در برگشت داوطلبانه حمایت خواهید شد

اگر مى خواهيد كه به صورت داوطلبانه به وطن برگرديد ، مى توانيد درخواست برای حمايت برگشت داوطلبانه كنيد.

با در نظر داشت دلایل ذیل ادارهٔ امور مهاجرت و یا مرکز استقبالیه (لاگر/کمپ) در برگشت داوطلبانه با شما حمایت خواهند کرد:

- جواب منفی از درخواست پناهندگی دریافت کردید

- درخواست پناهندگی را لغومیکنید

- قربانی تجارت انسانی هستید و محل سکونت در فنلند ندارید

- حفاظت/ پناهندگى موقتی در کشور بدست آوردید

- اجازهٔ اقامت موقتی علیه اخراج کردن از مملکت بدست آوردید، مگر محل سکونت در فنلند ندارید

- پناهندگیتان در فنلند لغو شده يا اينكه باطل گردیده و تصميم اخراج اجباریتان از كشور گرفته شده است

- حفاظت/ پناهندگى به دلیل قوانین بشر دوستی بدست آورده اید ولی اجازهٔ اقامتتان به اتمام میرسد ویا رسیده است.

این حمایه را به شرط بدست میاورید که از فنلند داوطلبانه خارج شوید. شما همه درخواستها را باید لغو کنید که در مورد مسایل پناهندگی( Asylum)، اجازه اقامت (Residence permit) و پاسپورت خارجی (Alien's passport) و یا درخواستهای تجدید نظر در مورد این مسایل فرستاده اید.

در صورت مستحق حمایهٔ برگشت میشوید که به آن نیاز داشته و خرج سفر را نداشته باشید.

چگونه حمایه میتوانم بدست بیاورم؟

درخواست را به کجا میفرستم؟

چه وقت میتوانم درخواست حمایه بدهم؟

حمایت ها نظر به مملکت