Hyppää sisältöön

برگشتن داوطلبانه به کشورخودتان

آیا می خواهید داوطلبانە بە کشور خود یا بە کشوری برگردید کە شما در آنجا جواز اقامت دارید؟ معلومات در بارە عودت داوطلبانە و اینکە چگونە می توان برای عودت داوطبانە کمک درخواست کرد را از این سایت ها پیدا می کنید. معلومات را همچنین بە زبانهای ذیل پیدا می کنید: عربی، دری، فارسی، اسپانیا، کوردی سورانی، سومالی و روسی.

شما در صورتی می توانید کمکهای عودت داوطلبانە را دریافت کنید کە تابعیت کشور ثالثی را داشتە باشید و  

 • درخواست پناهندگی کردەاید و در جواب درخواست تان فیصلە منفی دریافت کردەاید، 
 • درخواست پناهندگی کردەاید و درخواست پناهندگی خود را کنسل کردەاید، یا 
 • موقعیت حفاظت بین المللی کە قبلا بە شما اعطا شدە بود، پس گرفتە شدە است. 

همچنین کسانی کە حفاظت موقتی دریافت کردەاند می توانند برای عودت داوطلبانە کمک دریافت کنند. بە هر حال بازگشت بە اوکراین را در حال حاضر نمی توان ترتیب داد. اگر شما از فنلند درخواست حفاظت موقتی کردەاید ولی می خواهید بە کشور خود کە کشور دیگری غیر از اوکراین است برگردید، می توانید کمکهای عودت داوطلبانە را دریافت کنید. 

اگر شما بە یک کشور دیگر عضو اتحادیە اروپا، یک کشور عضو توافقنامە شنگن یا چنان کشور ثالثی بر می گردید کە شهروندان آن برای ورود بە فنلند ویزە لازم ندارند، نمی توانید کمکهای عودت داوطلبانە را دریافت نمایید. با این حال می توانید برای هزینەهای سفر خسارە دریافت کنید.


در حال حاضر بازگشت بە کشورهای ذیل را بە خاطر وضعیت امنی این کشورها نمی توان ترتیب داد: افغانستان، ایترە، یمن،فلسطین، سوریە، تایوان و اوکراین. 

کمکهای عودت داوطلبانە در ٢٠٢٤-٢٠٢٥

کمکهای عودت داوطلبانە شامل موارد ذیل می باشد 

 • جبران هزینەهای مسافرت 
 • کمک بە ترتیبات بازگشت 
 • کمکهایی کە برای وفق یابی و جا افتادن مجدد در کشور خودتان بە شما کمک می کنند. 

این کمکها در درجە اول بە صورت غیر نقدی اعطا می شوند. این بە معنای خدمات یا کالاهای مختلفی است کە بە شما برای مثال در موارد ذیل کمک می کنند 

 • در راە انداختن کسب و کار خود 
 • در تحصیل یا آموزش 
 • در هزینەهای مسکن 
 • در هزینەهای مراقبت های صحی 

کمکهای غیر نقدی مطابق با نیازها و امکانات شما تنظیم می شوند. 
میزان کمکهای عودت داوطلبانە بستگی بە این دارد کە در چە مرحلەای برای عودت داوطلبانە درخواست می دهید. 

میزان کمکهای عودت داوطلبانە 

 • اگر شما در طول مدت ٣٠ روز بعد از ابلاغ اولین فیصلە پناهندگی یا کنسل کردن اولین درخواست پناهندگی برای کمکها درخواست کنید، مبلغ ٥٣٠٠ یورو کمک دریافت می کنید 
 • اگر بعد از گذشت بیشتر از ٣٠ روز از ابلاغ اولین فیصلە منفی پناهندگی یا کنسل کردن برای کمکها درخواست کنید، مبلغ ٢٠٠٠ یورو کمک دریافت می کنید
 • اگر شما بیشتر از ١ بار درخواست پناهندگی کردەاید، مبلغ ٢٠٠٠ یورو کمک دریافت می کنید. 

امکان دریافت کمکهای بالاتر فقط یک بار است. 

کمک بر اساس شرایط شخصی

 • اگر شما قربانی تجارت انسان هستید، می توانید مبلغ ٣٠٠٠ یورو کمک دریافت کنید. 
 • اگر وضعیت شخصی شما مستلزم اعطای کمکهای بیشتر است، می توانید علاوە بر کمکهای عادی مبلغ ١٠٠٠ یورو کمکهای اضافی دریافت نمایید. بە عنوان مثال، سن، معلولیت، مریضی، وضعیت خانوادگی یا دلیل دیگری مشابە این دلایل می توانند روی نیاز بە کمکهای اضافی تأثیر بگذارند. 
  • کمکهای اضافی را همچنین می توان برای قربانیان تجارت انسان و کسانی کە بە کشورهای بدون نیاز بە ویزە بر می گردند، اعطا نمود.  

درخواست کمک برای عودت داوطلبانە

شرط لازمە اعطای کمک عودت داوطلبانە مساعدت شدە این است کە شما داوطلبانە از فنلند کوچ کنید. شما باید تمام درخواست های در جریان خود در ارتباط با پناهندگی، جواز اقامت یا پاسپورت بیگانە) را کنسل کنید.

آیا شما مراجع کمپ پذیرش پناهجویان هستید؟

با پرسنل کمپ پذیرش پناهجویان تماس بگیرید.

آیا بعد از اینکە خدمات پذیرش شما خاتمە یافتە است، شما بدون جواز اقامت در فنلند ماندەاید؟

ریاست امور مهاجرین شما را رهنمایی و کمک می کند تا برای عودت داوطلبانە درخواست کنید.

 • نمبر تیلفون 050 413 8625 (همچنین واتس آپ). 
 • می توانید از طریق خدمات ایمیل امن ریاست امور مهاجرین (securemail.migri.fi) بە آدرس ایمیل return@migri.fi ایمیل بفرستید تا پیام شما بە طور قابل اعتماد بە مقصد برسد.

رسیدگی بە درخواست

کمپ پذیرش پناهجویان یا ریاست امور مهاجرین فورمەهای مورد نیاز برای درخواست را بە همراە شما خانەپوری می کند، بە درخواست شما رسیدگی می کند و در بارە آن فیصلە می نماید. کمپ پذیرش پناهجویان یا ریاست امور مهاجرین از پولیس اطمینان حاصل می کند کە آیا شما می توانید داوطلبانە بە کشور خود برگردید. اگر پولیس اخراج شما از کشور را شروع نکردە باشد و برای بازگشت داوطلبانە شما مانعی وجود نداشتە باشد، فیصلە را برای سازمان بین المللی مهاجرت IOM می فرستیم کە ترتیبات بازگشت را شروع می کند.

بازگشت بە خانە

 IOM (سازمان بین المللی مهاجرت) بە چندین زبان مختلف بە شما مشاورە بازگشت ارایە می دهد. بە شما کمک می شود تا از سفارت کشور خودت جواز سفر دریافت کنید. بعد از آن IOM (سازمان بین المللی مهاجرت) سفر شما را بە کشور محل بازگشت رزرو می کند. اگر شما مشکلات صحی دارید، آنها را در ترتیبات بازگشت مورد توجە قرار می دهند. IOM معلومات تماس ارایە کنندگانی کە در کشور خودتان از آنها کمکهای عودت را دریافت می کنید در فنلند در هنگام رفتن در اختیار شما قرار می دهد. همچنین آن اسنادی کە در اختیار مقامات فنلندی بودەاند را در هنگام رفتن از IOM دریافت خواهید کرد.

معلومات بیشتر: