Hyppää sisältöön
Luvat ja kansalaisuus

Kausityöntekijän työnantajalle 

Kun kausityöntekijä on tulossa Suomeen kausityöhön, hänen pitää hakea sitä varten lupa. Kausityölupia ovat kausityöviisumi, kausityötodistus ja kausityöoleskelulupa. Työn kesto vaikuttaa siihen, mitä kausityölupaa hakijan pitää hakea.

Lue kausityöntekijälle tarkoitetut ohjeet eri kausityöluvista. Sivulla on kerrottu, missä tilanteessa henkilö voi hakea kausityölupaa.

Kausityö tarkoittaa työtä maatalouden ja matkailun alalla tiettyinä vuodenaikoina. Kausityön kesto voi olla enimmillään 9 kuukautta 12 kuukauden ajanjaksolla. 

Kaikki sesonkiluonteinen työ ei ole kausityötä. Tarkista, mikä on kausityötä sivulta Mikä on kausityötä?

Kausityölupa työhön yhden tai useamman työnantajan palveluksessa 

Kausityöntekijä saa työskennellä vain niille työnantajille, jotka on merkitty hänen kausityölupaansa. Jos työntekijäsi aikoo työskennellä useammalle työnantajalle samanaikaisesti, hänen tulee toimittaa TY6_plus-lomake kaikista työnantajista.  

Työntekijän, jolla on voimassa oleva kausityölupa, pitää hakea 

 • työnantajan lisäämistä, jos hän aikoo työskennellä työnantajalle, jota ei ole merkitty hänen kausityölupaansa ja työn kesto ei ylitä myönnetyn kausityöluvan kestoa, tai
 • uutta kausityötodistusta tai kausityöoleskelulupaa, jos hän aikoo työskennellä työnantajalle, jota ei ole merkitty hänen kausityölupaansa ja työn kesto ylittää myönnetyn kausityöluvan keston.

Lue lisää työnteko-oikeudesta kausityöviisumilla (um.fi)

Kausityön kesto 

Kausityötä koskeva lupa voidaan myöntää 9 kuukaudeksi 12 kuukauden ajalla. Ota tämä huomioon, jos työntekijäsi on jo ollut kausityöluvalla töissä Suomessa. 

Kahdentoista kuukauden ajanjakso lasketaan haetun luvan päättymisestä taaksepäin.  

Esimerkki: Hakija hakee kausityötodistusta. TY6_plus-liitelomakkeessa työn kestoksi on ilmoitettu 15.3.2022–12.6.2022 välinen aika. Hakijalla on ollut kausityöoleskelulupa ajalla 13.5.2021–13.10.2021.

12 kk ajanjakso, jota tarkastellaan: 13.6.2021–12.6.2022, eli uuden työsuhteen päättymispäivästä 12 kk taaksepäin.

Uusi työsuhde 15.3.2022–12.6.2022=90 päivää

Edellinen kausityöoleskelulupa 13.6.2021 alkaen: 13.6.2021–13.10.2021=123 päivää 

Kausityötä yhteensä 12 kk ajanjaksolla: 213 päivää (90 päivää+123 päivää)

275 päivää (9 kk) ei ylity ja todistuksen voi myöntää haetulle ajalle.
 

Työnteon aloittaminen 

Työntekijä ei saa aloittaa työntekoa ennen kuin hänelle on myönnetty kausityötodistus tai kausityöoleskelulupa. Pelkkä hakemuksen vireilläolo ei anna hakijalle työnteko-oikeutta.  

Lue työnantajan velvollisuuksista sivulta Työnantajan rooli ja velvollisuudet.

Työnteon jatkaminen 

Työntekijä, jolla on kausityöoleskelulupa, voi jatkaa työntekoa jatkolupahakemuksen käsittelyn ajan:  

 • Jos hän hakee kausityöoleskelulupaa tai työntekijän oleskelulupaa ja  
 • hän aikoo jatkaa työskentelyä saman työnantajan palveluksessa ja  
 • hän laittaa vireille jatkolupahakemuksen ennen ensimmäisen kausityöoleskeluluvan päättymistä. 

Työntekijä, jolla on kausityöviisumi tai kausityötodistus, voi jatkaa työntekoa oleskelulupahakemuksen käsittelyn ajan:  

 • Jos hän on työskennellyt Suomessa kausityöviisumilla tai -todistuksella ja hän hakee ensimmäistä kausityöoleskelulupaa ja 
 • hän aikoo jatkaa työskentelyä Suomessa saman työnantajan palveluksessa ja  
 • hän jättää kausityöoleskelulupahakemuksen Suomessa ennen kuin kausityöviisumin tai -todistuksen voimassaolo päättyy.  

Kun työntekijällä on ollut kausityöviisumi tai -todistus, hän ei voi hakea jatkolupaa, vaan hänen pitää hakea ensimmäistä kausityöoleskelulupaa. 

Työntekijä ei voi jatkaa työntekoa oleskelulupahakemuksen käsittelyn aikana: 

 • Työntekijä on Suomessa kausityöviisumilla tai kausityötodistuksella ja hän siirtyy uuden työnantajan palvelukseen.  
  • Hänen pitää hakea kausityöoleskelulupaa tai työntekijän oleskelulupaa ja odottaa päätöstä, ennen kuin hän voi aloittaa työnteon uuden työnantajan palveluksessa.  
 • Työntekijä on Suomessa kausityöviisumilla tai kausityötodistuksella ja hän hakee työntekijän oleskelulupaa.
  • Vaikka työ jatkuu saman työnantajan palveluksessa, työnteko-oikeus loppuu, kun kausityötodistus tai viisumi päättyy. Työnteko-oikeus alkaa uudelleen vasta, kun oleskelulupa on myönnetty.
 • Työntekijän työsuhteessa on katkos, eikä työsuhde jatku välittömästi edellisen työsuhteen jälkeen.  
  • Työntekijän pitää poistua Suomesta ja hakea uutta kausityöoleskelulupaa tai työntekijän oleskelulupaa ulkomailla.

Toimeentuloedellytys 

Työntekijän pitää tulla toimeen koko kausityöluvan voimassaolon ajan sillä tulolla, mitä hän saa ansiotyöstään.  

Palkan pitää olla työntekohetkellä voimassaolevan työehtosopimuksen mukainen. Muista siis ilmoittaa palkka voimassaolevan työehtosopimuksen mukaisesti. Vuonna 2024 palkan pitää olla vähintään 1 399 euroa kuukaudessa, jotta toimeentuloedellytys täyttyy. Tämä on työssäoloehdon mukainen päivärahaoikeus, josta säädetään työttömyysturvalaissa (1290/2002). 

Kausityöluvan edellytykset 

Kausityöluvan myöntäminen edellyttää voimassa olevaa työsopimusta tai sitovaa työtarjousta. Työnantajan pitää täyttää tiedot työsuhteen ehdoista työnantajan Enter Finlandissa tai vaihtoehtoisesti toimittaa tiedot TY6-plus -liitelomakkeessa, jonka hakija liittää hakemukseensa. Työehtojen pitää täyttää vähimmäistaso, joka on määrätty työehtosopimuksessa ja säädetty Suomen laissa. Käytä aina uusinta TY6_plus -liitelomaketta (pdf)

Lisäksi työnantajan pitää vakuuttaa, että kausityöntekijällä on oleskelunsa ajan kohtuullista elintasoa vastaava asianmukainen majoitus, jos työnantaja vastaa majoituksen järjestämisestä. Asumisolosuhteiden tulee täyttää Suomessa yleisesti tunnustetut asumisen terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Asunnon pitää olla lämmin, paloturvallinen sekä riittävillä saniteettitiloilla varustettu. Siellä pitää olla myös lämmintä vettä peseytymiseen ja riittävä nukkumatila. 

Työnantajana sinun pitää ilmoittaa yllä mainitut tiedot Maahanmuuttovirastolle työnantajan Enter Finlandissa. Voit nopeuttaa työntekijän hakemuksen käsittelyä, kun täydennät tiedot työsuhteen ehdoista huolellisesti. Varmista, että liitteet sisältävät vain kyseistä hakijaa koskevia henkilötietoja.

Jos et voi käyttää työnantajan Enter Finlandia, ilmoita tiedot työehdoista TY6_plus-lomakkeella. Kun käytät lomaketta, hae se migri.fi-verkkosivuilta. Sieltä löydät aina uusimman version lomakkeesta.

 • Jos käytät esimerkiksi tietokoneelle tallennettua TY6_plus-lomaketta, saattaa se olla vanhentunut. Jos lomake on vanhentunut, joudumme pyytämään sinulta erikseen lisätietoja. Tämä pidentää hakemuksen käsittelyaikaa.

Työsopimuksen tai sitovan työtarjouksen ehtojen pitää olla samat kuin ne työehdot, mitä ilmoitat Maahanmuuttovirastolle.  

Työnantajan yhteistyövelvollisuus 

Kausityölain mukaan työnantajalla on yhteistyövelvollisuus. Sen mukaan sinun on työnantajana annettava Maahanmuuttovirastolle kaikki asiaankuuluvat tiedot, joita tarvitaan 

 • kausityöluvan myöntämiseen 
 • kausityöluvan voimassaolon pidentämiseen tai uusimiseen. 

Sinun pitää vakuuttaa, että kausityön ehdot ovat voimassa olevien säännösten ja sovellettavat työehtosopimuksen mukaiset.  

Kausityöluvan epääminen työnantajasta johtuvista syistä 

Kausityölupa voidaan jättää myöntämättä, jos sitä on haettu työnantajalle, jolle on määrätty seuraamuksia  

 • työnantajavelvoitteiden rikkomisesta 
 • laittomasta työnteosta tai  
 • kausityölain mukaisten velvoitteiden vakavasta laiminlyönnistä.  

Lupa voidaan myös jättää myöntämättä, jos  

 • työnantaja ei ole noudattanut lakiin tai työehtosopimukseen perustuvia sosiaaliturvaan, verotukseen, työntekijöiden oikeuksiin, työoloihin tai työehtoihin liittyviä velvoitteitaan 
 • työnantajan yritys on haettu konkurssiin tai työnantajan yrityksellä ei ole mitään taloudellista toimintaa tai  
 • työnantaja ei ole noudattanut kausityölaissa säädettyä yhteistyövelvollisuuttaan. 

Alaikäinen työntekijä

Huomioi laki nuorista työntekijöistä (finlex.fi) ja siinä säädetyt edellytykset. Laki rajoittaa esimerkiksi  

 • milloin alaikäinen työntekijä voi itse solmia työsopimuksen 
 • kuinka monta tuntia viikossa hän saa työskennellä  
 • millaista työtä hän voi tehdä.  

Jos työntekijä ehtii tulla täysi-ikäiseksi ennen kuin hänen työsuhteensa alkaa, lakia nuorista työntekijöistä ei sovelleta. 

Kausityöntekijän työskentely uudelle työnantajalle kausityöluvan voimassaoloaikana 

Kausityöntekijän pitää hakea työnantajan lisäämistä, jos hän aikoo työskennellä työnantajalle, jota ei ole merkitty hänen kausityölupaansa.

Jos olet työnantaja, jota kausityöntekijä hakee uudeksi työnantajaksi, 

 • lähetä kausityöntekijälle täytetty ja allekirjoitettu TY6_plus-lomake. 
  • Lisää TY6_plus -liitelomakkeeseen tiedot työntekijän työsuhteen ehdoista ja asianmukaisesta majoituksesta. Liitelomakkeen allekirjoittajalla tulee olla nimenkirjoitusoikeus yrityksessä.
  • Lue tarkemmat ohjeet työehtojen täydentämisestä
  • Jos olet vuokratyönantaja, lisää hakemukseen myös sopimus vuokratyöyrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä. Sopimuksen pitää sisältää tiedot sopimuksen osapuolista, voimassaolosta ja työtehtävistä työkohteessa.

Kausityöntekijän pitää hakea työnantajan lisäämistä samalta Enter Finland -tililtä, jolla hän haki aiempaa kausityölupaansa. Jos kausityöntekijä on tullut Suomeen kausityöviisumilla tai hän on hakenut nykyistä kausityölupaa paperihakemuksella, hänen pitää hakea työnantajan lisäämistä paperilomakkeella KAUSI_lisatyonantaja (pdf.).

Lue, milloin työntekijän työnteko-oikeus alkaa, kun hän hakee työnantajan lisäämistä. 

Kun Maahanmuuttovirasto on käsitellyt kausityöntekijän hakemuksen, hän saa todistuksen työnantajan lisäämisestä

 • Enter Finlandiin, jos hän on jättänyt hakemuksen Enter Finlandissa
 • postitse, jos hän on hakenut työnantajan lisäämistä paperihakemuksella. 

Lue tarkemmat ohjeet työnantajan lisäämisestä.

Jos kausityöntekijällä on 6–9 kuukautta voimassa oleva kausityöoleskelulupa, hän voi hakea työnantajan lisäämistä vain siinä tapauksessa, että uusi työ on samalla ammattialalla ja uusi työ kestää 6-9 kuukautta. Kausityöoleskeluluvan ammattialan voi tarkistaa osapäätöksestä.

Kausityötodistuksen maksaminen 

Jos et voi maksaa työntekijän kausityötodistusta työnantajan Enter Finlandissa, voit maksaa hakemuksen tilisiirrolla suoraan Maahanmuuttoviraston tilille:

 • FI59 8129 9710 0117 35 tai
 • FI86 1804 3000 0154 04.

Voit kysyä neuvoa myös Kamu chatbotilta! Kamun löydät verkkosivujemme oikeasta alakulmasta. Kirjoita Kamun kommenttikenttään teksti ”Olen työnantaja” ja Kamu kertoo sinulle työnantajille tarkoitettuja ohjeita.