Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

För säsongsarbetarens arbetsgivare 

När en säsongsarbetare ska komma till Finland för säsongsarbete, måste hen ansöka om tillstånd för detta. Med tillstånd för säsongsarbete avses visum för säsongsarbete, säsongsarbetsintyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete. Anställningens längd inverkar på vilket tillstånd säsongsarbetaren ska söka.

Läs anvisningarna som är avsedda för säsongsarbetare om olika tillstånd för säsongsarbete och om i vilka situationer man kan ansöka om tillstånd för säsongsarbete.

Med säsongsarbete avses arbete inom jordbruk och turism under vissa delar av året. Säsongsarbete får utföras i högst nio månader under en period av tolv månader. 

Allt säsongsbundet arbete räknas inte som säsongsarbete. Kontrollera vad som betraktas som säsongsarbete på sidan Vad räknas som säsongsarbete?

Tillstånd för säsongsarbete för anställning hos en eller flera arbetsgivare 

En säsongsarbetare får endast arbeta för de arbetsgivare som antecknats i tillståndet för säsongsarbete. Om din arbetstagare har för avsikt att arbeta för flera arbetsgivare samtidigt, ska han eller hon lämna in blankett TY6_plus för alla arbetsgivare.

En arbetstagare som har ett giltigt tillstånd för säsongsarbete måste ansöka om 

 • fogande av en ny arbetsgivare, om han eller hon ämnar arbeta för en arbetsgivare som inte har antecknats i hans eller hennes tillstånd för säsongsarbete och om arbetet inte varar längre än vad tillståndet är giltigt; eller
 • ett nytt intyg för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för säsongsarbete, om han eller hon ämnar arbeta för en arbetsgivare som inte har antecknats i hans eller hennes tillstånd för säsongsarbete och om arbetet fortsätter längre än vad tillståndet är giltigt.

Läs mer om rätten att arbeta med visum för säsongsarbete (um.fi)

Säsongsarbetets längd

Tillstånd för säsongsarbete kan beviljas för 9 månader under en period av 12 månader. Beakta detta om din arbetstagare redan har arbetat med tillstånd för säsongsarbete i Finland.

Perioden av tolv månader räknas bakåt från det datum då det ansökta tillståndet ska upphöra.

Exempel: En sökande ansöker om säsongsarbetsintyg. I blankettbilaga TY6_plus uppges att sökanden ska arbeta mellan 15.3.2022 och 12.6.2022. Sökanden har haft ett uppehållstillstånd för säsongsarbete under perioden 13.5.2021–13.10.2021.

Perioden på 12 månader är 13.6.2021–12.6.2022, alltså de 12 månader som föregår det datum då det nya anställningsförhållandet upphör.

Det nya anställningsförhållandet pågår 15.3.2022–12.6.2022=90 dagar

Det föregående uppehållstillståndet för säsongsarbete beviljades från och med 13.6.2021: 13.6.2021–13.10.2021=123 dagar 

Antalet säsongsarbetsdagar under perioden på 12 månader: 213 dagar (90 dagar+123 dagar)

Det totala antalet dagar överstiger inte 275 dagar (9 månader), vilket innebär att sökanden kan beviljas ett säsongsarbetsintyg för den ansökta perioden.

Inledande av arbete

Arbetstagaren får inte inleda arbetet förrän han eller hon har beviljats ett intyg för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för säsongsarbete. Enbart det faktum att ansökan har inletts ger inte sökanden rätt att arbeta. 

Läs om arbetsgivarens skyldigheter på sidan Arbetsgivarens skyldigheter vid anställning av utländsk arbetskraft.

Fortsatt arbete

En arbetstagare som har uppehållstillstånd för säsongsarbete kan fortsätta arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas, om

 • Om han eller hon ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för arbetstagare och
 • han eller hon ämnar fortsätta arbeta hos samma arbetsgivare och 
 • han eller hon lämnar in en ansökan om fortsatt tillstånd innan det första uppehållstillståndet för säsongsarbete upphör att gälla.

En arbetstagare som har visum för säsongsarbete eller säsongsarbetsintyg kan fortsätta arbeta medan ansökan om uppehållstillstånd behandlas, om

 • Om han eller hon har arbetat i Finland med visum eller intyg för säsongsarbete och ansöker om första uppehållstillstånd för säsongsarbete och
 • han eller hon ämnar fortsätta arbeta hos samma arbetsgivare i Finland och
 • han eller hon lämnar in en ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete i Finland innan visumet eller intyget för säsongsarbete upphör att gälla.

När arbetstagaren har haft visum eller intyg för säsongsarbete kan han eller hon inte ansöka om fortsatt tillstånd utan måste ansöka om första uppehållstillstånd för säsongsarbete.

Arbetstagaren kan inte fortsätta arbeta under behandlingen av ansökan om uppehållstillstånd i följande fall: 

 • Arbetstagaren är i Finland med visum för säsongsarbete eller säsongsarbetsintyg och övergår i anställning hos en ny arbetsgivare.
  • Hen ska ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för arbetstagare och vänta på ett beslut innan hen kan börja arbeta hos den nya arbetsgivaren.
 • Arbetstagaren är i Finland med visum för säsongsarbete eller säsongsarbetsintyg och ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare.
  • Trots att arbetet fortsätter hos samma arbetsgivare, upphör rätten att arbeta när säsongsarbetsintyget eller visumet går ut. Rätten att arbeta börjar på nytt först när uppehållstillståndet har beviljats.
 • Det finns ett avbrott i arbetstagarens anställningsförhållande och anställningsförhållandet fortsätter inte omedelbart efter det föregående anställningsförhållandet.
  • Arbetstagaren måste lämna Finland och ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för arbetstagare utomlands.

Försörjningsförutsättning

Arbetstagaren ska under hela säsongsarbetstillståndets giltighetstid klara sig med den inkomst som han eller hon får från sitt förvärvsarbete.

Lönen ska följa det kollektivavtal som är gällande då arbetstagaren arbetar i företaget. Kom alltså ihåg att uppge lönen enligt det gällande kollektivavtalet. År 2024 ska lönen vara minst 1 399 euro i månaden för att försörjningsförutsättningen ska uppfyllas. Detta belopp uppfyller rätten till dagpenning enligt arbetsvillkoret i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). 

Villkoren för tillstånd för säsongsarbete

Beviljande av tillstånd för säsongsarbete förutsätter ett gällande arbetsavtal eller ett bindande arbetserbjudande. Arbetsgivaren måste fylla i uppgifterna om anställningsvillkoren i arbetsgivarens Enter Finland eller alternativt lämna uppgifterna på blankettbilagan TY6_plus som sökanden bifogar till sin ansökan. Anställningsvillkoren måste uppfylla minimikraven i kollektivavtalet och i finsk lag. Använd alltid den senaste TY6_plus-blanketten (pdf)

Dessutom måste arbetsgivaren försäkra att säsongsarbetaren under hela sin vistelse kommer att få tillgång till en bostad med lämplig standard, om arbetsgivaren svarar för att ordna bostad. Boendeförhållandena ska uppfylla de i Finland allmänt erkända hälso- och säkerhetskraven för boende. Bostaden ska vara varm, brandsäker och utrustad med tillräckliga sanitetsutrymmen, inklusive varmvatten för att tvätta sig och tillräckliga sovutrymmen.

Som arbetsgivare ska du lämna de ovan nämnda uppgifterna till Migrationsverket i arbetsgivarens Enter Finland. Du kan snabba upp behandlingen av arbetstagarens ansökan genom att fylla i uppgifterna om anställningsvillkoren noggrant. Se till att det i bilagorna inte finns personuppgifter om någon annan än den som ärendet angår.

Om du inte kan använda arbetsgivarens Enter Finland, lämna uppgifterna om anställningsvillkoren på blankett TY6_plus. Om du använder blanketten, hämta den på webbplatsen Migri.fi. Där hittar du alltid den senaste versionen av blanketten.

 • Om du till exempel använder en TY6_plus-blankett som du tidigare sparat på din dator, kan den ha föråldrats. Om blanketten är föråldrad, behöver vi separat be dig om ytterligare uppgifter, vilket förlänger behandlingstiden för ansökan.

Villkoren i arbetsavtalet eller det bindande arbetserbjudandet ska vara desamma som de anställningsvillkor du meddelar Migrationsverket.

Arbetsgivarens samarbetsskyldighet

Arbetsgivaren har samarbetsskyldighet enligt lagen om säsongsanställning. Enligt lagen ska du som arbetsgivare lämna Migrationsverket all relevant information som behövs

 • för att bevilja tillstånd för säsongsarbete
 • för att förlänga eller förnya tillstånd för säsongsarbete.

Du måste försäkra att anställningsvillkoren i säsongsarbetet överensstämmer med gällande bestämmelser och det tillämpliga kollektivavtalet.

Vägran att bevilja tillstånd för säsongsarbete av orsaker som beror på arbetsgivaren

Tillstånd för säsongsarbete behöver inte beviljas, om det har sökts för arbete hos en arbetsgivare som påförts sanktioner för 

 • brott mot arbetsgivarskyldigheterna
 • olaglig anställning eller 
 • allvarlig försummelse av skyldigheterna enligt lagen om säsongsanställning. 

Tillstånd behöver inte heller beviljas, om 

 • arbetsgivaren inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt lag eller kollektivavtal när det gäller social trygghet, beskattning, arbetstagares rättigheter, arbetsförhållanden eller anställningsvillkor
 • arbetsgivarens företag har sökts i konkurs eller inte bedriver någon ekonomisk verksamhet eller 
 • arbetsgivaren inte har uppfyllt sin samarbetsskyldighet enligt lagen om säsongsanställning.

Minderåriga arbetstagare

Beakta lagen om unga arbetstagare (finlex.fi) och villkoren i den. Lagen begränsar till exempel 

 • när en minderårig arbetstagare själv kan ingå arbetsavtal
 • hur många timmar i veckan han eller hon får arbeta 
 • hurdant arbete han eller hon kan utföra. 

Om en arbetstagare hinner bli myndig innan anställningsförhållandet inleds, tillämpas inte lagen om unga arbetstagare.

När en säsongsarbetare vill arbeta hos en ny arbetsgivare under giltighetstiden för tillståndet för säsongsarbete

En säsongsarbetare som ämnar arbeta hos en arbetsgivare som inte har antecknats i hans eller hennes tillstånd för säsongsarbete ska ansöka om fogande av en ny arbetsgivare till tillståndet.

Om du är arbetsgivare som en säsongsarbetare vill lägga till som hans eller hennes nya arbetsgivare,

 • ska du skicka säsongsarbetaren blankett TY6_plus om du har fyllt i och undertecknat.
 • Om du representerar ett uthyrningsföretag, ska du även bifoga till ansökan avtalet mellan uthyrningsföretaget och användarföretaget. Avtalet ska innehålla uppgifter om avtalsparterna, giltighetstiden och arbetsuppgifterna vid arbetsplatsen.

Tills vidare är det inte möjligt att meddela fogande av en ny arbetsgivare i arbetsgivarens Enter Finland.

En säsongsarbetare ska ansöka om fogande av en ny arbetsgivare på samma konto i Enter Finland som han eller hon använde för att ansöka om sitt tidigare tillstånd för säsongsarbete. Om en säsongsarbetare har kommit till Finland med ett visum för säsongsarbete eller ansökt om sitt nuvarande tillstånd för säsongsarbete med en pappersblankett, ska han eller hon ansöka om fogande av en ny arbetsgivare med pappersblankett KAUSI_lisatyonantaja (pdf).

Läs mer om när arbetstagarens rätt att arbeta börjar om arbetstagaren ansöker om fogande av en ny arbetsgivare.

När Migrationsverket har behandlat säsongsarbetarens ansökan, får han eller hon ett intyg över fogande av en ny arbetsgivare

 • i Enter Finland, om han eller hon har lämnat in ansökan i Enter Finland
 • per post, om han eller hon har lämnat in en pappersansökan. 

Läs de mer detaljerade anvisningarna om fogande av en ny arbetsgivare.

Om en säsongsarbetare har ett uppehållstillstånd för säsongsarbete som är giltigt i 6–9 månader, kan han eller hon ansöka om fogande av en ny arbetsgivare endast om det nya arbetet är inom samma bransch och det nya arbetet varar i 6–9 månader. Branschen för ett uppehållstillstånd för säsongsarbete kan kontrolleras i delbeslutet.

Betalning för intyg för säsongsarbete

Om du inte kan betala för arbetstagarens ansökan om säsongsarbetsintyg i arbetsgivarens Enter Finland, kan du med en kontoöverföring betala den direkt in på Migrationsverkets konto:

 • FI59 8129 9710 0117 35 eller
 •  FI86 1804 3000 0154 04.

Du kan också be chattroboten Kamu om råd! Du hittar Kamu längst ner till höger på våra webbsidor. Skriv ”jag är arbetsgivare” i kommentarfältet under Kamu. Då ger Kamu dig råd som är avsedda för arbetsgivare.