Hyppää sisältöön

Lukuvuosimaksut ja oleskelulupakortin merkinnät

Lukuvuosimaksut

Maahanmuuttoviraston on oleskelulupaprosessissa varmistuttava siitä, että oleskeluluvan hakijalla on riittävät varat Suomessa elämiseen. Tämän vuoksi Maahanmuuttovirastolle on hyvä ilmoittaa tiedot maksullisista koulutusohjelmista ja siitä, missä vaiheessa lukuvuosimaksu peritään.

  • Jos lukuvuosimaksu maksetaan ennen Suomeen saapumista, tarvitaan oleskelulupahakemukseen selvitys maksetusta maksusta (hakijalta tai oppilaitokselta) ja riittävät varat elämiseen.
  • Jos lukuvuosimaksu maksetaan vasta opintojen aloittamisen jälkeen, pitää hakijan näyttää oleskelulupaa hakiessaan, että hänellä on käytössään sekä lukuvuosimaksuun että elämiseen vaadittavat varat. Lukuvuosimaksua ei voida kattaa toimeentuloon vaadittavasta summasta.
  • Jos opiskelija on vapautettu maksuista tai hän on saanut apurahan, on hänen esitettävä oppilaitoksen antama todistus vapautuksesta tai apurahasta. Lisäksi opiskelijalla on oltava riittävät varat elämiseen.

Oppilaitos määrittelee, onko opiskelija vapautettu lukuvuosimaksuista. Maahanmuuttovirastolla ei ole asiassa toimivaltaa.

Oleskelulupakortin merkinnät

Suomessa jo asuvan opiskelijan oleskelun status on helppo tarkistaa hänelle myönnetystä oleskelulupakortista.

Oleskeluluvan tyyppi näkyy oleskelulupakortissa etupuolella kohdassa oleskelulupatyyppi. Etupuolella näkyy myös kortin haltijan luvan voimassaoloaika.

Eri oleskelulupatyyppejä ovat:

  • B = tilapäinen oleskelulupa
  • A = jatkuva oleskelulupa
  • P = pysyvä oleskelulupa
  • P-EU = pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa

B- ja A-luvat ovat luonteeltaan määräaikaisia oleskelulupia. Suomen kansalaisen perheenjäsenen oleskelu katsotaan luonteeltaan jatkuvaksi ja luvan tyyppinä on siksi A.

Jos kortin haltijalle on myönnetty EU:n sininen kortti, tyyppikohtaan on kirjattu tyypin alapuolelle teksti: EU:n sininen kortti.

Jos Suomessa asuvan henkilön oleskelu maassa perustuu siihen, että hän on EU-kansalaisen tai tähän rinnastettavan perheenjäsen, hänelle on annettu tästä todisteeksi oleskelukortti. Oleskelukorttia ei myönnetä muille kuin em. perheenjäsenille.