Hoppa till innehåll

Dataskydd

Kontaktuppgifter 

Migrationsverket 
Besöksadress: Semaforbron 12 A, 00520, Helsingfors
Postadress: PB 10, 00086 Helsingfors 
migri@migri.fi 
0295 430 431 (växel)

Dataskyddsombud

Katariina Lehtola är Migrationsverkets dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter:
Besöksadress: Semaforbron 12 A, 00520, Helsingfors
Postadress: PB 10, 00086 Helsingfors 
tfn 0295 430 431 (växel)
e-post: tietosuojavastaava@migri.fi

Behandling av personuppgifter och dataskydd vid Migrationsverket

Personuppgifter är information som rör en identifierad eller identifierbar person. Till exempel 

 • namn
 • adress
 • telefonnummer 
 • rendets diarienummer 
 • kundnummer 

Dataskyddet styr behandlingen av personuppgifter och tryggar personens integritetsskydd när personuppgifter behandlas. Behandlingen av personuppgifter omfattar allt från att planera behandlingen av personuppgifterna till att radera uppgifterna och även att titta på dem.

Vid Migrationsverket behandlas personuppgifter endast av grundad anledning. Uppgifterna behövs till exempel för lagstadgad behandling av uppehållsärenden, medborgarskapsärenden och ärenden som gäller internationellt skydd och mottagning av personer som söker internationellt skydd på det sätt som utreds i mer detalj nedan. Användningen av vissa tjänster är frivillig. Personuppgifter behandlas även till exempel i personal- eller ekonomiärenden. 

I 3 § och 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen (615/2020)* finns information om andra personuppgiftsansvariga för ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden (UMA). Information om dessa andra personuppgiftsansvarigas behandling av personuppgifter och om dataskydd fås från respektive personuppgiftsansvarig.

* nedan migrationsförvaltningens personuppgiftslag

Användarens rättigheter och granskning av personuppgifter

Du har rätt att få upplysningar om vilka uppgifter vi sparar om dig och vem som behandlar dem. Dessutom kan du granska uppgifterna vi samlar in om dig och uppdatera dem om det behövs. 
Om du behöver mer information om behandlingen av dina personuppgifter vid Migrationsverket ber vi dig kontakta dataskyddsombudet.

Dataombudsmannens byrå övervakar att dataskyddslagstiftningen följs i Finland. På dataombudsmannens webbplats hittar du mer information in dina dataskyddsrättigheter: tietosuoja.fi.

Mer information: 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

Dataskyddslag 5.12.2018/1050

Lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen 615/2020
 

Personuppgifter som behandlas 

Källor 

Uppgifter som behandlas i de syften som anges i 1 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen fås och underhålls utifrån de uppgifter som den registrerade eller dennes lagliga företrädare uppger. Därutöver fås uppgifter om personen från myndigheter och andra aktörer med stöd av lagen. I lagen begränsas från vilka myndigheter vilka uppgifter fås och för vilka ändamål dessa uppgifter kan användas. Utöver dessa kan uppgifter fås från följande källor: 

 • Närings-, trafik- och miljöcentralen, 
 • Pensionsskyddscentralen
 • Folkpensionsanstalten,
 • kommunens socialmyndigheter, 
 • Trafiksäkerhetsverket, 
 • Rättsregistercentralen, 
 • Utbildningsstyrelsen, 
 • Patent- och registerstyrelsen,
 • läroanstalter Polisstyrelsen och Skyddspolisen,
 • Huvudstaben 
 • Gränsbevakningsväsendet, 
 • Brottspåföljdsmyndigheten, 
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, 
 • förvarsenheter, 
 • Åklagarmyndigheten,
 • Olycksfallsförsäkringscentralen,
 • Tullen, 
 • Dom­sto­lar­na,
 • Arbets- och näringsbyråerna,
 • Sysselsättningsfonden,
 • utrikesförvaltningen, 
 • utsökningsmyndigheten, 
 • förläggningar och flyktingslussar, 
 • Skatteförvaltningen samt 
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Uppgifter kan även fås från offentliga källor, såsom öppna webbplatser och register.

Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna 

Personuppgifter om den registrerade som samlats in i de syften som anges i 1 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen lämnas även ut till andra myndigheter för fullgörandet av denna myndighets lagstadgade uppgift i en närmare angiven omfattning, om mottagaren av uppgifterna som lämnas ut har lagstadgad rätt att erhålla dessa uppgifter från Migrationsverket.

Migrationsverket får lämna ut personuppgifter till bland annat: 

Närings-, trafik- och miljöcentralen, 

 • Nödcentralsverket, 
 • Folkpensionsanstalten och kommunens socialmyndigheter, 
 • Folkhälsoinstitutet, 
 • Polisstyrelsen och Skyddspolisen, 
 • försvarsmakten, 
 • läroanstalter, 
 • rättshjälpsbyråer, 
 • Gränsbevakningsväsendet, 
 • förvarsenheter, 
 • vederbörande ministerium för ordnande av mottagning av asylsökande och offer för människohandel, 
 • arbets- och näringsministeriet, 
 • Arbets- och näringsbyråerna, 
 • arbetarskyddsmyndigheten, 
 • förläggningar och flyktingslussar samt 
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

 
Fingeravtryck som tagits för ansökan om främlingspass och resedokument för flykting får användas av Migrationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen när den fullgör uppgifter som ankommer på gränskontrollmyndigheter samt utrikesförvaltningen. 

Fingeravtryck som tagits av den som ansöker om uppehållstillstånd, uppehållstillståndskort eller uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlemmar får användas av Migrationsverket, polisen, gränskontrollmyndigheter och finska beskickningar. 

Migrationsverkets avtalspartners med vilka Migrationsverket har avtalat om behandling av personuppgifter i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen behandlar personuppgifter för Migrationsverkets räkning endast för fastställda ändamål