Denna webbsida kommer att uppdateras. Lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen (615/2020) trädde i kraft den 1 september 2020.

Dataskyddsombud

Migrationsverkets dataskyddsombud är Katariina Lehtola.

Kontaktuppgifter:

Besöksadress: Semaforbron 12 A, 00520 Helsingfors
Postadress: PB 10, 00086 Migrationsverket

Tfn 0295 430 431 (växel)

e-post: [email protected]

Rätt att granska sina uppgifter

Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter i Migrationsverkets olika personregister. Den registeransvarige ska på begäran förse den registrerade med en kopia av de personuppgifter som rör denne eller en bekräftelse på att den registrerades personuppgifter inte behandlas.

Om du vill kontrollera dina uppgifter ska du lämna in din begäran till något av Migrationsverkets verksamhetsställen eller skicka den till verkets registratorskontor.

Registratorskontorets kontaktuppgifter:

Utlänningsregistret

Utlänningsregistret är ett personregister som förs och används som underlag för

  • behandling av, beslut om och övervakning av utlänningars inresa och utresa samt vistelse och arbete i Finland
  • tryggande av statens säkerhet och för genomförande av sådana normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar som avses i lagen om säkerhetsutredningar
  • behandling av och beslut i ärenden som gäller förvärv, behållande och förlust av finskt medborgarskap samt bestämmande av medborgarskapsstatus.

Utlänningsregistrets uppgifter kan användas för att ta fram statistik.

Ansvarigt för registret är Migrationsverket. Registret förs och används dessutom av utrikesministeriet, polisen, gränsbevakningsväsendet, Tullen, arbets- och näringsministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna, fångvårdsmyndigheterna och diskrimineringsombudsmannen.

Utlänningsregistret används i UMA-datasystemet.

Registerbeskrivningen i UMA-datasystemet

Ytterligare information

Lag om utlänningsregistret

Förläggningarnas datasystem

I registret över mottagna asylsökande (Umarek) ingår ett riksomfattande delregister och de delregister som förs av förläggningarna och flyktingslussarna.

Migrationsverket för det riksomfattande delregistret. Med hjälp av delregistret styrs, planeras och följs upp mottagningen av och hjälpen till personer som söker internationellt skydd, personer som får tillfälligt skydd och offer för människohandel.

De delregister som förs av förläggningarna och flyktingslussarna används för att organisera mottagningstjänsterna för personer som söker internationellt skydd eller får tillfälligt skydd. Registret används även som hjälpmedel vid organisering av tjänster och stöd för personer som är offer för människohandel. För förandet av detta delregister svarar den förläggning som tillhandahåller dessa tjänster.

Företrädarregistret är ett separat, självständigt register i anslutning till Umarek. I registret ingår ett riksomfattande delregister och de delregister som förs av förläggningarna och flyktingslussarna. Det riksomfattande delregistret används för styrning, planering och uppföljning av verksamheten i anslutning till företrädande av asylsökande barn utan vårdnadshavare.

Uppgifterna i Umarek och företrädarregistret kan användas för att ta fram statistik för nationella och internationella behov inom ramen för personuppgiftslagen.

Umarek-datasystembeskrivning

Patientregistret

Syftet med patientregistret för asylsökande är att utföra uppgifter som fastställs i mottagandelagen (746/2011) och att organisera mottagandet av asylsökande och hjälpen till offer för människohandel. Patientregistret används för att organisera, planera, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdstjänster.

Registret används också för att ta fram uppgifter och statistik som behövs för styrningen av mottagningssystemet. Informationen i registret används enligt lagen som forskningsmaterial och för ett sådant planerings- eller utredningsarbete som en myndighet utför. I patientregistret ingår ett riksomfattande delregister och de delregister som förs av förläggningarna och flyktingslussarna. Registret förs av Migrationsverket, förläggningarna och flyktingslussarna.

Datasystembeskrivning för patientregistret

Migrationsverkets elektroniska responssystem

Dataskyddsbeskrivning

Samtal till och från Migrationsverkets kundtjänst

Dataskyddsbeskrivning

Informerande av personer som fyller 18 år om behållande av finskt medborgarskap

Dataskyddsbeskrivning

Kommunikation och undersökningar angående kunder och intressentgrupper

Dataskyddsbeskrivning: Kommunikation och undersökningar angående kunder och intressentgrupper