Luvat ja kansalaisuus

Kausityöntekijän työnantajalle 

Kausityölupia on erilaisia.

Kausityöviisumin tarvitsee viisumivelvollisen maan kansalainen, jonka kausityö kestää enintään 90 päivää. Kausityöviisumit käsittelee ja ratkaisee Suomen edustusto ulkomailla.

Kausityötodistuksen tarvitsee viisumivapaan maan kansalainen, jonka kausityö kestää enintään 90 päivää. Todistuspyynnön ratkaisee Maahanmuuttovirasto.

Kausityöoleskeluluvan tarvitsee henkilö, joka tulee töihin Suomeen 3-9 kuukaudeksi. Oleskelulupaa haetaan Maahanmuuttovirastosta. Jos kausityön kesto on 6-9 kuukautta, työ- ja elinkeinotoimisto tekee hakemukseen osapäätöksen, jonka jälkeen hakemus siirtyy Maahanmuuttoviraston päätettäväksi.  

Mikä on kausityötä?
Kausityölupa myönnetään koskemaan työtä yhden tai useamman työnantajan palveluksessa
Kausityön kesto
Työnteon aloittaminen
Työnteon jatkaminen
Toimeentuloedellytys
Edellytykset, joiden perusteella kausityölupa myönnetään
Työnantajan yhteistyövelvollisuus
Kausityöluvan epääminen työnantajasta johtuvista syistä
Kun haluat palkata alaikäisen työntekijän

Katso täältä ohjeita työehtojen täydentämiseen.

Mikä on kausityötä? 

Kausityölain mukaisia kausitöitä ovat esimerkiksi maatalous- ja puutarha-alan työt, metsänhoitotyöt ja matkailun alaan kuuluvat työt.  

Voit tarkistaa valtioneuvoston asetuksesta onko tarjoamasi työ kausityöalalla. Valtioneuvoston asetukseen liittyvät toimialat voit tarkistaa toimialaluokitus TOL 2008:sta.  

Kausityön tulee olla kausiluonteista. Siinä tulee olla kausittaisiin olosuhteisiin liittyvää toimintaa, joka edellyttää tiettyyn aikaan vuodesta huomattavasti enemmän työvoimaa. 

Kausityölupa myönnetään koskemaan työtä yhden tai useamman työnantajan palveluksessa 

Kausityöntekijä saa työskennellä vain niille työnantajille, jotka on merkitty hänen kausityölupaansa. Jos työntekijäsi aikoo työskennellä useammalle työnantajalle samanaikaisesti, hänen tulee toimittaa TY6_plus-lomake kaikista työnantajista.  

Työntekijän, jolla on voimassa oleva kausityölupa, pitää hakea uusi kausityötodistus tai kausityöoleskelulupa, jos 

 • hän aikoo työskennellä työnantajalle, jota ei ole merkitty hänen kausityölupaansa. 

Kausityön kesto 

Kausityötä koskeva lupa voidaan myöntää 9 kuukaudeksi 12 kuukauden ajalla. Ota tämä huomioon, jos työntekijäsi on jo ollut kausityöluvalla töissä Suomessa edellisen kausityösesongin aikana.  

Työajaksi lasketaan koko edelliselle sesongille myönnetyn luvan pituus. Jos työntekijäsi on esimerkiksi työskennellyt edellisen sesongin aikana kaksi kuukautta, mutta hänelle oli myönnetty kausityötodistus kolmeksi kuukaudeksi, Maahanmuuttovirasto laskee hänen kausityönsä kestoksi kolme kuukautta.  

Kahdentoista kuukauden ajanjakso lasketaan haetun luvan päättymisestä taaksepäin.  

Esimerkki: Työntekijä hakee kausityötodistusta ajalle 15.3.2021 – 12.6.2021. Työntekijä on ollut kausityöluvalla Suomessa kausitöissä myös 13.5.2020 – 13.10.2020.  Todistus voidaan myöntää, koska enimmäiskesto 9 kuukautta ei ylity ajalla 13.6.2020 – 13.6.2021. (15.3.21 – 12.6.21 = 90 vuorokautta ja 12.6.2020 – 13.10.2020 = 124 vuorokautta. Yhteensä siis 214 vuorokautta, eli noin 7 kuukautta.)  

Työnteon aloittaminen 

Työntekijä ei saa aloittaa työntekoa ennen kuin hänelle on myönnetty kausityötodistus tai kausityöoleskelulupa. Pelkkä hakemuksen vireilläolo ei anna hakijalle työnteko-oikeutta.  

Lue työnantajan velvollisuuksista sivulta migri.fi/tyonantajan-velvollisuudet-ulkomaista-tyovoimaa-palkatessa

Työnteon jatkaminen 

Työntekijä, jolla on kausityöoleskelulupa, voi jatkaa työntekoa jatkolupahakemuksen käsittelyn ajan:  

 • Jos hän hakee kausityöoleskelulupaa tai työntekijän oleskelulupaa ja  
 • hän aikoo jatkaa työskentelyä saman työnantajan palveluksessa ja  
 • hän tekee jatkolupahakemuksen ennen ensimmäisen kausityöoleskeluluvan päättymistä. 

Työntekijä, jolla on kausityöviisumi tai kausityötodistus, voi jatkaa työntekoa oleskelulupahakemuksen käsittelyn ajan:  

 • Jos hän on työskennellyt Suomessa kausityöviisumilla tai -todistuksella ja hän hakee ensimmäistä kausityöoleskelulupaa ja 
 • hän aikoo jatkaa työskentelyä Suomessa saman työnantajan palveluksessa ja  
 • hän jättää kausityöoleskelulupahakemuksen Suomessa ennen kuin kausityöviisumin tai -todistuksen voimassaolo päättyy.  

Kun työntekijällä on ollut kausityöviisumi tai -todistus, hän ei voi hakea jatkolupaa, vaan hänen pitää hakea ensimmäistä kausityöoleskelulupaa. 

Työntekijä ei voi jatkaa työntekoa oleskelulupahakemuksen käsittelyn aikana: 

 • Työntekijä on Suomessa kausityöviisumilla tai kausityötodistuksella ja hän siirtyy uuden työnantajan palvelukseen.  
  • Hänen pitää hakea kausityöoleskelulupaa tai työntekijän oleskelulupaa ja odottaa päätöstä, ennen kuin hän voi aloittaa työnteon uuden työnantajan palveluksessa.  
 • Työntekijän työsuhteessa on katkos, eikä työsuhde jatku välittömästi edellisen työsuhteen jälkeen.  
  • Työntekijän pitää poistua Suomesta ja hakea uutta kausityöoleskelulupaa tai työntekijän oleskelulupaa ulkomailta käsin. Hän ei voi jättää oleskelulupahakemusta Suomessa, koska työsuhteiden välissä on katkos.  

Toimeentuloedellytys 

Työntekijän pitää tulla toimeen koko kausityöluvan voimassaolon ajan sillä tulolla, mitä hän saa ansiotyöstään.  

Palkan pitää olla sen vuoden työehtosopimuksen mukainen, jona työntekijä työskentelee yrityksessä. Muista siis ilmoittaa palkka voimassaolevan työehtosopimuksen mukaisesti. Vuonna 2021 palkan pitää olla vähintään 1252 euroa kuukaudessa, jotta toimeentuloedellytys täyttyy. Tämä on työssäoloehdon mukainen päivärahaoikeus, josta säädetään työttömyysturvalaissa. 

Jos työhön ei sovelleta mitään työehtosopimusta, toimeentuloedellytys täyttyy, jos työntekijäsi saama palkka vastaa samankaltaisista tehtävistä maksettavaa palkkatasoa.

Edellytykset, joiden perusteella kausityölupa myönnetään 

Kausityöluvan myöntäminen edellyttää voimassa olevaa työsopimusta tai sitovaa työtarjousta. Työsopimuksessa tai työtarjouksessa tulee olla seuraavat asiat:   

 • työpaikka ja työn luonne 
 • työsuhteen kesto 
 • palkka 
 • työtunnit viikossa tai kuukaudessa 
 • mahdollisen palkallisen loman pituus 
 • muut merkitykselliset työehdot, kuten työhön sovellettava työehtosopimus 
 • työsuhteen alkamispäivä 

Lisäksi työsopimuksessa tai työtarjouksessa pitää osoittaa, että työntekijälle on järjestetty tai hänelle järjestetään asianmukainen majoitus. Asumisolosuhteiden tulee täyttää 

Suomessa yleisesti tunnustetut asumisen terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Asunnon pitää olla lämmin, paloturvallinen sekä riittävillä saniteettitiloilla varustettu. Siellä pitää olla myös lämmintä vettä peseytymiseen ja riittävä nukkumatila. 

Työehtojen pitää täyttää vähimmäistaso, joka on määrätty työehtosopimuksessa ja säädetty Suomen laissa.

Työnantajana sinun pitää ilmoittaa yllä mainitut tiedot Maahanmuuttovirastolle työnantajan Enter Finlandissa. Voit nopeuttaa työntekijän hakemuksen käsittelyä, kun täydennät tiedot työsuhteen ehdoista huolellisesti.  

Jos et voi käyttää työnantajan Enter Finlandia, ilmoita tiedot työehdoista TY6_plus-lomakkeella.  

Työsopimuksen tai sitovan työtarjouksen ehtojen pitää olla samat kuin ne työehdot, mitä ilmoitat Maahanmuuttovirastolle.  

Työnantajan yhteistyövelvollisuus 

Kausityölain mukaan työnantajalla on yhteistyövelvollisuus. Sen mukaan sinun on työnantajana annettava Maahanmuuttovirastolle kaikki asiaankuuluvat tiedot, joita tarvitaan 

 • kausityöluvan myöntämiseen 
 • kausityöluvan voimassaolon pidentämiseen tai uusimiseen. 

Sinun pitää esimerkiksi vakuuttaa, että kausityön ehdot ovat voimassa olevien säännösten ja sovellettavat työehtosopimuksen mukaiset.  

Kausityöluvan epääminen työnantajasta johtuvista syistä 

Kausityölupa voidaan jättää myöntämättä, jos sitä on haettu työnantajalle, jolle on määrätty seuraamuksia  

 • työnantajavelvoitteiden rikkomisesta 
 • laittomasta työnteosta tai  
 • kausityölain mukaisten velvoitteiden vakavasta laiminlyönnistä.  

Lupa voidaan myös jättää myöntämättä, jos  

 • työnantaja ei ole noudattanut lakiin tai työehtosopimukseen perustuvia sosiaaliturvaan, verotukseen, työntekijöiden oikeuksiin, työoloihin tai työehtoihin liittyviä velvoitteitaan 
 • työnantajan yritys on haettu konkurssiin tai työnantajan yrityksellä ei ole mitään taloudellista toimintaa tai  
 • työnantaja ei ole noudattanut kausityölaissa säädettyä yhteistyövelvollisuuttaan. 

Kun haluat palkata alaikäisen työntekijän

Huomioi laki nuorista työntekijöistä ja siinä säädetyt edellytykset. Laki rajoittaa esimerkiksi  

 • milloin alaikäinen työntekijä voi itse solmia työsopimuksen 
 • kuinka monta tuntia viikossa hän saa työskennellä  
 • millaista työtä hän voi tehdä.  

Jos työntekijä ehtii tulla täysi-ikäiseksi ennen kuin hänen työsuhteensa alkaa, lakia nuorista työntekijöistä ei sovelleta.