Hyppää sisältöön

Tietosuoja

Yhteystiedot 

Maahanmuuttovirasto 
Käyntiosoite: Opastinsilta 12 A, 00520, Helsinki
Postiosoite: PL 10, 00086 Helsinki 
migri@migri.fi 
0295 430 431 (vaihde)

Tietosuojavastaava

Maahanmuuttoviraston tietosuojavastaavana toimii Katariina Lehtola.

Yhteystiedot:
Käyntiosoite: Opastinsilta 12 A, 00520, Helsinki
Postiosoite: PL 10, 00086 Helsinki 
puh. 0295 430 431 (vaihde)
s-posti: tietosuojavastaava@migri.fi

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja Maahanmuuttovirastossa

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Kuten esimerkiksi 

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero 
 • asian diaarinumero 
 • asiakasnumero. 

Tietosuoja ohjaa henkilötietojen käsittelyä ja turvaa henkilön yksityisyyden suojan henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietojen käsittelyä on kaikki henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta henkilötietojen poistamiseen, myös katselu.

Maahanmuuttovirasto käsittelee henkilötietoja vain perustellusta syystä. Tietoja tarvitaan esimerkiksi lakisääteiseen asiankäsittelyyn oleskeluasioissa, kansalaisuusasioissa, kansainvälistä suojelua ja kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottoa koskevissa asioissa, kuten jäljempänä on tarkemmin selvitetty. Joidenkin palveluiden käyttö on vapaaehtoista. Henkilötietoja käsitellään myös esimerkiksi henkilöstö- tai talousasioita hoidettaessa. 

Henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain (615/2020)* 3 §:ssä ja 5 §:ssä on tietoa ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) muista rekisterinpitäjistä. Näiden muiden rekisterinpitäjien henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta saat tietoa kultakin rekisterinpitäjältä.

* Myöhemmin maahanmuuttohallinnon henkilötietolaki.

Käyttäjän oikeudet ja henkilötietojen tarkistaminen

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle. 

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä Maahanmuuttovirastossa, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan.

Suomessa tietosuojalainsäädännön noudattamista valvoo Tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta löydät lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi: tietosuoja.fi

Lisää tietoa: 

Euroopan parlamentin ja  neuvoston asetus (EU) 2016/679

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050

Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa 615/2020

Käsiteltävät henkilötiedot

Tietolähteet

Henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 1 §:ssä mainituissa tarkoituksissa käsiteltäviä tietoja saadaan ja niitä ylläpidetään rekisteröidyn ja tai hänen laillisen edustajansa ilmoittamien tietojen perusteella. Lisäksi henkilön tietoja saadaan viranomaisilta ja muilta tahoilta lain perusteella. Laissa rajataan miltä viranomaisilta mitäkin tietoja saadaan ja mihin tarkoitukseen näitä tietoja voidaan käyttää.

Näiden lisäksi tietoja voidaan saada seuraavista lähteistä: 

 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, 
 • Eläketurvakeskukselta,
 • Kansaneläkelaitokselta,
 • Kunnan sosiaaliviranomaiselta, 
 • Liikenteen turvallisuusvirastolta, 
 • Oikeusrekisterikeskukselta, 
 • Opetushallitukselta, 
 • Oppilaitoksilta,
 • Patentti- ja rekisterihallitukselta,
 • Poliisihallitukselta ja suojelupoliisilta, 
 • Pääesikunnalta
 • Rajavartiolaitokselta, 
 • Rikosseuraamuslaitokselta, 
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta, 
 • Säilöönottoyksiköiltä, 
 • Syyttäjälaitokselta,
 • Tapaturmavakuutuskeskukselta,
 • Tullilta,
 • Tuomioistuimilta, 
 • Työ- ja elinkeinotoimistoilta,
 • Työllisyysrahastolta,
 • Ulkoasiainhallinnolta, 
 • Ulosottoviranomaiselta, 
 • Vastaanotto- ja järjestelykeskuksilta, 
 • Verohallinnolta sekä 
 • Digi- ja väestötietovirastolta. 

Maahanmuuttovirasto voi lisäksi hankkia tietoa julkisista lähteistä, kuten avoimilta internet-sivustoilta ja avoimista rekistereistä.

Henkilötietojen vastaanottajat 

Maahanmuuttohallinnon henkilötietolain 1 §:ssä mainituissa tarkoituksissa kerättyjä rekisteröidyn henkilötietoja luovutetaan myös muille viranomaisille viranomaisen laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi tarkemmin määritellyssä laajuudessa, jos luovutuksensaajalla on lakisääteinen oikeus saada kyseisiä tietoja Maahanmuuttovirastolta.

Maahanmuuttovirasto saa luovuttaa käsiteltäviä henkilötietoja muun muassa: 

 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille, 
 • Hätäkeskuslaitokselle, 
 • Kansaneläkelaitokselle ja kunnan sosiaaliviranomaiselle, 
 • Kansanterveyslaitokselle, 
 • Poliisihallitukselle ja suojelupoliisille, 
 • Puolustusvoimille, 
 • Oppilaitoksille, 
 • Oikeusaputoimistoille, 
 • Rajavartiolaitokselle, 
 • Säilöönottoyksiköille, 
 • Turvapaikanhakijoiden ja ihmiskaupan uhrien vastaanoton järjestämisestä vastaavalle asianomaiselle ministeriölle, 
 • Työ- ja elinkeinoministeriölle, 
 • Työ- ja elinkeinotoimistoille, 
 • Työsuojeluviranomaiselle, 
 • Vastaanotto- ja järjestelykeskuksille sekä 
 • Digi- ja väestötietovirastolle. 

Muukalaispassi- ja pakolaisen matkustusasiakirjahakemusta varten kerättyjä sormenjälkiä saavat käyttää Maahanmuuttovirasto, poliisi, Rajavartiolaitos ja Tulli silloin kun se hoitaa rajatarkastusviranomaisen tehtäviä sekä ulkoasiainhallinto. 

Oleskelulupahakemusta, oleskelulupakorttihakemusta ja unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttihakemusta varten otettuja sormenjälkiä saavat käyttää Maahanmuuttovirasto, poliisi, rajatarkastusviranomainen sekä Suomen edustusto. 

Maahanmuuttoviraston sopimuskumppanit, joiden kanssa Maahanmuuttovirasto on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti, käsittelevät henkilötietoja Maahanmuuttoviraston lukuun vain määriteltyihin käsittelytarkoituksiin.