Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Till säsongsarbetarens arbetsgivare

Det finns olika tillstånd för säsongsarbete.

En medborgare i ett land med visumtvång som säsongsarbetar i högst 90 dagar behöver ett visum för säsongsarbete. Visum för säsongsarbete behandlas och avgörs av Finlands beskickning utomlands.

En medborgare i ett visumfritt land som säsongsarbetar i högst 90 dagar behöver ett intyg för säsongsarbete. Begäran om intyg avgörs av Migrationsverket.

En person som kommer till Finland för säsongsarbete i 3–9 månader behöver uppehållstillstånd för säsongsarbete. Uppehållstillstånd söks hos Migrationsverket. Om säsongsarbetet pågår i 6–9 månader, fattar arbets- och näringsbyrån ett delbeslut om ansökan och därefter överförs ansökan till Migrationsverket för beslut. 

Vad är säsongsarbete?
Tillstånd för säsongsarbete beviljas för arbete hos en eller flera arbetsgivare
Säsongsarbetets längd
Inledande av arbete
Fortsatt arbete
Försörjningsförutsättning
Förutsättningar för beviljande av tillstånd för säsongsarbete
Arbetsgivarens samarbetsskyldighet
Vägran att bevilja tillstånd för säsongsarbete av orsaker som beror på arbetsgivaren
När du vill anställa en minderårig arbetstagare
När en säsongsarbetare vill arbeta hos en ny arbetsgivare under giltighetstiden för tillståndet för säsongsarbete

Här kan du läsa mera om anvisningar för komplettering av arbetsvillkor.

Beställ nyhetsbrev till säsongsarbetsgivare.

Vad är säsongsarbete?

Med säsongsarbete avses enligt lagen om säsongsanställning till exempel jordbruks- och trädgårdsarbeten, skogsvårdsarbeten och arbeten inom turismbranschen. 

I statsrådets förordning kan du kontrollera om det arbete du erbjuder räknas som säsongsarbete. Du kan kontrollera vilka branscher som omfattas av statsrådets förordning i näringsgrensindelningen TOL 2008

Säsongsarbetet ska vara säsongsbundet. Den ska omfatta verksamhet med koppling till säsongsbetingade förhållanden som kräver avsevärt högre arbetsinsatser en viss tid på året.

Tillstånd för säsongsarbete beviljas för arbete hos en eller flera arbetsgivare

En säsongsarbetare får arbeta endast för de arbetsgivare som antecknats i hans eller hennes tillstånd för säsongsarbete. Om din arbetstagare har för avsikt att arbeta för flera arbetsgivare samtidigt, ska han eller hon lämna in blanketten TY6_plus för alla arbetsgivare. 

En arbetstagare som har ett giltigt tillstånd för säsongsarbete måste ansöka om 

 • fogande av en ny arbetsgivare, om han eller hon ämnar arbeta för en arbetsgivare som inte har antecknats i hans eller hennes tillstånd för säsongsarbete och om arbetet inte varar längre än vad tillståndet är giltigt; eller
 • ett nytt intyg för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för säsongsarbete, om han eller hon ämnar arbeta för en arbetsgivare som inte har antecknats i hans eller hennes tillstånd för säsongsarbete och om arbetet fortsätter längre än vad tillståndet är giltigt.

Säsongsarbetets längd

Tillstånd för säsongsarbete kan beviljas för 9 månader under en period på 12 månader. Beakta detta om din arbetstagare redan har arbetat med tillstånd för säsongsarbete i Finland föregående säsong. 

Som arbetstid räknas hela längden för tillståndet som beviljats för föregående säsong. Om din arbetstagare till exempel har arbetat två månader under föregående säsong, men har beviljats ett intyg för säsongsarbete för tre månader, räknar Migrationsverket att arbetstagarens säsongsarbete varat i tre månader. 

Tidsperioden på tolv månader räknas bakåt från det datum då det ansökta tillståndet upphör. 

Exempel: En arbetstagare ansöker om intyg för säsongsarbete för tiden 15.3.2021–12.6.2021. Arbetstagaren har också säsongsarbetat i Finland med tillstånd för säsongsarbete 13.5.2020–13.10.2020.  Intyget kan beviljas eftersom maximitiden på 9 månader inte överskrids under tiden 13.6.2020–13.6.2021. (15.3.2021–12.6.2021 = 90 dygn och 12.6.2020–13.10.2020 = 124 dygn. Totalt alltså 214 dygn, dvs. cirka 7 månader.) 

Inledande av arbete

Arbetstagaren får inte inleda arbetet förrän han eller hon har beviljats ett intyg för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för säsongsarbete. Enbart det faktum att ansökan har inletts ger inte sökanden rätt att arbeta. 

Läs om arbetsgivarens skyldigheter på sidan Arbetsgivarens skyldigheter vid anställning av utländsk arbetskraft.

Fortsatt arbete

En arbetstagare som har uppehållstillstånd för säsongsarbete kan fortsätta arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas: 

 • Om han eller hon ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för arbetstagare och 
 • han eller hon ämnar fortsätta arbeta för samma arbetsgivare och 
 • han eller hon ansöker om fortsatt tillstånd innan det första uppehållstillståndet för säsongsarbete upphör att gälla.

En arbetstagare som har visum för säsongsarbete eller intyg för säsongsarbete kan fortsätta arbeta medan ansökan om uppehållstillstånd behandlas: 

 • Om han eller hon har arbetat i Finland med visum eller intyg för säsongsarbete och ansöker om det första uppehållstillståndet för säsongsarbete och
 • han eller hon ämnar fortsätta arbeta för samma arbetsgivare i Finland och 
 • han eller hon lämnar in en ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete i Finland innan visum eller intyg för säsongsarbete upphör att gälla. 

När arbetstagaren har haft visum eller intyg för säsongsarbete kan han eller hon inte ansöka om fortsatt tillstånd utan måste ansöka om det första uppehållstillståndet för säsongsarbete.

Arbetstagaren kan inte fortsätta arbeta under behandlingen av ansökan om uppehållstillstånd:

 • Arbetstagaren är i Finland med visum för säsongsarbete eller intyg för säsongsarbete och övergår i en ny arbetsgivares tjänst. 
  • Han eller hon ska ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för arbetstagare och vänta på ett beslut innan han eller hon kan inleda arbetet hos den nya arbetsgivaren. 
 • Det finns ett avbrott i arbetstagarens anställningsförhållande och anställningsförhållandet fortsätter inte omedelbart efter det föregående anställningsförhållandet. 
  • Arbetstagaren måste lämna Finland och ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för arbetstagare i utlandet. Han eller hon kan inte lämna in en ansökan om uppehållstillstånd i Finland eftersom det finns ett avbrott mellan anställningsförhållandena. 
 • Arbetstagaren är i Finland med visum för säsongsarbete eller säsongsarbetsintyg och ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare.
  • Trots att arbetet fortsätter hos samma arbetsgivare, upphör rätten att arbeta när säsongsarbetsintyget eller visumet går ut. Rätten att arbeta börjar på nytt först när uppehållstillståndet har beviljats.

Försörjningsförutsättning

Arbetstagaren ska under hela säsongarbetstillståndets giltighetstid klara sig med den inkomst som han eller hon får för sitt förvärvsarbete. 

Lönen ska överensstämma med kollektivavtalet för det år under vilket arbetstagaren arbetar i företaget. Kom alltså ihåg att uppge lönen enligt det gällande kollektivavtalet. År 2021 ska lönen vara minst 1 252 euro i månaden för att försörjningsförutsättningen ska uppfyllas. Detta är rätten till dagpenning enligt arbetsvillkoret i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Om inget kollektivavtal tillämpas på arbetet, uppfylls försörjningsförutsättningen om arbetstagarens lön motsvarar den lönenivå som betalas för liknande uppgifter.

Förutsättningar för beviljande av tillstånd för säsongsarbete

Beviljande av tillstånd för säsongsarbete förutsätter ett gällande arbetsavtal eller ett bindande arbetserbjudande. Följande ska ingå i arbetsavtalet eller arbetserbjudandet:  

 • arbetsplats och arbetets karaktär
 • anställningsförhållandets längd
 • lön
 • arbetstimmar per vecka eller per månad
 • längden på en eventuell avlönad semester
 • andra betydelsefulla arbetsvillkor, såsom kollektivavtalet som tillämpas på arbetet
 • anställningsförhållandets begynnelsedag

Dessutom ska arbetsavtalet eller arbetserbjudandet visa att lämplig inkvartering har ordnats eller kommer att ordnas för arbetstagaren. Boendeförhållandena ska uppfylla de i Finland allmänt erkända hälso- och säkerhetskraven för boende. Bostaden ska vara varm, brandsäker och utrustad med tillräckliga sanitetsutrymmen. I bostaden ska det också finnas varmt vatten för att tvätta sig och tillräckliga sovutrymmen.

Arbetsvillkoren ska uppfylla minimikraven i kollektivavtalet och i finsk lag.

Som arbetsgivare ska du anmäla ovan nämnda uppgifter till Migrationsverket i arbetsgivarens Enter Finland. Du kan påskynda behandlingen av arbetstagarens ansökan genom att fylla i uppgifterna om arbetsvillkoren noggrant. Se till att det i bilagorna inte finns personuppgifter om någon annan än den som ärendet angår.

Om du inte kan använda arbetsgivarens Enter Finland, meddela uppgifterna om arbetsvillkor med blanketten TY6_plus

Villkoren i arbetsavtalet eller det bindande arbetserbjudandet ska vara desamma som de arbetsvillkor du meddelar Migrationsverket. 

Arbetsgivarens samarbetsskyldighet

Arbetsgivaren har samarbetsskyldighet enligt lagen om säsongsanställning. Enligt lagen ska du som arbetsgivare lämna Migrationsverket all relevant information som behövs

 • för att bevilja tillstånd för säsongsarbete
 • för att förlänga eller förnya tillstånd för säsongsarbete.

Du måste till exempel försäkra att anställningsvillkoren i säsongsarbetet överensstämmer med gällande bestämmelser och det tillämpliga kollektivavtalet. 

Vägran att bevilja tillstånd för säsongsarbete av orsaker som beror på arbetsgivaren

Tillstånd för säsongsarbete behöver inte beviljas, om det har sökts för arbete hos en arbetsgivare som påförts sanktioner för 

 • brott mot arbetsgivarskyldigheterna
 • olaglig anställning eller 
 • allvarlig försummelse av skyldigheterna enligt lagen om säsongsanställning. 

Tillstånd behöver inte heller beviljas, om 

 • arbetsgivaren inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt lag eller kollektivavtal när det gäller social trygghet, beskattning, arbetstagares rättigheter, arbetsförhållanden eller anställningsvillkor
 • arbetsgivarens företag har sökts i konkurs eller inte bedriver någon ekonomisk verksamhet eller 
 • arbetsgivaren inte har uppfyllt sin samarbetsskyldighet enligt lagen om säsongsanställning.

När du vill anställa en minderårig arbetstagare

Beakta lagen om unga arbetstagare och villkoren i den. Lagen begränsar till exempel 

 • när en minderårig arbetstagare själv kan ingå arbetsavtal
 • hur många timmar i veckan han eller hon får arbeta 
 • hurdant arbete han eller hon kan utföra. 

Om en arbetstagare hinner bli myndig innan anställningsförhållandet inleds, tillämpas inte lagen om unga arbetstagare.

När en säsongsarbetare vill arbeta hos en ny arbetsgivare under giltighetstiden för tillståndet för säsongsarbete

En säsongsarbetare som planerar att arbeta hos en arbetsgivare som inte har lagts till i hans eller hennes tillstånd för säsongsarbete ska ansöka om fogande av en ny arbetsgivare till tillståndet.

Arbetet får fortsätta endast så länge som säsongsarbetarens tillstånd för säsongsarbete är giltigt. En ny arbetsgivare kan fogas till ett tillstånd för säsongsarbete endast för den tid som tillståndet är giltigt, inte för en längre tid.

 • Om säsongsarbetarens arbetsavtal med den nya arbetsgivaren gäller längre än vad det nuvarande tillståndet för säsongsarbete är giltigt, måste säsongsarbetaren ansöka om ett nytt tillstånd för säsongsarbete.
  • I detta fall får säsongsarbetaren inte börja arbeta hos den nya arbetsgivaren förrän säsongsarbetaren har fått beslutet om tillstånd för säsongsarbete.

Om du är arbetsgivare som en säsongsarbetare vill lägga till som hans eller hennes ny arbetsgivare, 

 • ska du skicka säsongsarbetaren blanketten TY6_plus som du har fyllt i och undertecknat.   
  • Komplettera ansökan med uppgifterna om villkoren för säsongsarbetet och lämplig bostad. 
  • Om du representerar ett uthyrningsföretag, ska du även bifoga till ansökan uppdragsavtalet mellan uthyrningsföretaget och användarföretaget.
  • Komplettera ansökan alltid även med uppgifterna om det kollektivavtal som tillämpas på arbetet. 
  • Här hittar du närmare anvisningar för komplettering av arbetsvillkor

Tills vidare är det inte möjligt att meddela om fogande av en ny arbetsgivare i e-tjänsten Enter Finland för arbetsgivare. 

En säsongsarbetare ska ansöka om fogande av en ny arbetsgivare i samma Enter Finland -konto som han eller hon använde för att ansöka om sitt tidigare tillstånd för säsongsarbete. Om en säsongsarbetare har kommit till Finland med ett visum för säsongsarbete eller ansökt om hans eller hennes nuvarande tillstånd för säsongsarbete med en pappersblankett, ska han eller hon ansöka även om fogande av en ny arbetsgivare med en pappersblankett KAUSI_lisatyonantaja.

Säsongsarbetarens rätt att arbeta hos en ny arbetsgivare börjar genast efter att arbetsgivaren har kompletterat arbetstagarens ansökan med uppgifterna om anställningsvillkoren och arbetstagaren har skickat in ansökan med alla uppgifter som krävs till Migrationsverket. I fråga om hyrt arbete ska uppdragsavtalet mellan uthyrningsföretaget och användarföretaget bifogas till ansökan. 

Säsongsarbetaren behöver inte vänta på ett beslut, utan han eller hon kan börja arbeta hos den nya arbetsgivaren omedelbart. Vid behov kan du kontrollera säsongsarbetarens rätt att arbeta genom att ringa Migrationsverkets servicenummer för arbetsgivare.

 • En ny arbetsgivare kan fogas till ett tillstånd för säsongsarbete endast för den tid som tillståndet är giltigt, inte för en längre tid. Om en säsongsarbetare som har ansökt om fogande av en ny arbetsgivare till sitt tillstånd för säsongsarbete med alla uppgifter som krävs ingår ett nytt arbetsavtal med denna arbetsgivare, kommer rätten att arbeta hos ifrågavarande arbetsgivare i regel att fortsätta efter att säsongsarbetarens tillstånd för säsongsarbete går ut, om
  • han eller hon ansöker om ett nytt tillstånd för säsongsarbete innan det nuvarande tillståndet för säsongsarbete upphör att gälla. Rätten att arbeta hos arbetsgivaren i fråga fortsätter också när säsongsarbetaren ännu inte har fått ett beslut på sin ansökan om fogande av en ny arbetsgivare. 

När Migrationsverket har behandlat säsongsarbetarens ansökan, får han eller hon ett intyg över fogande av en ny arbetsgivare

 • via Enter Finland, om han eller hon har lämnat in ansökan i Enter Finland
 • per post, om han eller hon har lämnat in en pappersansökan. 

Här hittar du närmare anvisningar för fogande av en ny arbetsgivare

Om en säsongsarbetare har ett uppehållstillstånd för säsongsarbete som är giltigt i 6–9 månader, kan han eller hon ansöka om fogande av en ny arbetsgivare endast ifall det nya arbetet är inom samma bransch.
 

Du kan också be chattroboten Kamu om råd! Du hittar Kamu längst ner till höger på våra webbsidor. Skriv ”jag är arbetsgivare” i kommentarfältet under Kamu. Då ger Kamu dig råd som är avsedda för arbetsgivare.