Hoppa till innehåll

Information till kommuner 

Aktuellt

Om kommunmodellen

Migrationsverket har tagit fram en så kallad kommunmodell, som är en tillfällig lösning för hur kommunernas kostnader för tillhandahållande av inkvartering och andra mottagningstjänster för personer som söker och får tillfälligt skydd ersätts.

Kommunmodellen är avsedd som en lösning på situationen där ett stort antal människor som flytt kriget i Ukraina har på olika håll i Finland bosatt sig i kommuners eller privata aktörers bostäder i stället för att bo på en förläggning. Syftet med kommunmodellen är att klienter som söker tillfälligt skydd och som redan har bosatt sig i en kommun kan få bo kvar i sin kommun utan att behöva flytta till en annan kommun för att använda förläggningens tjänster. 

Kommunmodellen tillämpas endast på personer som söker och får tillfälligt skydd. Enligt kommunmodellen kan endast kommunernas kostnader ersättas. Ersättning betalas inte ut till privata aktörer. 

Det finns två olika sätt att betala ersättning. Kommuner kan retroaktivt få ersättning för sådana kostnader som har uppstått under perioden 4.3–30.4.2022. Kommuner kan också ingå avtal med en förläggning om att förläggningen fortsätter erbjuda inkvartering i kommunen från och med den 1 maj 2022.

Kommunmodellens fortsättning till och med den 4 mars 2023

Migrationsverket har beslutat att ta i bruk optionsperioden i kommunmodellens avtal och fortsätta kommunmodellens verksamhet tills 4.3.2023. Om kommunen inte har ingått ett avtal med en förläggning före den 1 juni 2022 kan avtalet direkt upprättas att gälla till och med den 4 mars 2023.

Förlängning av avtal enligt kommunmodellen 5.3–31.12.2023

På uppdrag av Migrationsverket kan förläggningarna ingå avtal med kommuner för perioden 5.3.2023–31.12.2023.

Förläggningarna kommer att kontakta avtalskommunerna så fort som möjligt för att börja förhandla om förlängning av avtal. Migrationsverket lämnar in avtalsmallen till förläggningarna.
Kommunen fattar beslut om huruvida avtalet med förläggningen ska förlängas. Att delta i

kommunmodellen är frivilligt för kommunerna. Om kommunen beslutar att inte förlänga avtalet, upphör avtalet att gälla utan särskild uppsägning i slutet av den nuvarande avtalsperioden den 4 mars 2023.

Kommuner kan ingå avtal med en förläggning från och med 1.5.2022 

Ersättningen betalas ut i form av en fast dygnsersättning som täcker alla boendekostnader. Beloppet som betalas ut till kommunen är bunden till den kommunspecifika ARA-hyresnivån. Någon annan avgift för boende får inte tas ut hos klienten. Utöver inkvarteringen måste kommunen erbjuda klienten handledning i vardagliga ärenden, till exempel med boende eller med hänvisning till olika tjänster. 

Avtalsenliga ersättningar kan betalas ut till kommunen från och med 1.5.2022 även om avtalet med en förläggning skulle tecknas senare. Tills vidare är avtalen tidsbundna och giltiga till och med 4.3.2022. 

Varje klient är registrerad hos en förläggning som ordnar de övriga mottagningstjänsterna för klienten. Förläggningen kan också köpa en del av hälso- och socialtjänsterna av kommunen. Vilken slags lösning som fungerar bäst i produktionen av dessa tjänster kommer att avtalas om kommunspecifikt.

Kommuner som är intresserade av att ingå ett avtal ska kontakta Migrationsverket per e-post på adressen kunnat@migri.fi. Migrationsverket hänvisar kommunen till rätt förläggning och stöttar förläggningen och kommunen med att upprätta ett avtal.

Kommuner kan få ersättning för kostnaderna för mottagningstjänsterna som de tillhandahållit under perioden 4.3–30.4.2022 

Migrationsverket kan betala ersättning till kommuner för sådana mottagningstjänster som kommunen producerat under perioden 4.3–30.4.2022 och för vilka kommunen inte har fått och inte kommer att få ersättning för via en förläggning. Exempel på tjänster för vilka ersättning kan betalas:

 • inkvartering i bostäder eller s.k. nödinkvartering 
 • hälsovårdstjänster 
 • socialservice
 • oundgänglig försörjning som ersätter mottagningspenningen 
 • tolkning.

Migrationsverket kan endast betala ut ersättning för sådana tjänster som avses i mottagningslagen (746/2011). Till exempel småbarnspedagogik och grundläggande utbildning betraktas inte som mottagningstjänster, och därför betalar Migrationsverket ingen ersättning för dem. Ansökan om ersättning ska lämnas in senast den 31 maj 2022. Vid frågor om ansökan om ersättning kan kommunerna kontakta vastaanottotalous@migri.fi

Anvisning till kommuner om fakturering för de kostnader som orsakats av tjänster för personer som söker och får tillfälligt skydd under perioden 4.3–30.4.2022, pdf

Aktuellt

Förlängning av avtal enligt kommunmodellen 5.3–31.12.2023

På uppdrag av Migrationsverket kan förläggningarna ingå avtal med kommuner för perioden 5.3.2023–31.12.2023.

Förläggningarna kommer att kontakta avtalskommunerna så fort som möjligt för att börja förhandla om förlängning av avtal. Migrationsverket lämnar in avtalsmallen till förläggningarna.
Kommunen fattar beslut om huruvida avtalet med förläggningen ska förlängas. Att delta i

kommunmodellen är frivilligt för kommunerna. Om kommunen beslutar att inte förlänga avtalet, upphör avtalet att gälla utan särskild uppsägning i slutet av den nuvarande avtalsperioden den 4 mars 2023.

Migrationsverket öppnade ett tillfälligt servicenummer för förläggningar och kommuner 25.1.2023 

Personalen på fkommuner kan ringa det nya servicenumret för att be om råd med användningen av e-tjänsten Enter Finland när en klient som har fått tillfälligt skydd ansöker om ett nytt uppehållstillståndskort på webben. 

 • Servicenumret för förläggningar och kommuner är 0295 433 103.
 • Servicenumret är öppet på vardagar från måndag till fredag kl. 8–16.15.
 • Numret är i bruk under perioden 25.1–31.3.2023. 

Frågor om enskilda kunders ärenden besvaras inte på detta nummer.

Enter Finland-anvisningar finns också på Migrationsverkets webbplats

På Migrationsverkets webbplats hittar du anvisningarna om hur man ansöker om ett nytt uppehållstillståndskort på grund av tillfälligt skydd i e-tjänsten Enter Finland: Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina | Migrationsverket (migri.fi).

Titta på vår instruktionsvideo om hur du skapar ett Enter Finland-konto och beställer ett nytt uppehållstillståndskort för tillfälligt skydd.

För kunder finns ett eget servicenummer

För ukrainare som bor i Finland och för klienter som har flytt från Ukraina finns ett eget servicenummer som ger råd med bland annat frågor som gäller tillfälligt skydd.

 • Servicenumret för klienter är 0295 790 605.
 • Numret är öppet på vardagar från måndag till fredag kl. 8.30–12 och 13–15.30.
 • Rådgivning ges på ukrainska, engelska, svenska och finska.

Höjning av priset enligt kommunmodellen per inkvarteringsdygn fr.o.m. 1.8.2022

Från och med den 1 augusti 2022 höjer Migrationsverket priset enligt kommunmodellen per inkvarteringsdygn retroaktivt med 0,7 €/dygn/person. Höjningen beror på den betydande höjningen av elpriset under 2022.

Förläggningen ersätter det kommunspecifika priset per inkvarteringsdygn enligt kommunmodellen som fastställts i avtalet om produktion av avtalsenliga inkvarteringstjänster och handledningstjänster. Priset betalas för varje inkvarterad person.

Kostnaderna för inkvarteringstjänster ersätts enligt följande beräkningsformel:
(Kommunens kvadratmeterpris enligt ARA-hyresnivån _______ €/m2* 60 m2 (tvåa)) /3 personer/30 dygn + övriga kostnader.

De övriga kostnader som används i kalkylen är från och med den 1.8.2022 sammanlagt 3,1 €/person/dygn. Elens andel av de övriga kostnaderna är i sin helhet 1,5 €.

Höjningen läggs till det kommunspecifika dygnspris som nämns i överenskommelsen mellan kommunen och förläggningen.

Mer information

Mer information om detta: kunnat@migri.fi

Ytterligare information