Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Till säsongsarbetarens arbetsgivare

Det finns olika tillstånd för säsongsarbete.

En medborgare i ett land med visumtvång som säsongsarbetar i högst 90 dagar behöver ett visum för säsongsarbete. Visum för säsongsarbete behandlas och avgörs av Finlands beskickning utomlands.

En medborgare i ett visumfritt land som säsongsarbetar i högst 90 dagar behöver ett intyg för säsongsarbete. Begäran om intyg avgörs av Migrationsverket.

En person som kommer till Finland för säsongsarbete i 3–9 månader behöver uppehållstillstånd för säsongsarbete. Uppehållstillstånd söks hos Migrationsverket. Om säsongsarbetet pågår i 6–9 månader, fattar arbets- och näringsbyrån ett delbeslut om ansökan och därefter överförs ansökan till Migrationsverket för beslut. 

Vad är säsongsarbete?
Tillstånd för säsongsarbete beviljas för arbete hos en eller flera arbetsgivare
Säsongsarbetets längd
Inledande av arbete
Fortsatt arbete
Försörjningsförutsättning
Förutsättningar för beviljande av tillstånd för säsongsarbete
Arbetsgivarens samarbetsskyldighet
Vägran att bevilja tillstånd för säsongsarbete av orsaker som beror på arbetsgivaren
När du vill anställa en minderårig arbetstagare

Här kan du läsa mera om anvisningar för komplettering av arbetsvillkor.

Vad är säsongsarbete?

Med säsongsarbete avses enligt lagen om säsongsanställning till exempel jordbruks- och trädgårdsarbeten, skogsvårdsarbeten och arbeten inom turismbranschen. 

I statsrådets förordning kan du kontrollera om det arbete du erbjuder räknas som säsongsarbete. Du kan kontrollera vilka branscher som omfattas av statsrådets förordning i näringsgrensindelningen TOL 2008

Säsongsarbetet ska vara säsongsbundet. Den ska omfatta verksamhet med koppling till säsongsbetingade förhållanden som kräver avsevärt högre arbetsinsatser en viss tid på året.

Tillstånd för säsongsarbete beviljas för arbete hos en eller flera arbetsgivare

En säsongsarbetare får arbeta endast för de arbetsgivare som antecknats i hans eller hennes tillstånd för säsongsarbete. Om din arbetstagare har för avsikt att arbeta för flera arbetsgivare samtidigt, ska han eller hon lämna in blanketten TY6_plus för alla arbetsgivare. 

En arbetstagare som har ett giltigt tillstånd för säsongsarbete ska ansöka om ett nytt intyg för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för säsongsarbete om

 • han eller hon ämnar arbeta för en arbetsgivare som inte har antecknats i hans eller hennes tillstånd för säsongsarbete.

Säsongsarbetets längd

Tillstånd för säsongsarbete kan beviljas för 9 månader under en period på 12 månader. Beakta detta om din arbetstagare redan har arbetat med tillstånd för säsongsarbete i Finland föregående säsong. 

Som arbetstid räknas hela längden för tillståndet som beviljats för föregående säsong. Om din arbetstagare till exempel har arbetat två månader under föregående säsong, men har beviljats ett intyg för säsongsarbete för tre månader, räknar Migrationsverket att arbetstagarens säsongsarbete varat i tre månader. 

Tidsperioden på tolv månader räknas bakåt från det datum då det ansökta tillståndet upphör. 

Exempel: En arbetstagare ansöker om intyg för säsongsarbete för tiden 15.3.2021–12.6.2021. Arbetstagaren har också säsongsarbetat i Finland med tillstånd för säsongsarbete 13.5.2020–13.10.2020.  Intyget kan beviljas eftersom maximitiden på 9 månader inte överskrids under tiden 13.6.2020–13.6.2021. (15.3.2021–12.6.2021 = 90 dygn och 12.6.2020–13.10.2020 = 124 dygn. Totalt alltså 214 dygn, dvs. cirka 7 månader.) 

Inledande av arbete

Arbetstagaren får inte inleda arbetet förrän han eller hon har beviljats ett intyg för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för säsongsarbete. Enbart det faktum att ansökan har inletts ger inte sökanden rätt att arbeta. 

Läs om arbetsgivarens skyldigheter på sidan Arbetsgivarens skyldigheter vid anställning av utländsk arbetskraft.

Fortsatt arbete

En arbetstagare som har uppehållstillstånd för säsongsarbete kan fortsätta arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas: 

 • Om han eller hon ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för arbetstagare och 
 • han eller hon ämnar fortsätta arbeta för samma arbetsgivare och 
 • han eller hon ansöker om fortsatt tillstånd innan det första uppehållstillståndet för säsongsarbete upphör att gälla.

En arbetstagare som har visum för säsongsarbete eller intyg för säsongsarbete kan fortsätta arbeta medan ansökan om uppehållstillstånd behandlas: 

 • Om han eller hon har arbetat i Finland med visum eller intyg för säsongsarbete och ansöker om det första uppehållstillståndet för säsongsarbete och
 • han eller hon ämnar fortsätta arbeta för samma arbetsgivare i Finland och 
 • han eller hon lämnar in en ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete i Finland innan visum eller intyg för säsongsarbete upphör att gälla. 

När arbetstagaren har haft visum eller intyg för säsongsarbete kan han eller hon inte ansöka om fortsatt tillstånd utan måste ansöka om det första uppehållstillståndet för säsongsarbete.

Arbetstagaren kan inte fortsätta arbeta under behandlingen av ansökan om uppehållstillstånd:

 • Arbetstagaren är i Finland med visum för säsongsarbete eller intyg för säsongsarbete och övergår i en ny arbetsgivares tjänst. 
  • Han eller hon ska ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för arbetstagare och vänta på ett beslut innan han eller hon kan inleda arbetet hos den nya arbetsgivaren. 
 • Det finns ett avbrott i arbetstagarens anställningsförhållande och anställningsförhållandet fortsätter inte omedelbart efter det föregående anställningsförhållandet. 
  • Arbetstagaren måste lämna Finland och ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för arbetstagare i utlandet. Han eller hon kan inte lämna in en ansökan om uppehållstillstånd i Finland eftersom det finns ett avbrott mellan anställningsförhållandena. 

Försörjningsförutsättning

Arbetstagaren ska under hela säsongarbetstillståndets giltighetstid klara sig med den inkomst som han eller hon får för sitt förvärvsarbete. 

Lönen ska överensstämma med kollektivavtalet för det år under vilket arbetstagaren arbetar i företaget. Kom alltså ihåg att uppge lönen enligt det gällande kollektivavtalet. År 2021 ska lönen vara minst 1 252 euro i månaden för att försörjningsförutsättningen ska uppfyllas. Detta är rätten till dagpenning enligt arbetsvillkoret i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Om inget kollektivavtal tillämpas på arbetet, uppfylls försörjningsförutsättningen om arbetstagarens lön motsvarar den lönenivå som betalas för liknande uppgifter.

Förutsättningar för beviljande av tillstånd för säsongsarbete

Beviljande av tillstånd för säsongsarbete förutsätter ett gällande arbetsavtal eller ett bindande arbetserbjudande. Följande ska ingå i arbetsavtalet eller arbetserbjudandet:  

 • arbetsplats och arbetets karaktär
 • anställningsförhållandets längd
 • lön
 • arbetstimmar per vecka eller per månad
 • längden på en eventuell avlönad semester
 • andra betydelsefulla arbetsvillkor, såsom kollektivavtalet som tillämpas på arbetet
 • anställningsförhållandets begynnelsedag

Dessutom ska arbetsavtalet eller arbetserbjudandet visa att lämplig inkvartering har ordnats eller kommer att ordnas för arbetstagaren. Boendeförhållandena ska uppfylla de i Finland allmänt erkända hälso- och säkerhetskraven för boende. Bostaden ska vara varm, brandsäker och utrustad med tillräckliga sanitetsutrymmen. I bostaden ska det också finnas varmt vatten för att tvätta sig och tillräckliga sovutrymmen.

Arbetsvillkoren ska uppfylla minimikraven i kollektivavtalet och i finsk lag.

Som arbetsgivare ska du anmäla ovan nämnda uppgifter till Migrationsverket i arbetsgivarens Enter Finland. Du kan påskynda behandlingen av arbetstagarens ansökan genom att fylla i uppgifterna om arbetsvillkoren noggrant. 

Om du inte kan använda arbetsgivarens Enter Finland, meddela uppgifterna om arbetsvillkor med blanketten TY6_plus

Villkoren i arbetsavtalet eller det bindande arbetserbjudandet ska vara desamma som de arbetsvillkor du meddelar Migrationsverket. 

Arbetsgivarens samarbetsskyldighet

Arbetsgivaren har samarbetsskyldighet enligt lagen om säsongsanställning. Enligt lagen ska du som arbetsgivare lämna Migrationsverket all relevant information som behövs

 • för att bevilja tillstånd för säsongsarbete
 • för att förlänga eller förnya tillstånd för säsongsarbete.

Du måste till exempel försäkra att anställningsvillkoren i säsongsarbetet överensstämmer med gällande bestämmelser och det tillämpliga kollektivavtalet. 

Vägran att bevilja tillstånd för säsongsarbete av orsaker som beror på arbetsgivaren

Tillstånd för säsongsarbete behöver inte beviljas, om det har sökts för arbete hos en arbetsgivare som påförts sanktioner för 

 • brott mot arbetsgivarskyldigheterna
 • olaglig anställning eller 
 • allvarlig försummelse av skyldigheterna enligt lagen om säsongsanställning. 

Tillstånd behöver inte heller beviljas, om 

 • arbetsgivaren inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt lag eller kollektivavtal när det gäller social trygghet, beskattning, arbetstagares rättigheter, arbetsförhållanden eller anställningsvillkor
 • arbetsgivarens företag har sökts i konkurs eller inte bedriver någon ekonomisk verksamhet eller 
 • arbetsgivaren inte har uppfyllt sin samarbetsskyldighet enligt lagen om säsongsanställning.

När du vill anställa en minderårig arbetstagare

Beakta lagen om unga arbetstagare och villkoren i den. Lagen begränsar till exempel 

 • när en minderårig arbetstagare själv kan ingå arbetsavtal
 • hur många timmar i veckan han eller hon får arbeta 
 • hurdant arbete han eller hon kan utföra. 

Om en arbetstagare hinner bli myndig innan anställningsförhållandet inleds, tillämpas inte lagen om unga arbetstagare.