Hyppää sisältöön

Tietosuoja

Yhteystiedot

Maahanmuuttovirasto 
Käyntiosoite: Opastinsilta 12 A, 00520, Helsinki
Postiosoite: PL 10, 00086 Helsinki 
migri@migri.fi 
0295 430 431 (vaihde)

Tietosuojavastaava

Maahanmuuttoviraston tietosuojavastaavana toimii Katariina Lehtola.

Yhteystiedot:
Käyntiosoite: Opastinsilta 12 A, 00520, Helsinki
Postiosoite: PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto
puh. 0295 430 431 (vaihde)
s-posti: tietosuojavastaava@migri.fi

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja Maahanmuuttovirastossa

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Kuten esimerkiksi 

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero 
 • asian diaarinumero 
 • asiakasnumero. 

Tietosuoja ohjaa henkilötietojen käsittelyä ja turvaa henkilön yksityisyyden suojan henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietojen käsittelyä on kaikki henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta henkilötietojen poistamiseen, myös katselu.

Maahanmuuttovirasto käsittelee henkilötietoja vain perustellusta syystä. Tietoja tarvitaan esimerkiksi lakisääteiseen asiankäsittelyyn oleskeluasioissa, kansalaisuusasioissa, kansainvälistä suojelua ja kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottoa koskevissa asioissa, kuten jäljempänä on tarkemmin selvitetty. Joidenkin palveluiden käyttö on vapaaehtoista. Henkilötietoja käsitellään myös esimerkiksi henkilöstö- tai talousasioita hoidettaessa.

Henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain (615/2020)* 3 §:ssä ja 5 §:ssä on tietoa ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) muista rekisterinpitäjistä. Näiden muiden rekisterinpitäjien henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta saat tietoa kultakin rekisterinpitäjältä.

* Myöhemmin maahanmuuttohallinnon henkilötietolaki.

Käyttäjän oikeudet ja henkilötietojen tarkistaminen

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle. Lue lisää sivulta Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet.

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä Maahanmuuttovirastossa, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan.

Suomessa tietosuojalainsäädännön noudattamista valvoo Tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta löydät lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi: tietosuoja.fi

Lisää tietoa: 

Käsiteltävät henkilötiedot

Maahanmuuttovirasto ja sen alaiset vastaanottokeskukset sekä säilöönottoyksiköt käsittelevät henkilötietoja maahanmuuttohallinnon henkilötietolain (615/2020) 1 §:n 1 momentin 1, 2, 3, 4 ja 5 kohdan mukaisesti. Tietoja käsitellään

 • päätöksenteon ja valvonnan tarkoituksessa.
 • kansainvälistä suojelua hakevan ja tilapäistä suojelua saavan vastaanoton, ihmiskaupan uhrien auttamisen sekä ilman huoltajaa olevan lapsen edustajatoiminnan tarkoituksissa osana vastaanottotoimintaa sekä näiden ohjauksen, suunnittelun ja valvonnan tarkoituksissa.  
 • ulkomaalaisen säilöönottoyksikköön sijoittamisen, ulkomaalaisen säilöönottoyksikössä kohtelun sekä säilöönottoyksikön järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen tarkoituksissa.
 • maahanmuuttajan kuntaan osoittamisen tarkoituksessa.

Käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c -alakohdan mukaisesti lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Vastaanottotoiminta ja säilöönotto 

Turvapaikanhakija-asiakas saa Henkilötietojen käsittely vastaanottotoiminnassa -esitteen vastaanottokeskuksessa annettavan alkuinfon yhteydessä. Esitteessä kerrotaan selkeästi ja läpinäkyvästi vastaanottotoiminnassa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä yleisellä tasolla ja annetaan rekisteröidylle tarvittavat tiedot hänelle kuuluvista rekisteröidyn oikeuksista ja ohjeistusta lisätietojen hakemiseen.

Henkilötietoja käytetään myös toiminnan kehittämiseen ja neuvontaan

Muut palvelukanavat

Henkilötietoja käsitellään Lain henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa (615/2020) mukaisesti.

Viestintä

Työnhakuun liittyvät asiat

Henkilötietoja käsitellään Maahanmuuttoviraston sisäisissä ja ulkoisissa rekrytoinneissa. Henkilötietoja käytetään työhakemusten vastaanottamiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen sekä valintapäätöksen tekemiseen ja hakijoiden informointiin. 
Käsittely perustuu työnhakijoiden suostumukseen. Hakijasta käsitellään seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero, maa ja puhelinnumero
 • koulutus ja työkokemus
 • kielitaito
 • rekrytointiprosessiin liittyvät eri toimenpiteet (esimerkiksi esivalinta, haastattelut ja soveltuvuusarvioinnit)
 • hakemuksen tila -tiedot
 • muut hakijan ilmoittamat tiedot (esimerkiksi ansioluettelo, hakukirje, osaaminen, muut liitteet)
 • hakemusten käsittelyyn liittyvät, käsittelijöiden kirjaamat tiedot.

Maahanmuuttovirasto käyttää työnhaussa valtiolle.fi-verkkosivuja. Lue valtiolle.fi-sivuston tietosuojaseloste (Valtiolle.fi).  Rekrytointeihin liittyvistä tiedoista arkistoitavat tiedot (nimityspäätökset, muistiot, henkilötietoilmoitukset, yhteenveto hakijoista, valittujen hakemukset) tallennetaan Acta-asianhallintajärjestelmään. Henkilöistä voidaan tehdä turvallisuusselvitys. Lue lisää turvallisuusselvityksestä Suojelupoliisin sivuilta (supo.fi).

Työnhakuun liittyviä asioita ohjaa laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004), valtion virkamieslaki (750/1994) ja turvallisuusselvityslaki (726/2014). 

 

Tietolähteet

Henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 1 §:ssä mainituissa tarkoituksissa käsiteltäviä tietoja saadaan ja niitä ylläpidetään rekisteröidyn ja tai hänen laillisen edustajansa ilmoittamien tietojen perusteella. Lisäksi henkilön tietoja saadaan viranomaisilta ja muilta tahoilta lain perusteella. Laissa rajataan miltä viranomaisilta mitäkin tietoja saadaan ja mihin tarkoitukseen näitä tietoja voidaan käyttää.

Näiden lisäksi tietoja voidaan saada seuraavista lähteistä: 

 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, 
 • Eläketurvakeskukselta,
 • Kansaneläkelaitokselta,
 • Kunnan sosiaaliviranomaiselta, 
 • Liikenteen turvallisuusvirastolta, 
 • Oikeusrekisterikeskukselta, 
 • Opetushallitukselta, 
 • Oppilaitoksilta,
 • Patentti- ja rekisterihallitukselta,
 • Poliisihallitukselta ja suojelupoliisilta, 
 • Pääesikunnalta,
 • Rajavartiolaitokselta, 
 • Rikosseuraamuslaitokselta, 
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta, 
 • Säilöönottoyksiköiltä, 
 • Syyttäjälaitokselta,
 • Tapaturmavakuutuskeskukselta,
 • Tullilta,
 • Tuomioistuimilta, 
 • Työ- ja elinkeinotoimistoilta,
 • Työllisyysrahastolta,
 • Ulkoasiainhallinnolta, 
 • Ulosottoviranomaiselta, 
 • Vastaanotto- ja järjestelykeskuksilta, 
 • Verohallinnolta sekä 
 • Digi- ja väestötietovirastolta. 

Maahanmuuttovirasto voi lisäksi hankkia tietoa julkisista lähteistä, kuten avoimilta internet-sivustoilta ja avoimista rekistereistä.

Henkilötietojen vastaanottajat 

Maahanmuuttohallinnon henkilötietolain 1 §:ssä mainituissa tarkoituksissa kerättyjä rekisteröidyn henkilötietoja luovutetaan myös muille viranomaisille viranomaisen laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi tarkemmin määritellyssä laajuudessa, jos luovutuksensaajalla on lakisääteinen oikeus saada kyseisiä tietoja Maahanmuuttovirastolta.

Maahanmuuttovirasto saa luovuttaa käsiteltäviä henkilötietoja muun muassa: 

 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille, 
 • Hätäkeskuslaitokselle, 
 • Kansaneläkelaitokselle ja kunnan sosiaaliviranomaiselle, 
 • Kansanterveyslaitokselle, 
 • Poliisihallitukselle ja suojelupoliisille, 
 • Puolustusvoimille, 
 • Oppilaitoksille, 
 • Oikeusaputoimistoille, 
 • Rajavartiolaitokselle, 
 • Säilöönottoyksiköille, 
 • Turvapaikanhakijoiden ja ihmiskaupan uhrien vastaanoton järjestämisestä vastaavalle asianomaiselle ministeriölle, 
 • Työ- ja elinkeinoministeriölle, 
 • Työ- ja elinkeinotoimistoille, 
 • Työsuojeluviranomaiselle, 
 • Vastaanotto- ja järjestelykeskuksille sekä 
 • Digi- ja väestötietovirastolle. 

Muukalaispassi- ja pakolaisen matkustusasiakirjahakemusta varten kerättyjä sormenjälkiä saavat käyttää Maahanmuuttovirasto, poliisi, Rajavartiolaitos ja Tulli silloin kun se hoitaa rajatarkastusviranomaisen tehtäviä sekä ulkoasiainhallinto.

Oleskelulupahakemusta, oleskelulupakorttihakemusta ja unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttihakemusta varten otettuja sormenjälkiä saavat käyttää Maahanmuuttovirasto, poliisi, rajatarkastusviranomainen sekä Suomen edustusto.

Maahanmuuttoviraston sopimuskumppanit, joiden kanssa Maahanmuuttovirasto on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti, käsittelevät henkilötietoja Maahanmuuttoviraston lukuun vain määriteltyihin käsittelytarkoituksiin.