hakemisesta 
Enter Finlandissa: Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille | Maahanmuuttovirasto (migri.fi).

Katso ohjevideo, miten luot itsellesi käyttäjätilin Enter Finlandiin ja tilaat uuden tilapäisen suojelun oleskelulupakortin.

Asiakkaille on oma palvelunumero

Suomessa asuvia ukrainalaisia ja Ukrainasta paenneita asiakkaita palvelee oma palvelunumero. Asiakkaat voivat soittaa meille asioissa, jotka liittyvät esimerkiksi tilapäiseen suojeluun.

 • Asiakkaiden palvelunumero on 0295 790 605.
 • Numero palvelee joka arkipäivä maanantaista perjantaihin klo 8.30–12.00 ja 13.00–15.30.
 • Palvelunumerossa neuvomme ukrainaksi, englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi.

Kuntamallin majoitusvuorokausihintaa korotetaan 1.8.2022 alkaen

Maahanmuuttovirasto korottaa kuntamallin majoitusvuorokausihintaa takautuvasti 1.8.2022 alkaen 0,7 € / vrk / hlö. Korotus johtuu sähkön hinnan merkittävästä noususta vuoden 2022 aikana. 

Vastaanottokeskus korvaa kunnalle kuntamallin sopimuksen mukaisten majoituspalveluiden ja ohjauspalveluiden tuottamisesta sopimuksessa määritellyn kuntakohtaisen majoitusvuorokausihinnan. Hinta maksetaan jokaista majoittunutta henkilöä kohden.  

Majoituspalvelujen kustannukset korvataan perustuen seuraavaan laskentakaavaan:
(Kunnan ARA-vuokratason  neliöhinta_€/m2* 60 m2 (kaksio)) /3 henkilöllä/30 vrk+ muut kulut.

1.8.2022 alkaen laskelmassa käytetyt Muut kulut ovat yhteensä 3,1 €/hlö/vrk. Sähkön osuus muista kuluista on kokonaisuudessaan 1,5 €.

Korotus lisätään kunnan ja vastaanottokeskuksen välille laaditussa sopimuksessa mainittuun kuntakohtaiseen vuorokausihintaan.

Lisätietoja

Lisätietoja asiasta: kunnat@migri.fi

Lisätietoa