Valikko

Päivitämme verkkosivua. Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa (615/2020) tuli voimaan 1.9.2020.

Tietosuojavastaava

Maahanmuuttoviraston tietosuojavastaavana toimii Katariina Lehtola.

Yhteystiedot:

Käyntiosoite: Opastinsilta 12 A, 00520, Helsinki
Postiosoite: PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto
puh. 0295 430 431 (vaihde)

s-posti: [email protected]

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa Maahanmuuttoviraston henkilörekistereissä. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa rekisteröidylle pyynnöstä jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista tai vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja ei käsitellä.

Omat tiedot voi tarkastaa toimittamalla tätä koskevan pyynnön Maahanmuuttoviraston toimipisteeseen tai kirjaamoon.

Kirjaamon yhteystiedot:

Ulkomaalaisrekisteri

Ulkomaalaisrekisteri on henkilörekisteri, jota pidetään ja käytetään

  • ulkomaalaisten maahantuloa ja maastalähtöä sekä oleskelua koskevien asioiden käsittelyä, päätöksentekoa ja valvontaa varten,
  • valtion turvallisuuden suojaamiseksi ja turvallisuusselvityksistä annetussa laissa tarkoitetun perusmuotoisen turvallisuusselvityksen ja laajan turvallisuusselvityksen tekemiseksi, ja
  • Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä ja menettämistä sekä kansalaisuusaseman määrittämistä koskevien asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa varten.

Ulkomaalaisrekisterin tietoja voidaan käyttää myös tilastojen kokoamiseen.

Rekisterin päävastuullinen rekisterinpitäjä on Maahanmuuttovirasto. Lisäksi rekisteriä ylläpitävät ja käyttävät ulkoasiainministeriö, poliisi, rajavartiolaitos, tullilaitos, työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, työ- ja elinkeinotoimisto, vankeinhoitoviranomainen ja yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Ulkomaalaisrekisteriä käytetään UMA-tietojärjestelmällä.

Ulkomaalaisrekisterin tietosuojaseloste

Lisää tietoa

Ulkomaalaisrekisterilaki

Vastaanottokeskusten tietojärjestelmät

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton asiakasrekisteriin (Umarek) kuuluu valtakunnallinen osarekisteri sekä vastaanotto- ja järjestelykeskusten osarekisterit.

Maahanmuuttovirasto ylläpitää valtakunnallista osarekisteriä. Osarekisterin avulla ohjataan, suunnitellaan ja seurataan kansainvälistä suojelua hakevien, tilapäistä suojelua saavien ja ihmiskaupan uhrien vastaanottoa ja auttamista.

Vastaanotto- ja järjestelykeskusten osarekistereitä pidetään kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanottopalveluiden järjestämistä varten. Rekisteriä käytetään myös ihmiskaupan uhreille tarkoitettujen palvelujen ja tukitoimien järjestämisen apuna. Tämän osarekisterin ylläpidosta vastaa näitä palveluja tarjoava vastaanottokeskus.

Edustajarekisteri on oma itsenäinen rekisterinsä Umarekin yhteydessä. Siihen kuuluu valtakunnallinen osarekisteri ja vastaanotto- ja järjestelykeskusten osarekisterit. Tätä valtakunnallista osarekisteriä pidetään ilman huoltajaa turvapaikkaa hakevien lasten edustajatoiminnan hallinnointia, ohjausta, suunnittelua ja seurantaa varten.

Umarekin ja edustajarekisterin tietoja voidaan käyttää tilastojen kokoamiseen kansallisten ja kansainvälisten tarpeiden mukaan henkilötietolain puitteissa.

Umarek-tietojärjestelmäseloste

Potilasrekisteri

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton potilasrekisterin käyttötarkoituksena on vastaanottolain (746/2011) mukaisten tehtävien toteuttaminen sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja ihmiskaupan uhrin auttamisen järjestäminen.

Potilasrekisteriä pidetään terveyspalveluiden järjestämistä, suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa varten. Potilasrekisteristä otetaan vastaanottojärjestelmän ohjaamisessa tarvittavia tietoja ja tilastoja. Rekisteriä käytetään tutkimusta ja viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyötä varten siten kuin laissa säädetään.

Potilasrekisteriin kuuluvat valtakunnallinen osarekisteri ja vastaanotto- ja järjestelykeskusten osarekisterit. Rekisterinpitäjiä ovat Maahanmuuttovirasto ja vastaanotto- ja järjestelykeskukset.

Potilasrekisterin tietojärjestelmäseloste

Sähköinen palautejärjestelmä

Sähköisen palautejärjestelmän tietosuojaseloste

Puhelut Maahanmuuttoviraston asiakaspalvelussa

Tietosuojaseloste

Tiedottaminen Suomen kansalaisuuden säilymisestä 18 -vuotiaille

Tietosuojaseloste

 

Asiakas- ja sidosryhmäviestintä ja -tutkimukset

Tietosuojaseloste: Asiakas- ja sidosryhmäviestintä ja -tutkimukset