می توانید برای بازگشت داوطلبانه کمک دریافت کنید

در صورتی که می خواهید به طور داوطلبانه به کشور خود بازگردید، می توانید تقاضای کمک برای بازگشت داوطلبانه نمائید

در صورت وجود یکی از شرایط زیر، مرکز پذیرش پناهجویان یا اداره کل مهاجرت می تواند برای بازگشت به شما کمک کند

- به تقاضای پناهندگی شما پاسخ منفی داه شده است

- تقاضای پناهندگی خود را لغو می کنید

- قربانی تجارت انسان هستید و هیچ شهری در فنلاند شما را برای اقامت نپذیرفته است

- تحت پوشش حفاظت موقتی قرار گرفته اید

- به دلیل وجود مانع برای اخراج کردن شما از کشور، به شما اجازه اقامت موقتی داده شده است ولی هیچ شهری در فنلاند شما را برای اقامت نپذیرفته است

- حق برخورداری شما از حفاضت بین المللی در فنلاند باطل یا لغو گردیده و تصمیم گرفته شده که از فنلاند اخراج شوید

- به شما حفاظت انسان دوستانه تعلق گرفته، ولی اجازه اقامتتان در حال تمام شدن است و یا تمام شده است.

شرط تعلق گرفتن کمک به شما این است که خودتان داوطلبانه تصمیم به بازگشت به کشورتان بگیرید. شما باید همه تقاضاهای خود برای پناهندگی (به انگلیسی)، اجازه اقامت (به انگلیسی) و یا گذرنامه اتباع خارجی (به انگلیسی) را لغو کنید یا در صورتی که در موارد تصمیم گرفته شده اعتراض کرده اید، باید اعتراض خود را پس بگیرید.

کمک برای بازگشت فقط در صورتی به شما تعلق می گیرد که به آن نیاز داشته باشید و خودتان نتوانید هزینه های بازگشت خود را تأمین نمائید.

چه کمکی می توانید دریافت نمائید؟

از کجا این تقاضا را بکنم؟

چه زمانی می توان تقاضای کمک نمود؟

یارانه ها برای کشورهای مختلف

https://voluntaryreturn.fi/prs/ معلومات بیشتر