Skip to Content

Återintegration av personer som frivilligt återvänt till Irak från Finland har lyckats tämligen bra

12.11.2019 12.00
Pressmeddelande

Personer som har återvänt till sin hembygd i Irak har återintegrerat sig tämligen bra visar en uppföljningsstudie som genomförts av Internationella organisationen för migration IOM:s kontor i Finland.

Det har lyckats bättre att etablera sig på nytt i det samhälle som personen lämnade än att etablera sig på en helt ny plats. En liten majoritet av de återvändande mår bra psykosocialt. Nästan alla återvändande oroade sig för sitt uppehälle.

IOM intervjuade 195 personer som hade återvänt till olika delar av Irak under åren 2017 och 2018, de flesta till Bagdad. Avsikten var att utreda hur deras återintegration har lyckats med hjälp av stöd i form av kontanter och förnödenheter som beviljats i Finland och med IOM:s arrangemang för återresan. De återvändande var huvudsakligen 18–34-åriga män.

Undersökningen har genomförts på beställning av Migrationsverket som en del av AUDA-projektet om frivillig återresa, vilket tar slut i december. Undersökningen visar att stöden som Finland beviljar frivilliga återvändande hjälper dem att återvända till hemlandet. Hur återintegrationen lyckas beror förutom på återintegrationsbidraget även på samhällsproblem i stor skala såsom arbetslöshet eller brister i hälsovård. Till exempel i Basra i Irak är det enligt de intervjuade en oroväckande brist på rent dricksvatten.

Hållbar återintegration förutsätter samarbete

Kathleen Newland, forskare från USA som gästföreläser i Auda-projektet i Helsingfors den 11 och 12 november ser återintegrationsbidragen som en bra början, men de räcker inte ensam att säkerställa en hållbar återintegration för de återvändande. Utöver den återvändande behöver även de närstående stöd. Det är mycket troligt att den återvändandes hemland också är i behov av stöd, särskilt om det är en svag stat. Länder dit man återvänder från Finland och Europa i övrigt är ofta svaga stater som Irak. De håller på att återhämta sig från krig och försöker i första hand stabilisera sitt politiska system och komma igång med återuppbyggnadsarbetet, och då står medborgare som återvänder från utlandet inte nödvändigtvis högt på prioritetslistan.

För att säkerställa en hållbar och lyckad återintegration ska destinationslandet tillsammans med avreselandet förbinda sig vid äkta kompanjonskap för utveckling, vilket skulle främja exempelvis täta ekonomiska förbindelser och samarbete inom utbildningssektorn. Detta skulle förutsätta samarbete mellan flera förvaltningsområden, åtminstone mellan inrikesministeriet och utrikesministeriet. Startandet av de faktiska samarbetsprojekten förutsätter å sin sida även expertis från andra förvaltningsområden utöver finansiering. Det skulle vara viktigt att bättre få med diaspora-gemenskaper som bor permanent även i Finland, varav verksamheten i den somaliska gemenskapen i Finland är ett utmärkt exempel.

Förslag på arbetsgrupp för frivilligt återvändande

I AUDA-projektets slutrapport föreslås att inrikesministeriet skulle tillsätta en permanent arbetsgrupp dit man skulle bjuda in andra myndigheter och representanter för organisationer som medlemmar för att utreda frågor om frivillig återresa och återintegration samt beröringspunkter med bland annat utvecklingssamarbete. Slutrapporten har utarbetats av aktörer i AUDA-projektet: Migrationsverket, utrikesministeriet och Krishanteringscentret i samarbete med inrikesministeriet och IOM:s byrå i Finland.

Fakta: Systemet för assisterad frivillig återresa har utvecklats

 • I AUDA-projektet har man utvecklat den nationella strukturen för assisterad frivillig återresa i samarbete med andra EU-länder och länder som man återvänder från.
 • Fullständigt namn på projektet är Frivillig återresa till Irak, Afghanistan och Somalia.
 • Destinationsländer i projektet är Irak, Afghanistan och Somalia, varifrån de flesta asylsökande i Finland har kommit de senaste åren.
 • Migrationsverket, utrikesministeriet och Krishanteringscentret (CMC Finland) har ansvarat för projektets genomförande.
 • Uppföljningsstudien som genomförts av IOM publiceras vid AUDA-projektets avslutande seminarium tisdagen den 12 november 2019.
 • Projektet har finansierats av Europeiska unionens Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Ytterligare information till medier

 • AUDA-projektet: Projektchef Tarja Rantala,
  e-post: [email protected], tfn. 0295 433 037
 • IOM:s uppföljningsstudie: Programchef Tobias van Treeck,
  e-post: [email protected], tfn. 050 439 2445

Pressmeddelande