Hyppää sisältöön
Oleskelulupa

زبان های خدمات اداره مهاجرت، زبان های فنلاندی، سوئدی و انگلیسی هستند. با این که این صفحه به 

زبان دیگری نوشته شده است، شما باید تمام مدارک و توضیحات مورد نیاز را به زبان فنلاندی، سوئدی یا 

.انگلیسی ارسال کنید

 

پیوست ها

(TTOL ،درخواست اجازه اقامت برای کارگر یا کارمند) 

اطلاعات شخصی

(هنگامی که درخواست اجازه اقامت می کنید، گذرنامه خود را همراه بیاورید) گذرنامه معتبر-

 .فتوکپی رنگی از صفحه اطلاعات شخصی گذرنامه و همه صفحاتی که علامتی در آنها وجود دارد -

    .عکس ویژه گذرنامه مطابق با دستورالعمل عکس و یا شماره شناسایی عکس که مغازه عکاسی داده است  -

.poliisi.fi/passikuvan-toimittaminen :دستورالعمل ها را نگاه کنید

:مدرک در مورد اقامت قانونی در کشوری که درخواست خود را در آن انجام می دهید. اطلاعات بیشتر -

.migri.fi/asiointi-suomen-edustustossa

فرم را فقط در صورتی اضافه کنید که در فنلاند هستید و درخواست اولین اجازه اقامت .MP_1  فرم -

.خود را می کنید

اطلاعات کارفرما

پیوست هایی که در این قسمت ذکر شده را از کارفرمای خود بخواهید که به درخواست خود ضمیمه نمایید. (te-palvelut.fi) اطلاعات بیشتر در مورد مسائل مربوط به کارفرما را می توانید از اداره کار بپرسید 

(فرم ویژه درخواست اجازه اقامت کارگر یا کارمند) TEM 0.54 فرمی که کارفرما تکمیل می کند -

   گواهی پرداخت مالیات یا گواهی بدهی مالیات (حداکثر مربوط به 3 ماه پیش) -

:گواهی های مربوط به پرداخت بیمه قانونی کارفرما-

 و بیمه حوادث(TyEL)گواهی شرکت بیمه در مورد قانون بازنشستگی کارمندان   --

گواهی صندوق کار در مورد بیمه بیکاری (حداکثر مربوط به 3 ماه پیش) --

 مدرک در مورد تعداد کارکنان شرکت (همچنین کارکنان تمام وقت و نیمه وقت) -

  مدرک در مورد استخدام نیروی کار در بازار فنلاند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو -

(EU/ETA) اتحادیه مالی اروپا 

پیوست های دیگر برای درخواست تمدید اجازه اقامت

:در صورتی که درخواست تمدید اجازه اقامت می کنید، این پیوست ها را هم ضمیمه درخواست خود نمایید

   قرارداد کار خود را  که در آن این موارد ذکر شده است -

   وظایف کاری شما 

   تاریخ آغاز و پایان رابطه استخدامی شما و طول مدت آن (رابطه استخدامی موقتی/دائم) 

(TES) نام قرارداد شرایط کاری که در رابطه استخدامی بکار می رود 

  مقدار ساعت کاری شما و زمان کاری 

  حقوق و مزایای احتمالی که به شما پرداخت می شود 

  شهر و کشور محل انجام کار 

   اطلاعات کارفرمای شما: نام شرکت، شماره شناسایی شرکت و اطلاعات تماس 

  امضای شما و کارفرما و نیز نام شما و نام شرکت به طور واضح 

    گواهی تأئید شده توسط حسابدار در مورد پرداخت حقوق که به طور ماهانه دسته بندی شده باشد، بابت -

دوران اعتبار اجازه اقامت قبلی کارگر یا کارمند و گواهی مربوط به مزایا یا پرداختی های احتمالی دیگر 

در گواهی حقوق حداقل اطلاعات زیر باید وجود داشته باشند: نام پرداخت کننده و دریافت کننده، مقدار )

حقوق یا دستمزد و مقدار مالیات پیش پرداختی، مبلغ بازنشستگی کارگر یا کارمند و بیمه بیکاری او به 

(یورو