Hyppää sisältöön
Luvat ja kansalaisuus

Tietojen luovuttaminen tieteellistä tutkimusta varten

Voit pyytää tietoa Maahanmuuttoviraston järjestelmistä ja rekistereistä tutkimuskäyttöä varten. Tieteellistä tutkimusta varten voit tehdä asiakirja- tai tietopyynnön tai hakea tutkimuslupaa Maahanmuuttovirastolta.

Maahanmuuttoviraston asiakkaita koskevat tiedot ja asiakirjat ovat pääasiassa salassa pidettävää aineistoa julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 24 kohdan perusteella, jos ei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna asianosaisen tai hänen läheisensä turvallisuutta. Maahanmuuttovirasto voi yksittäistapauksissa antaa luvan tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjastaan tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä varten, jos on ilmeistä, ettei tietojen luovuttaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty.

Tee tutkimuslupahakemus, jos tarvitset tieteellistä tutkimusta varten salassa pidettävää tietoa. Hakemuksessa on oltava perustietosi sekä mahdollisimman tarkasti yksilöitynä tiedot siitä, mitä tietoja tarvitset ja mitä käyttötarkoitusta varten. Sinun on tutkimussuunnitelman avulla perusteltava, mitä tietoja tarvitset ja miksi.

Tutkimusluvan myöntämisestä päättää Maahanmuuttovirasto. Maahanmuuttovirasto ottaa lupaharkinnassaan huomioon tieteellisen tutkimuksen vapauden turvaamisen, luvan myöntämisen oikeudelliset edellytykset, tietojen luovuttamiseen liittyvän lainsäädännön ja luvan myöntämisen tarkoituksenmukaisuuden.  Tutkimuslupa myönnetään määräajaksi. Lupa voidaan perustellusta syystä myös peruuttaa.

Maahanmuuttovirasto ei yleensä luovuta salassa pidettäviä asiakirjoja yliopistotutkintojen opinnäytetöihin. Opinnäytetöiden ei katsota olevan julkisuuslain 28 §:n mukaisia tieteellisiä tutkimuksia. Jos tarvitset tietoja opinnäytetyötäsi varten, voit tehdä asiakirjapyynnön.

Tutkimuslupahakemuksen tekeminen

Tutkimuslupahakemus

Kun tarvitset tietoa Maahanmuuttoviraston rekistereissä olevista salassa pidettävistä tiedoista tieteellistä tutkimusta varten,

Hakemukseen tulee yleensä liittää:

 • Tutkimussuunnitelma
 • Ohjaavan professorin suositus, jos kyseessä on opinnäytetyö
 • Kopio kustannussopimuksesta, jos kyse on julkaistavasta tutkimuksesta
 • Eettisen toimikunnan hyväksyntä tai tieto käsittelyn vaiheesta toimielimessä
 • Tutkimusrekisterin seloste käsittelytoimista (ent. rekisteriseloste)
 • Vaikutustenarviointi tai sovellettavat käytännesäännöt, jos käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja
 • Selvitys henkilötietojen käsittelystä ja suojaamisesta: kuka tai ketkä tietoja käsittelevät, missä tietoja käsitellään, miten ja kuinka kauan tietoja säilytetään, miten tiedot suojataan ja miten tietojen käsittelyä valvotaan, miten estetään tietojen luvaton käyttö, miten ja milloin tiedot hävitetään
 • Mahdolliset muut myönnetyt tai haetut tutkimusluvat
 • Allekirjoitettu salassapitositoumus. Maahanmuuttovirasto toimittaa hakemuksen käsittelyn yhteydessä salassapitositoumuksen allekirjoitettavaksi tutkijalle.

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelma sitoo rekisteristä luovutettavat tiedot tiettyyn hankkeeseen. Tutkimussuunnitelman toimittamisen tarkoituksena on yksilöidä mahdollisimman tarkasti pyydetyt tiedot sekä perustella yksityiskohtaisesti pyydettyjen tietojen tarve tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteiden kannalta.

Tutkimussuunnitelmassa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

 • Tutkimuksen tarkempi aihe
 • Tutkimuksen tausta
 • Tutkimuksen tavoitteet
 • Tutkimustehtävän ja -menetelmien määrittely mahdollisimman yksilöidysti
 • Tutkimuksen aikataulu
 • Tutkimuksen tulosten julkaisu ja hyödynnettävyys
 • Tutkimukseen tarvittava aineisto ja kuvaus tietojen tarpeellisuudesta.

Jos tutkimuskäyttöön luovutettavat tiedot sisältävät laajamittaisesti rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja tai erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja, kuten esimerkiksi tietoja henkilön etnisestä alkuperästä, poliittisista mielipiteistä, uskonnollisesta vakaumuksesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta, edellyttää rekisteröidyn oikeuksista poikkeaminen myös tietosuojalain (1050/2018) 31 §:n nojalla tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukaisen vaikutustenarvioinnin laatimista tai tietosuoja-asetuksen 40 artiklan mukaisia käytännesääntöjen noudattamista. Toimita vaikutustenarviointi tai käytännesäännöt kirjallisesti tietosuojavaltuutetun toimistoon ja Maahanmuuttovirastolle ennen käsittelyn aloittamista.

Tutkimusluvan hakeminen

Lähetä tutkimuslupahakemuksesi liitteineen Maahanmuuttoviraston kirjaamoon.

Kirjaamon yhteystiedot:

 • Sähköposti: migri@migri.fi
 • Postiosoite: PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto

Tutkimuslupahakemuksia koskevat kysymykset ja tiedustelut voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen oikeuspalvelu@migri.fi.

Tutkimuslupapäätöksen tiedoksianto ja tietojen maksullisuus

Jos haluat tutkimuslupapäätöksen sähköpostitse, ilmoita siitä tutkimuslupahakemuksessa. Ilmoita tällöin myös sähköpostiosoite, johon päätös toimitetaan. Jos et anna suostumustasi sähköiseen tiedoksiantoon, ilmoita postiosoite, johon päätös lähetetään.

Jos et ole tyytyväinen tutkimuslupapäätökseen, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen. Ilmoita tutkimuslupahakemuksessa kotikuntasi oikeaa valitusosoitusta varten.

Tutkimuslupapäätökset ovat maksuttomia. Asiakirja- ja tietopyyntöihin vastaamisessa voidaan joissain tapauksissa periä työstä aiheutuneita kuluja.

Tietoa maksullisuudesta ja hinnoista