Hyppää sisältöön
Oleskelulupa

Gjuhët e shërbimeve të Drejtorisë së imigracionit janë finlandishtja, suedishtja dhe anglishtja. Edhe pse kjo faqe është shkruar në gjuhë tjetër, të gjitha sqarimet e kërkuara ju duhet ti dërgoni në finlandishte, në suedishte apo në anglishte. 

Shtojcat (kërkesa e punëtorit për leje qëndrimi, finlandisht: TTOL)

Të dhënat personale

 • Pasaporta e vlefshme (merre pasaporten me vete, për të plotësuar kërkesën për leje qëndrimin tënd)
 • Një fotokopje me ngjyra e faqes së pasaportës ku janë shënimet personale dhe e të gjitha atyre faqeve, në të cilat ka shënime kufitare
 • Një fotografi sipas udhëzimeve për foto të pasaportës ose kodin identifikues të fotos të dhënë nga studio ku bëhet fotografimi. Shikoj udhëzimet nga: poliisi.fi/passikuvan-toimittaminen.
 • Dëshmia për qëndrimin e ligjshëm në shtetin ku po bëhet kërkesa. Lexo më shumë nga: migri.fi/asiointi-suomen-edustustossa.
 • Formulari MP_1. Ky formular duhet plotësuar në rastin, kur jeni në Finlandë dhe tani po kërkon leje qëndrimi për herë të parë.

Të dhënat për punëdhënsin

Kërko nga punëdhënsi dokumentet e shënuara këtu dhe dorëzoj ato së bashku me kërkesën. Më shumë informacione që kanë të bëjnë me punëdhënsin mund të kërkohen nga zyra për punë dhe mundësi jetese (te-palvelut.fi

 • Formulari i plotësuar nga punëdhënsi TEM 0.54 (Ky dokument dorëzohet bashkë me kërkesën e punëtorit për leje qëndrimi)
 • Vërtetimi për tatimin e paguar apo vërtetimi për tatimin e papaguar (jo më shumë se 3 muaj i vjetër)
 • Vërtetimi për pagesat e sigurimeve sipas rregullimit ligjor të punëdhënsit:
  • 1) vërtetimi për pagesat organizatës së sigurimeve pensionale (TyEL) dhe të sigurimeve në raste të fatkeqësive si dhe
  • 2) vërtetimi për pagesat në fondin e sigurimit nga papunësia (jo më shumë se 3 muaj i vjetër)
 • Raporti për numrin e të punësuarve në ndërmarrje (poashtu edhe raporti i punëtorëve me orar të plotë dhe të pjesshëm)
 • Raporti për rekrutimin e fuqisë punëtore në tregun e punës në zonën e Finlandës dhe të Bashkimit Evropian BE/ZEE (finlandisht: EU/ETA)

Shtojcat në kërkesën për vazhdimin e leje qëndrimit

Nëse kërkon vazhdimin e leje qëndrimit, shtoj edhe këto dokumente në kërkesën tënde:

 • Kontratën e punës, në të cilën është
  • detyra apo puna që e bën
  • data e fillimit dhe përfundimit të marrëdhënies së punës dhe kohëzgjatja (marrëdhënie pune me kohë të caktuar apo e përhershme)
  • emri i kontratës së përbashkët mes sindikatës së punëtorëve dhe sindikatës së punëdhënsve (finlandisht: TES)
  • numri i orëve të punës dhe koha e punës
  • paga mujore dhe përfitimet tjera të mundëshme
  • komuna ku punon dhe rajoni
  • të dhëna për punëdhënsin tënd: emri i ndërmarrjes, kodi identifikues i ndërmarrjes (finlandisht: Y-tunnus) si dhe të dhënat kontaktuese
  • nënshkrimi yt dhe i punëdhënsit si dhe emrat dhe mbiemrat me shkrim
 • Çertifikata e lëshuar nga kontabilisti që dëshmon për pagat mujore të paguara, të specifikuara sipas kohës së vlefshmërisë së leje qëndrimit të fundit dhe vërtetimi për përfitimet tjera të mundëshme apo të kompenzimeve tjera (në dëshmin e pagesave mujore duhet të jenë së paku këto të dhëna: emri i paguesit dhe i përfituesit, vlera në euro e pagesës mujore apo e kompenzimit si dhe ndalesat paraprake, pagesa për fondin pensional të punëtorit si dhe për fondin e papunësisë)