Hyppää sisältöön
Oleskelulupa

درخواست اجازه اقامت برای کارگر یا کارمند

ادارە مهاجرت با زبانهای فنلاندی، سوئدی و انگلیسی خدمات ارائە می دهد. با این که این صفحه به زبان دیگری نوشته شده است، شما باید تمام توضیحات و پیوست های مورد نیاز را به زبان فنلاندی، سوئدی یا انگلیسی ارسال کنید.

برای درخواست اجازه اقامت به پیوست های زیر نیز دارید:

گذرنامه معتبر (هنگامی که درخواست اجازه اقامت می کنید، باید گذرنامه خود را نشان دهید)
عکس ویژه گذرنامه مطابق با دستورالعمل پلیس برای عکس و یا شماره شناسایی عکس که عکاسی داده است
فتوکپی رنگی از صفحه اطلاعات شخصی گذرنامه و همه صفحاتی که علامتی در آنها وجود دارد 
مدرک در مورد اقامت قانونی در کشوری که درخواست خود را در آن انجام می دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه کنید Asiointi Suomen edustustossa.
فرم MP_1 (فقط در صورتی که در فنلاند هستید و درخواست اولین اجازه اقامت خود را می کنید)

کارفرما باید اطلاعات مربوط به فرم درخواست را تکمیل کند

هنگامی که درخواست خود را در Enter Finland انجام دادید، کارفرمای شما باید شرایط کار و پیوست های مورد نیاز دیگر را در اینتر فنلاند کارفرما työnantajan Enter Finland به درخواست شما اضافه کند. برای کسب آگاهی بیشتر در مورد اطلاعاتی که کارفرما باید تکمیل کند و پیوست هایی که باید اضافه کند، به صفحه واجد شرایط کار (Työehtojen täyttäminen) مراجعه کنید.

در صورتی که کارفرمای شما نمی تواند از اینتر فنلاند کارفرما työnantajan Enter Finland استفاده کند، می تواند فرم کاغذی Työehdot-lomake را تکمیل نماید. این فرم را در Enter Finland پیوست درخواست خود کنید.

در صورتی که با درخواست کاغذی تقاضای اجازه اقامت می کنید، فرم Työehdot-lomake را که کارفرمایتان تکمیل کرده را پیوست درخواست خود کنید.