Hyppää sisältöön

Sanasto

Sanasto sisältää keskeisiä Maahanmuuttoviraston sivustollaan käyttämiä termejä ja niiden selityksiä. Määritelmät eivät noudata sanatarkasti lainsäädännössä käytettyjä määritelmiä. Sen vuoksi virallisissa yhteyksissä tulisi perehtyä asianomaiseen lainsäädäntöön ja muuhun lähdekirjallisuuteen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

avustettu vapaaehtoinen paluu
sv assisterad frivillig återresa
en assisted voluntary return

Avustettu vapaaehtoinen paluu tarkoittaa järjestelyä, jossa paluun tukemiseksi kansainvälistä suojelua hakeneelle kolmannen maan kansalaiselle, tilapäistä suojelua saaneelle ja ihmiskaupan uhrille sekä oleskeluluvan ulkomaalaislain 51 §:n nojalla saaneelle voidaan maksaa avustusta ja korvata kohtuulliset matka- ja muuttokustannukset kotimaahan tai muuhun maahan. Edellytyksenä avustuksen ja korvauksen maksamiseksi on lisäksi, että hakija poistuu maasta vapaaehtoisesti pysyväisluonteisessa tarkoituksessa peruttuaan hakemuksensa tai oleskelulupahakemuksen tultua hylätyksi. Ks. kansainvälinen suojelu, kolmannen maan kansalainen, tilapäinen suojelu. Vrt. vapaaehtoinen paluu.

Dublin-menettely
sv Dublinförfarande
en Dublin procedure

Dublin-menettely on EU:n vastuunmäärittämisasetukseen perustuva menettely, jolla selvitetään se maa, joka on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Asetusta soveltavat EU-jäsenvaltiot sekä Norja, Islanti, Sveitsi ja Liechtenstein. Toinen asetusta soveltava maa voi olla vastuussa hakemuksen käsittelystä esimerkiksi, jos turvapaikanhakijalla on perhesiteitä, oleskelulupa tai viisumi toisessa Dublin-maassa. Toinen jäsenvaltio on vastuussa käsittelystä myös silloin, jos turvapaikanhakijan sormenjäljet on rekisteröity Eurodac-järjestelmään luvattoman unionin ulkorajan ylittämisen yhteydessä. Lisäksi vastuussa voi olla valtio, josta henkilö on aikaisemmin hakenut turvapaikkaa. Ks. Euroopan unioni (EU), turvapaikka.

edustusto
sv beskickning
en mission

Sanalla edustusto viitataan www.migri.fi-sivustolla yleensä Suomen suurlähetystöihin ja konsulaatteihin.

EU-kansalainen ja häneen rinnastettava
sv EU-medborgare och en därmed jämförbar person
en EU citizen or a comparable person

Euroopan unionin (EU) jäsenvaltion kansalainen ja Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen. EU-maiden kansalaisilla on oikeus liikkua vapaasti unionin alueella. Vapaan liikkumisen säännöksiä sovelletaan myös Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaisiin. Islannin, Liechtensteinin ja Norjan kansalaisten oikeudet perustuvat ETA-sopimukseen, ja Sveitsin kanssa EU on erikseen tehnyt sopimuksen vapaasta liikkuvuudesta. Ks. Euroopan unioni (EU), Euroopan talousalue (ETA).

EU:n sininen kortti
sv EU-blåkort
en EU Blue Card

Oleskelulupa erityisosaajalle, joka on kolmannen maan kansalainen ja tulossa EU:n jäsenvaltioon korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten. Ks. kolmannen maan kansalainen.

EU-oleskelulupa
sv EU-uppehållstillstånd
en EU residence permit

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, joka voidaan myöntää Euroopan unionin alueella oleskelevalle kolmannen maan kansalaiselle viiden vuoden yhtäjaksoisen oleskelun jälkeen. Lupa myönnetään toistaiseksi. EU-oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus P-EU. Ks. kolmannen maan kansalainen.

Euroopan talousalue (ETA)
sv Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
en European Economic Area (EEA)

Euroopan talousalue on yhteismarkkina-alue, johon kuuluvat Euroopan unionin jäsenmaat sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja. Ks. Euroopan unioni (EU).

Euroopan unioni (EU)
sv Europeiska unionen (EU)
en European Union (EU)

Euroopan unioni on poliittinen ja taloudellinen liitto, johon kuuluu 27 eurooppalaista jäsenmaata: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

humanitaarinen suojelu
sv humanitärt skydd
en humanitarian protection

Oleskeluluvan peruste 16.5.2016 asti. Oleskelulupa voitiin myöntää humanitaarisen suojelun perusteella, kun turvapaikan tai toissijaisen suojelun edellytykset eivät täyttyneet, mutta hakija ei voinut palata kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa siellä tapahtuneen ympäristökatastrofin takia. Toinen syy saattoi olla maassa vallitseva huono turvallisuustilanne, joka voi johtua aseellisesta selkkauksesta tai vaikeasta ihmisoikeustilanteesta. Ks. myös turvapaikka, toissijainen suojelu.

hätätapaukset
sv akuta fall
en emergency cases

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n pakolaisiksi määrittelemät henkilöt, joita järjestö tarjoaa kiireellisesti uudelleen sijoitettaviksi. Kiireellisyyden syyt ovat usein henkilön turvallisuuteen tai terveydentilaan liittyviä. Henkilöt otetaan UNHCR:n asiakirjojen perusteella ilman suomalaisten viranomaisten haastatteluja. Suomeen sijoitettavat hätätapaukset ovat osa vuotuista pakolaiskiintiötä. Hätätapausten vuotuinen määrä on viime vuosina ollut Suomessa 100. Ks. myös kiintiöpakolainen.

ilmeisen perusteeton hakemus
sv uppenbart ogrundad ansökan
en manifestly unfounded application

Turvapaikkahakemus voidaan katsoa ilmeisen perusteettomaksi, jos 1) sen perusteeksi ei ole esitetty vakavia ihmisoikeusloukkauksia tai muita sellaisia perusteita, jotka liittyvät palautuskieltoihin, tai esitetyt väitteet ovat selvästi epäuskottavia, 2) hakijan ilmeisenä tarkoituksena on käyttää väärin turvapaikkamenettelyä tai 3) hakija on saapunut turvallisesta alkuperämaasta, jonne hänet voi palauttaa. Ks. myös palautuskielto (non-refoulement)

jatkuva oleskelulupa
sv kontinuerligt uppehållstillstånd
en continuous residence permit

Määräaikainen oleskelulupa. Lupa myönnetään ulkomaalaiselle, joka on tullut Suomeen pysyvässä maahanmuuttotarkoituksessa. Lupa on uusittava ennen sen vanhenemista. Jatkuvaan oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus A. Vrt. tilapäinen oleskelulupa.

jäljittäminen
sv spårande
en tracing

Jäljittämisellä tarkoitetaan kansainvälistä suojelua hakevan, ilman huoltajaa olevan alaikäisen tai ihmiskaupan lapsiuhrin vanhempien tai muun huoltajan olinpaikan selvittämistä.

järjestelykeskus
sv flyktingsluss
en registration centre

Järjestelykeskus on ensivaiheen vastaanottoyksikkö, jossa rekisteröidään turvapaikanhakijoita. Rekisteröinnin jälkeen turvapaikanhakijat siirtyvät vastaanottokeskuksiin. Ks. myös vastaanottokeskus.

kaksoiskansalaisuus/monikansalaisuus
sv dubbelt/flerfaldigt medborgarskap
en dual/multiple nationality/citizenship

Henkilöllä voi olla kaksi kansalaisuutta tai useampia kansalaisuuksia.

kansainvälinen suojelu
sv internationellt skydd
en international protection

Kansainvälisellä suojelulla tarkoitetaan EU:n direktiivien ja Suomen ulkomaalaislain mukaan pakolaisasemaa tai toissijaista suojeluasemaa. Ks. myös pakolainen, toissijainen suojelu, humanitaarinen suojelu.

kansalaistaminen
sv naturalisation
en naturalisation

Kansalaistaminen tarkoittaa kansalaisuuden myöntämistä hakemuksesta. Ks. kansalaisuus.

kansalaisuus
sv medborgarskap
en citizenship, nationality

Yksilön ja valtion välinen lainsäädännöllinen side, joka määrittää yksilön aseman valtiossa ja jolla määritetään yksilön ja valtion välisiä keskeisiä oikeuksia ja velvollisuuksia.

kansalaisuusaseman määrittäminen
sv bestämmande av medborgarskapsstatus
en determination of citizenship status

Epäselvissä tapauksissa Maahanmuuttovirasto selvittää, minkä valtion kansalaisena henkilöä on Suomessa pidettävä. Ks. kansalaisuus.

kansalaisuushakemus
sv medborgarskapsansökan
en citizenship application

Ulkomaalaiselle voidaan myöntää Suomen kansalaisuus hakemuksesta, jos kansalaisuuslaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Edellytyksistä voidaan poiketa laissa säädetyillä perusteilla. Vrt. kansalaisuusilmoitus.

kansalaisuusilmoitus
sv medborgarskapsanmälan
en citizenship declaration

Tietyt henkilöryhmät voivat saada Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta. Kyseiset henkilöryhmät on määritelty kansalaisuuslaissa. Vrt. kansalaisuushakemus.

kansalaisuusvaltio
sv medborgarskapsland
en country/state of nationality

Valtio, jonka kansalainen henkilö on. Ks. kansalaisuus.

kansallisuus
sv nationalitet
en (ethnic) nationality, ethnic origin

Etninen tausta. Henkilön kuuluminen johonkin kansanryhmään (esim. inkerinsuomalaiset, kurdit, romanit). Tarkoittaa eri asiaa kuin kansalaisuus. Henkilö voi olla esimerkiksi kansallisuudeltaan kurdi mutta Suomen kansalainen. Vrt. kansalaisuus.

karkottaminen
sv utvisning
en deportation

Maastapoistamismenettely. Jos ulkomaalaisella on tai on ollut oleskelulupa ja hänet päätetään poistaa maasta, hänet karkotetaan. Vrt. käännyttäminen.

kiintiöpakolainen
sv kvotflykting
en quota refugee

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n pakolaiseksi katsoma henkilö, jolle on myönnetty oleskelulupa valtion talousarviossa vahvistetussa pakolaiskiintiössä. Suomen pakolaiskiintiö on viime vuosina ollut 750–1050 henkilöä. Ks. myös hätätapaukset, pakolainen.

kolmannen maan kansalainen
sv tredjelandsmedborgare
en third-country national

Ulkomaalainen, joka ei ole EU-kansalainen tai häneen rinnastettava eli Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen. Ks. EU-kansalainen ja häneen rinnastettava, Euroopan unioni (EU).

käännyttäminen
sv avvisning
en refusal of entry

Maastapoistamismenettely. Kun ulkomaalaisella ei ole ollut oleskelulupaa ja hänet päätetään poistaa maasta, hänet käännytetään. Vrt. karkottaminen.

laillinen oleskelu
sv laglig vistelse
en legal residence, legal stay

Laillisella oleskelulla tarkoitetaan ulkomaalaisen maassa oleskelua asianmukaisin ja voimassa olevin luvin. Maassa oleskelu on laillista silloin, kun ulkomaalainen oleskelee maassa voimassa olevalla viisumilla, viisumivapauden perusteella tai voimassa olevalla oleskeluluvalla. Ulkomaalainen saa oleskella laillisesti maassa myös oleskelulupa- ja turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajan.

maahanmuuttaja
sv invandrare
en immigrant; migrant

Maahan (Suomeen) muuttava henkilö. Vrt. maastamuuttaja.

maahantulokielto
sv inreseförbud
en prohibition of entry

Käännyttämisen tai maasta karkottamisen yhteydessä ulkomaalaiselle voidaan määrätä kielto saapua Suomeen uudelleen. Kielto voi olla voimassa määräajan tai toistaiseksi ja se koskee joko koko Schengen-aluetta tai vain Suomea. Ks. myös Schengen-alue.

maastamuuttaja
sv utvandrare
en emigrant; migrant

Maasta (Suomesta) pois muuttava henkilö. Vrt. maahanmuuttaja.

muukalaispassi
sv främlingspass
en alien’s passport

Matkustusasiakirja, joka voidaan myöntää ulkomaalaiselle, jos hän ei voi saada passia kotimaansa viranomaiselta tai hän on kansalaisuudeton tai siihen on muutoin erityinen syy. Muukalaispassi myönnetään henkilölle, joka on saanut oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella. Muukalaispassi ei ole virallinen henkilöllisyystodistus. Ks. toissijainen suojelu. Vrt. pakolaisen matkustusasiakirja.

määräaikainen oleskelulupa
sv tidsbegränsat uppehållstillstånd
en fixed-term residence permit

Oleskelulupa, joka on voimassa tietyn ajan. Määräaikainen oleskelulupa myönnetään joko jatkuvaa tai tilapäistä oleskelua varten. Ks. jatkuva oleskelulupa, tilapäinen oleskelulupa. Vrt. pysyvä oleskelulupa.

oleskelukortti
sv uppehållskort
en residence card

Poliisin myöntämä oleskeluoikeudesta Suomessa todistava kortti EU-kansalaisen perheenjäsenelle, joka ei itse ole EU-kansalainen. Kortin sirulle tallennetaan biometrisinä tunnisteina muun muassa kasvokuva ja kaksi sormenjälkeä. Oleskelukortti ei ole virallinen henkilöllisyystodistus. Vrt. oleskelulupakortti. Ks. EU-kansalainen.

oleskelulupa
sv uppehållstillstånd
en residence permit

Lupa saapua toistuvasti maahan ja oleskella maassa. Myönnetään ulkomaalaiselle muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten. Oleskelulupa on joko määräaikainen tai pysyvä. Oleskelulupa voidaan myöntää esimerkiksi työnteon, elinkeinonharjoittamisen, opiskelun tai perhesiteen perusteella. Ks. määräaikainen oleskelulupa, pysyvä oleskelulupa. Ks. myös viisumi.

oleskelulupakortti
sv uppehållstillståndskort
en residence permit card

Maahanmuuttoviraston myöntämä kortti, jolla muut kuin EU-kansalaiset todistavat oleskeluoikeutensa Suomessa. Kortin sirulle tallennetaan biometrisinä tunnisteina muun muassa kasvokuva ja kaksi sormenjälkeä. Oleskelulupakortti ei ole virallinen henkilöllisyystodistus. Vrt. oleskelukortti. Ks. EU-kansalainen.

pakolainen
sv flykting
en refugee

Ulkomaalainen, jolla on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka UNHCR katsoo olevan pakolainen. Ks. myös kiintiöpakolainen, turvapaikanhakija, turvapaikka.

pakolaisen matkustusasiakirja
sv resedokument för flykting
en refugee travel document

Matkustusasiakirja, joka myönnetään pakolaisaseman saaneelle ulkomaalaiselle. Pakolaisen matkustusasiakirja ei ole virallinen henkilöllisyystodistus. Ks. pakolainen. Vrt. muukalaispassi.

palautuskielto (non-refoulement)
sv förbud mot tillbakasändning, förbud mot återsändande
en non-refoulement

Palautuskielto (non-refoulement) tarkoittaa periaatetta, jonka mukaan ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

paluumuuttaja
sv återflyttare
en returnee

Oleskelulupa-asioissa paluumuuttaja tarkoittaa Suomeen muuttavaa henkilöä, jolla on suomalaiset sukujuuret tai muuten läheinen yhteys Suomeen (entinen Suomen kansalainen, syntyperäisen Suomen kansalaisen jälkeläinen, muu suomalainen syntyperä kuten inkerinsuomalainen). Ks. myös Suomen kansalainen, syntyperäinen Suomen kansalainen, suomalainen syntyperä.

passi
sv pass
en passport

Kotimaan tai oleskelumaan viranomaisen antama matkustusasiakirja, joka ulkomaalaisella on oltava Suomeen saapuessaan ja Suomessa oleskellessaan (poikkeus mm. Pohjoismaiden kansalaiset).

perheenkokoaja
sv anknytningsperson
en sponsor

Suomessa oleskeleva henkilö, jonka perheenjäsen hakee oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella muuttaakseen perheenkokoajan luokse.

periytymisperiaate
sv härstamningsprincipen
en parentage principle, inheritance principle

Periaate, jonka mukaan lapsi saa kansalaisuuden vanhemmaltaan (ius sanguinis). Ensisijainen periaate Suomen kansalaisuuslaissa. Vrt. syntymämaaperiaate.

pysyvä oleskelulupa
sv permanent uppehållstillstånd
en permanent residence permit

Oleskelulupa, jonka voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu. Lupa myönnetään toistaiseksi eikä sitä tarvitse uusia. Pysyvään oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus P. Vrt. määräaikainen oleskelulupa.

rekisteröity parisuhde
sv registrerat partnerskap
en registered partnership

Kahden samaa sukupuolta olevan henkilön virallinen parisuhde. Parisuhteen rekisteröinti rinnastuu pitkälti avioliiton solmimiseen.

Schengen-alue
sv Schengenområdet
en Schengen area

Schengenin säännöstöä soveltavien valtioiden alue. Schengen-alueeseen kuuluvat Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

suomalainen syntyperä
sv finländsk härkomst
en Finnish origin

Suomalaisella syntyperällä tarkoitetaan Suomen kansalaista, entistä Suomen kansalaista, syntyperäisen Suomen kansalaisen jälkeläistä ja oleskelulupa-asioissa myös kansallisuudeltaan suomalaista. Ks. myös Suomen kansalainen, syntyperäinen Suomen kansalainen, kansalaisuus, kansallisuus.

Suomen kansalainen
sv finsk medborgare
en Finnish citizen

Henkilö, joka syntyessään tai myöhemmin muulla tavalla on saanut Suomen kansalaisuuden. Ks. myös kansalaistaminen, kansalaisuus.

sur place -pakolainen
sv flykting ”sur place”
en refugee sur place

Pakolainen, jonka suojelun tarve syntyy vasta henkilön lähdettyä kotimaastaan. Ks. myös pakolainen.

syntymämaaperiaate
sv territorialprincipen, födelselandsprincipen
en birthplace principle

Periaate, jonka mukaan lapsi saa kansalaisuuden syntymäpaikan perusteella (ius soli). Toissijainen periaate Suomen kansalaisuuslaissa. Vrt. periytymisperiaate.

syntyperäinen Suomen kansalainen
sv infödd finsk medborgare
en Finnish citizen by birth

Henkilö, joka on syntyessään saanut Suomen kansalaisuuden. Ks. kansalaisuus.

säilöönotto
sv tagande i förvar, förvarstagande
en detention

Turvaamistoimi, valvontakeino. Ulkomaalainen voidaan ottaa säilöön esimerkiksi silloin, jos on odotettavissa, että hän piiloutuu välttyäkseen käännyttämiseltä tai maasta karkottamiselta. Turvapaikanhakija voidaan ottaa säilöön, jos säilöönotto on tarpeellinen epäselvän henkilöllisyyden selvittämiseksi.

tilapäinen oleskelulupa
sv tillfälligt uppehållstillstånd
en temporary residence permit

Määräaikainen oleskelulupa. Lupa myönnetään ulkomaalaiselle, jonka tarkoituksena ei ole jäädä Suomeen pysyvästi. Lupa on uusittava ennen sen vanhenemista. Tilapäiseen oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus B. Vrt. jatkuva oleskelulupa.

tilapäinen suojelu
sv tillfälligt skydd
en temporary protection

Tilapäistä suojelua voidaan antaa kansainvälisen suojelun tarpeessa olevalle ulkomaalaiselle, jonka turvallinen paluu kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa ei ole mahdollinen sen vuoksi, että maasta tai sen lähialueilta on tapahtunut ihmisten joukkopako aseellisen selkkauksen tai muun väkivaltatilanteen taikka ympäristökatastrofin vuoksi. Tilapäisen suojelun antaminen edellyttää, että suojelun tarve voidaan arvioida lyhytaikaiseksi.

toissijainen suojelu
sv alternativt skydd
en subsidiary protection

Oleskeluluvan peruste. Oleskelulupa myönnetään toissijaisen suojelun perusteella, kun turvapaikan saamisen edellytykset eivät täyty mutta hakijaa uhkaa kotimaassaan tai pysyvässä asuinmaassaan kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus. Lupa voidaan myöntää myös, jos on ilmeistä, että hakija ei voi palata kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa joutumatta vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi. Ks. myös turvapaikka, kansainvälinen suojelu.

turvapaikanhakija
sv asylsökande
en asylum seeker

Henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Turvapaikanhakija saa pakolaisaseman, jos hänelle annetaan turvapaikka. Ks. turvapaikka, pakolainen.

turvapaikka
sv asyl
en asylum

Oleskelulupa, joka annetaan ulkomaalaiselle turvapaikkamenettelyssä pakolaisaseman perusteella. Ks. pakolainen.

turvapaikkapuhuttelu
sv asylsamtal
en asylum interview

Turvapaikkapuhuttelu on haastattelu, jossa selvitetään turvapaikkahakemuksen perusteet. Turvapaikkapuhuttelun suorittaa Maahanmuuttovirasto.

turvapaikkatutkinta
sv asylutredning
en asylum investigation

Menettely, jossa Maahanmuuttovirasto tai Rajavartiolaitos ensin selvittää turvapaikanhakijan henkilöllisyyden ja hänen matkareittinsä sekä sen, voidaanko hänen hakemuksensa käsitellä Suomessa. Sen jälkeen Maahanmuuttovirasto puhuttelee hakijan selvittääkseen hänen perusteensa turvapaikkahakemukselle. Ks. turvapaikkapuhuttelu.

tutkimatta jättäminen
sv avvisande av ansökan utan prövning
en dismissal of application

Päätös turvapaikkahakemuksen tutkimatta jättämisestä tarkoittaa sitä, että hakemusta ei tutkita aineellisesti. Maahanmuuttovirasto tekee kuitenkin aina alustavan tutkinnan siitä, onko hakemuksessa perusteita tutkinnan jatkamiselle. Jos perusteita on, hakemus otetaan aineelliseen tutkintaan. Jos perusteita ei ole, hakemukseen voidaan tehdä päätös tutkimatta jättämisestä.

ulkomaalainen
sv utlänning
en foreign national

Henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. Ks. Suomen kansalainen.

ulkosuomalainen
sv utlandsfinländare
en expatriate Finn

Ulkosuomalainen on Suomen ulkopuolella vakituisesti asuva Suomen kansalainen tai suomalaista syntyperää oleva henkilö. Ks. Suomen kansalainen, suomalainen syntyperä.

UNHCR
sv UNHCR
en UNHCR

Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu. YK:n pakolaisjärjestö.

vapaaehtoinen paluu
sv frivillig återresa
en voluntary return

Käännyttämistä tai maasta karkottamista koskevassa päätöksessä, jossa ei määrätä maahantulokieltoa, määrätään vähintään seitsemän ja enintään kolmenkymmenen päivän aika, jonka kuluessa kolmannen maan kansalainen voi poistua maasta vapaaehtoisesti. Ks. käännyttäminen, karkottaminen, maahantulokielto, kolmannen maan kansalainen. Ks. myös avustettu vapaaehtoinen paluu.

vastaanottokeskus
sv förläggning
en reception centre

Paikka, johon kansainvälistä suojelua hakevat ja tilapäistä suojelua saavat majoitetaan ja joka järjestää heidän vastaanottopalvelunsa. Lapsille tarkoitetut ryhmäkodit ja tukiasuntolat ovat myös vastaanottokeskuksia. Ks. myös kansainvälinen suojelu, tilapäinen suojelu.

vastaanottoyksikkö
sv mottagningsenhet
en reception unit

Vastaanottoyksikkö on yläkäsite kaikille tiloille, joissa turvapaikanhakijoita majoitetaan. Vastaanottoyksiköllä tarkoitetaan esimerkiksi vastaanottokeskuksia ja tilapäisiä majoitusyksiköitä. Ks. myös vastaanottokeskus.

viisumi
sv visum, visering
en visa

Maahantulolupa, joka myönnetään lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään 90 päivää kestävää oleskelua varten. Viisumin myöntämisestä päättää Suomen edustusto. Ks. edustusto.