Hyppää sisältöön

Lukuvuosimaksut ja oleskelulupakortin merkinnät

Lukuvuosimaksut

Maahanmuuttoviraston pitää varmistua siitä, että oleskeluluvan hakijalla on riittävät varat Suomessa elämiseen. Hakijan pitää antaa selvitys riittävistä varoista ensimmäisen vuoden ajalta.

  • Jos opiskelija maksaa lukuvuosimaksun ennen Suomeen saapumista, oleskelulupahakemuksessa pitää olla selvitys maksetusta maksusta (hakijalta tai oppilaitokselta) ja riittävät varat elämiseen. 
  • Jos opiskelija maksaa lukuvuosimaksun vasta opintojen aloittamisen jälkeen, hakijan pitää näyttää oleskelulupaa hakiessaan, että hänellä on käytössään sekä lukuvuosimaksuun että elämiseen vaadittavat varat. Lukuvuosimaksua ei voi maksaa varoista, jotka on tarkoitettu Suomessa elämiseen.
  • Jos oppilaitos ei peri opiskelijalta lukuvuosimaksua tai hän on saanut apurahan, on hänen esitettävä oppilaitoksen antama todistus vapautuksesta tai apurahasta. Lisäksi opiskelijalla on oltava riittävät varat elämiseen. 

Oleskelulupakortin merkinnät

Suomessa jo asuvan opiskelijan oleskelun status on helppo tarkistaa hänelle myönnetystä oleskelulupakortista.

Oleskeluluvan tyyppi näkyy oleskelulupakortissa etupuolella kohdassa oleskelulupatyyppi. Etupuolella näkyy myös kortin haltijan luvan voimassaoloaika.

Eri oleskelulupatyyppejä ovat:

  • B = tilapäinen oleskelulupa
  • A = jatkuva oleskelulupa
  • P = pysyvä oleskelulupa
  • P-EU = pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa

A- ja B-luvat myönnetään määräajaksi. Jos opiskelija haluaa jatkaa oleskelua Suomessa, mutta oleskeluluvan voimassaolo on päättymässä, hänen pitää hakea jatkolupaa. Pysyvä oleskelulupa on nimensä mukaisesti voimassa toistaiseksi eli sen voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.

Jos kortin haltijalle on myönnetty EU:n sininen kortti, tyyppikohtaan on kirjattu tyypin alapuolelle teksti: EU:n sininen kortti.

Jos Suomessa asuvan henkilön oleskelu maassa perustuu siihen, että hän on EU-kansalaisen tai tähän rinnastettavan perheenjäsen, hänelle on annettu tästä todisteeksi oleskelukortti. Oleskelukorttia ei myönnetä muille kuin em. perheenjäsenille.