Skip to Content

پروسه پناهندگی در فنلند

اطفال بدون رسپرست

معلومات برای پناهجویان
 (pdf) اطفال بدون رسپرست

(pdf) اطفال متقاضی حفاظت بین المللی

(youtube.com) پروسه پناهندگی در فنلند

Asylum in Finland :برای اطلاعات بیشتر میتوانید به این صفحه اینترنتی مراجعه کنید