Hoppa till innehåll

Ordlista

Denna ordlista innehåller centrala termer som Migrationsverket använder på sin webbplats samt termförklaringar. Förklaringarna följer inte ordagrant de definitioner som finns i lagstiftningen. Därför lönar det sig att i officiella sammanhang bekanta sig med lagen och annan källitteratur.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

akuta fall
fi hätätapaukset
en emergency cases

Personer som FN:s flyktingorgan UNHCR betraktar som flyktingar som är i behov av brådskande vidarebosättning, ofta på grund av deras säkerhet eller hälsotillstånd. Dessa personer tas emot på basis av UNHCR:s dokument utan att finländska myndigheter intervjuar dem. De akuta fall som omplaceras i Finland ingår i den årliga flyktingkvoten. Under de senaste åren har det årliga antalet akuta fall i Finland varit 100. Se också kvotflykting.

alternativt skydd
fi toissijainen suojelu
en subsidiary protection

Grund för uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd beviljas på grund av alternativt skydd när villkoren för beviljande av asyl inte uppfylls, men sökanden kan bli utsatt för dödsstraff, avrättning, tortyr eller någon annan behandling eller bestraffning som är omänsklig eller kränker människovärdet i sitt hemland eller i sitt permanenta bosättningsland. Tillstånd kan också beviljas om det är uppenbart att sökanden inte kan återvända till sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland utan att utsättas för en allvarlig och personlig fara som föranleds av väpnad konflikt. Se också asyl, internationellt skydd.

anknytningsperson
fi perheenkokoaja
en sponsor

En person som vistas i Finland och vars familjemedlem ansöker om uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband för att vara tillsammans med anknytningspersonen.

assisterad frivillig återresa
fi avustettu vapaaehtoinen paluu
en assisted voluntary return

Med assisterad frivillig återresa avses ett arrangemang där en tredjelandsmedborgare som sökt internationellt skydd, en person som fått tillfälligt skydd, som är offer för människohandel eller som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 51 § i utlänningslagen kan som stöd för återresa betalas bidrag och ersättning för skäliga rese- och flyttkostnader för återresan till hemlandet eller till något annat land. En förutsättning för att bidrag och ersättning ska betalas är dessutom att sökanden frivilligt och i permanent syfte avlägsnar sig ur landet efter att ha återtagit sin ansökan eller efter att ha fått sin ansökan om uppehållstillstånd avslagen. Se internationellt skydd, tredjelandsmedborgare, tillfälligt skydd. Jfr frivillig återresa.

asyl
fi turvapaikka
en asylum

Uppehållstillstånd som beviljas utlänningar vid asylförfarande på grund av flyktingstatus. Se flykting.

asylsamtal
fi turvapaikkapuhuttelu
en asylum interview

Ett asylsamtal är en intervju för att utreda grunderna för en asylansökan. Asylsamtalet förs av Migrationsverket.

asylsökande
fi turvapaikanhakija
en asylum seeker

En person som ansöker om skydd och uppehållsrätt i en främmande stat. En asylsökande får flyktingstatus om han eller hon beviljas asyl. Se asyl, flykting.

asylutredning
fi turvapaikkatutkinta
en asylum investigation

Ett förfarande där Migrationsverket eller Gränsbevakningsväsendet först reder ut asylsökandens identitet och resrutt samt om hans eller hennes ansökan kan behandlas i Finland. Därefter för Migrationsverket ett asylsamtal för att reda ut grunderna för hans eller hennes asylansökan. Se asylsamtal.

avdelningen för mottagningstjänster
fi vastaanottopalveluiden osasto
en reception services department

Avdelningen för mottagningstjänstert är ett överordnat begrepp för alla lokaler där asylsökande inkvarteras. Medavdelningen för mottagningstjänster avses till exempel förläggningar och tillfälliga inkvarteringsenheter. Se också förläggning.

avvisning
fi käännyttäminen
en refusal of entry

Förfarande för avlägsnande ur landet. När en utlänning inte har haft uppehållstillstånd och ett beslut fattas om att utlänningen ska avlägsnas ur landet, blir personen avvisad. Jfr utvisning.

avvisande av ansökan utan prövning
fi tutkimatta jättäminen
en dismissal of application

Om du får ett beslut på att din asylansökan lämnas utan prövning, betyder det att din ansökan inte kommer att prövas i sak. Migrationsverket genomför dock alltid en preliminär prövning och bedömer om din ansökan innehåller grunder för att göra en fullständig prövning. Om det finns sådana grunder i din ansökan, tas ansökan upp till prövning i sak. Om det inte finns sådana grunder, kan verket besluta att lämna din ansökan utan prövning.

beskickning
fi edustusto
en mission

På webbplatsen www.migri.fi avses med beskickning i regel Finlands ambassader och konsulat.

bestämmande av medborgarskapsstatus
fi kansalaisuusaseman määrittäminen
en determination of citizenship status

I oklara fall reder Migrationsverket ut vilken stats medborgare personen i fråga anses vara i Finland. Se medborgarskap.

dubbelt/flerfaldigt medborgarskap
fi kaksoiskansalaisuus/monikansalaisuus
en dual/multiple nationality/citizenship

En person kan ha två eller flera medborgarskap.

Dublinförfarande
fi Dublin-menettely
en Dublin procedure

Dublinförfarandet baserar sig på EU:s Dublinförordning och används för att avgöra vilket land som är ansvarigt för att pröva en asylansökan. Förordningen tillämpas i medlemsstaterna i EU samt i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein. Ett annat land kan vara ansvarigt för att pröva en ansökan, om asylsökanden till exempel har familjeband, uppehållstillstånd eller visum i en annan stat som tillämpar Dublinförordningen. En annan medlemsstat är ansvarig för prövningen även i det fall att asylsökandens fingeravtryck har registrerats i Eurodac-systemet i samband med olaglig passage av unionens yttre gränser. Dessutom kan den stat där personen tidigare sökt asyl vara ansvarig för prövningen. Se Europeiska unionen (EU), asyl.

EU-blåkort
fi EU:n sininen kortti
en EU Blue Card

Ett uppehållstillstånd som är avsett för tredjelandsmedborgare som kommer till en medlemsstat i EU för högkvalificerad anställning. Se tredjelandsmedborgare.

EU-medborgare och en därmed jämförbar person
fi EU-kansalainen ja häneen rinnastettava
en EU citizen or a comparable person

Medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen (EU) eller i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. EU-medborgare har rätt att röra sig fritt på unionens territorium. Bestämmelserna om fri rörlighet tillämpas också på medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Isländska, liechtensteinska och norska medborgare får röra sig fritt med stöd av EES-avtalet, och med Schweiz har EU ingått ett separat avtal om fri rörlighet. Se Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
fi Euroopan talousalue (ETA)
en European Economic Area (EEA)

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är ett område med gemensam marknad. Medlemsstaterna i Europeiska unionen samt Island, Liechtenstein och Norge hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Se Europeiska unionen (EU).

Europeiska unionen (EU)
fi Euroopan unioni (EU)
en European Union (EU)

Europeiska unionen är en politisk och ekonomisk union som består av 27 europeiska medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EU-uppehållstillstånd
fi EU-oleskelulupa
en EU residence permit

Ett EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta som kan beviljas en tredjelandsmedborgare efter att han eller hon har vistats på Europeiska unionens territorium i fem år utan avbrott. Tillståndet gäller tills vidare. I ett EU-uppehållstillstånd antecknas bokstavskoden P-EU. Se tredjelandsmedborgare.

finländsk härkomst
fi suomalainen syntyperä
en Finnish origin

Med finländsk härkomst avses finska medborgare, tidigare finska medborgare, avkomlingar till infödda finska medborgare och i uppehållstillståndsärenden även personer av finsk nationalitet. Se också finsk medborgare, infödd finsk medborgare, medborgarskap, nationalitet.

finsk medborgare
fi Suomen kansalainen
en Finnish citizen

En person som vid födelsen eller senare på annat sätt förvärvat finskt medborgarskap. Se också naturalisation, medborgarskap.

flykting
fi pakolainen
en refugee

En utlänning som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sitt ursprung, sin religion, nationalitet eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin politiska uppfattning. Flyktingstatus beviljas en person som fått asyl i någon stat eller som UNHCR anser vara flykting. Se också kvotflykting, asylsökande, asyl.

flyktingsluss
fi järjestelykeskus
en registration centre

En flyktingsluss är en enhet för mottagande och registrering av nyanlända asylsökande. Efter registreringen flyttar asylsökandena till förläggningar. Se också förläggning.

flykting ”sur place”
fi sur place -pakolainen
en refugee sur place

En flykting vars behov av skydd har uppstått först efter att han eller hon har lämnat sitt hemland. Se också flykting.

frivillig återresa
fi vapaaehtoinen paluu
en voluntary return

I ett avvisnings- eller utvisningsbeslut, där det inte meddelas inreseförbud, fastställs en tidsfrist på minst sju och högst trettio dagar inom vilken tredjelandsmedborgaren frivilligt kan avlägsna sig ur landet. Se avvisning, utvisning, inreseförbud, tredjelandsmedborgare. Se också assisterad frivillig återresa.

främlingspass
fi muukalaispassi
en alien’s passport

Ett resedokument som kan beviljas en utlänning om han eller hon inte kan få pass av en myndighet i sitt hemland eller om han eller hon är statslös eller om det finns andra särskilda skäl att bevilja främlingspass. En person som har fått uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd beviljas främlingspass. Främlingspasset är inte en officiell identitetshandling. Se alternativt skydd. Jfr resedokument för flykting.

förbud mot tillbakasändning, förbud mot återsändande
fi palautuskielto (non-refoulement)
en non-refoulement

Förbud mot tillbakasändning (non-refoulement) innebär att ingen får sändas tillbaka till ett område där han eller hon kan bli utsatt för dödsstraff, tortyr, förföljelse eller annan behandling som är omänsklig eller kränker människovärdet.

förläggning
fi vastaanottokeskus
en reception centre

En plats där personer som söker internationellt skydd eller som får tillfälligt skydd inkvarteras och där det ordnas mottagningstjänster för dem. Grupphem och enheter för stödboende som är avsedda för barn är också förläggningar. Se också internationellt skydd, tillfälligt skydd.

humanitärt skydd
fi humanitaarinen suojelu
en humanitarian protection

Grund för uppehållstillstånd till och med den 16 maj 2016. Uppehållstillstånd kunde beviljas på grund av humanitärt skydd, när villkoren för beviljande av asyl eller alternativt skydd inte uppfylldes men när sökanden inte kunde återvända till sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland för att det inträffat en miljökatastrof där. En annan orsak kunde vara att säkerhetsläget i landet var dåligt till följd av en väpnad konflikt eller en allvarlig situation för de mänskliga rättigheterna. Se också asyl, alternativt skydd.

härstamningsprincipen
fi periytymisperiaate
en parentage principle, inheritance principle

En princip enligt vilken ett barn får sin förälders medborgarskap (ius sanguinis). En primär princip i Finlands medborgarskapslag. Jfr territorialprincipen, födelselandsprincipen.

infödd finsk medborgare
fi syntyperäinen Suomen kansalainen
en Finnish citizen by birth

En person som förvärvat finskt medborgarskap vid födelsen. Se medborgarskap.

inreseförbud
fi maahantulokielto
en prohibition of entry

I samband med avvisning eller utvisning kan en utlänning meddelas förbud att resa in i Finland på nytt. Förbudet kan vara tidsbegränsat eller gälla tills vidare antingen i hela Schengenområdet eller bara i Finland. Se också Schengenområdet.

internationellt skydd
fi kansainvälinen suojelu
en international protection

Enligt EU-direktiv och Finlands utlänningslag innebär internationellt skydd flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande. Se också flykting, alternativt skydd, humanitärt skydd.

invandrare
fi maahanmuuttaja
en immigrant; migrant

En person som flyttar till ett land (Finland). Jfr utvandrare.

kontinuerligt uppehållstillstånd
fi jatkuva oleskelulupa
en continuous residence permit

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Ett kontinuerligt uppehållstillstånd beviljas en utlänning som kommit till Finland för att permanent stanna i landet. Tillståndet ska förnyas innan dess giltighetstid går ut. I ett kontinuerligt uppehållstillstånd antecknas bokstavskoden A. Jfr tillfälligt uppehållstillstånd.

kvotflykting
fi kiintiöpakolainen
en quota refugee

En person som FN:s flyktingorgan UNHCR anser vara flykting och som beviljats uppehållstillstånd inom flyktingkvoten som fastställts i statsbudgeten. Under de senaste åren har Finlands flyktingkvot varit 750–1050 personer. Se också akuta fall, flykting.

laglig vistelse
fi laillinen oleskelu
en legal residence, legal stay

Med laglig vistelse avses att en utlänning vistas i landet med behövliga och giltiga tillstånd. Vistelsen i landet är laglig när utlänningen vistas i landet med giltigt visum, med stöd av visumfrihet eller med ett giltigt uppehållstillstånd. En utlänning får lagligen vistas i landet också till exempel under den tid hans eller hennes ansökan om uppehållstillstånd eller asyl behandlas.

medborgarskap
fi kansalaisuus
en citizenship, nationality

Ett rättsligt förhållande mellan individen och staten som anger individens ställning i staten och med hjälp av vilket de viktigaste rättigheterna och skyldigheterna i förhållandet mellan individen och staten bestäms.

medborgarskapsland
fi kansalaisuusvaltio
country/state of nationality

Stat vars medborgare en person är. Se medborgarskap.

medborgarskapsanmälan
fi kansalaisuusilmoitus
en citizenship declaration

Vissa persongrupper kan förvärva finskt medborgarskap efter anmälan. Dessa grupper anges i medborgarskapslagen. Jfr medborgarskapsansökan.

medborgarskapsansökan
fi kansalaisuushakemus
en citizenship application

En utlänning kan på ansökan beviljas finskt medborgarskap om villkoren i medborgarskapslagen uppfylls. Avvikelse från villkoren kan göras på de grunder som anges i lagen. Jfr medborgarskapsanmälan.

nationalitet
fi kansallisuus
en (ethnic) nationality, ethnic origin

Etnisk bakgrund. Tillhörighet till en viss folkgrupp (t.ex. ingermanländare, kurder, romer). Har en annan betydelse än medborgarskap. Till exempel en person av kurdisk nationalitet kan ha finskt medborgarskap. Jfr medborgarskap.

naturalisation
fi kansalaistaminen
en naturalisation

Med naturalisation avses beviljande av medborgarskap på ansökan. Se medborgarskap.

pass
fi passi
en passport

Ett resedokument utfärdat av en myndighet i hemlandet eller i vistelselandet. En utlänning ska ha ett pass när han eller hon reser in och vistas i Finland (med undantag av bl.a. nordiska medborgare).

permanent uppehållstillstånd
fi pysyvä oleskelulupa
en permanent residence permit

Ett uppehållstillstånd vars giltighetstid har inte begränsats. Tillståndet gäller tills vidare och behöver inte förnyas. I ett permanent uppehållstillstånd antecknas bokstavskoden P. Jfr tidsbegränsat uppehållstillstånd.

registrerat partnerskap
fi rekisteröity parisuhde
en registered partnership

Ett officiellt partnerskap mellan två personer av samma kön. Ett registrerat partnerskap kan i stort sett jämföras med ett äktenskap.

resedokument för flykting
fi pakolaisen matkustusasiakirja
en refugee travel document

Ett resedokument som utfärdas till en utlänning som fått flyktingstatus. Resedokumentet för flykting är inte en officiell identitetshandling. Se flykting. Jfr främlingspass.

Schengenområdet
fi Schengen-alue
en Schengen area

De stater som tillämpar Schengenregelverket bildar Schengenområdet. Till Schengenområdet hör Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

spårande
fi jäljittäminen
en tracing

Med spårande avses utredning av var föräldrarna eller en annan vårdnadshavare till ett ensamkommande barn eller barn som är offer för människohandel som söker internationellt skydd befinner sig.

tagande i förvar, förvarstagande
fi säilöönotto
en detention

Säkringsåtgärd, övervakningsåtgärd. En utlänning kan tas i förvar till exempel om det finns anledning att anta att utlänningen håller sig undan för att undvika avvisning eller utvisning. En asylsökande kan tas i förvar om det är nödvändigt för att reda ut asylsökandens identitet.

territorialprincipen, födelselandsprincipen
fi syntymämaaperiaate
birthplace principle

En princip enligt vilken ett barn förvärvar medborgarskap på grundval av födelseplatsen (ius soli). En sekundär princip i Finlands medborgarskapslag. Jfr härstamningsprincipen.

tidsbegränsat uppehållstillstånd
fi määräaikainen oleskelulupa
en fixed-term residence permit

Ett uppehållstillstånd som gäller en viss tid. Tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas för kontinuerlig eller tillfällig vistelse. Se kontinuerligt uppehållstillstånd, tillfälligt uppehållstillstånd. Jfr permanent uppehållstillstånd.

tillfälligt skydd
fi tilapäinen suojelu
en temporary protection

Tillfälligt skydd kan ges en utlänning som är i behov av internationellt skydd och som inte tryggt kan återvända till sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland på grund av att en väpnad konflikt eller någon annan våldssituation eller en miljökatastrof har lett till massflykt från landet eller dess närområden. För att tillfälligt skydd ska kunna ges förutsätts att skyddsbehovet kan bedömas bli kortvarigt.

tillfälligt uppehållstillstånd
fi tilapäinen oleskelulupa
en temporary residence permit

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Beviljas en utlänning som inte har för avsikt att permanent stanna i Finland. Tillståndet ska förnyas innan dess giltighetstid går ut. I ett tillfälligt uppehållstillstånd antecknas bokstavskoden B. Jfr kontinuerligt uppehållstillstånd.

tredjelandsmedborgare
fi kolmannen maan kansalainen
en third-country national

En utlänning som inte är EU-medborgare eller en därmed jämförbar person, dvs. en medborgare i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. Se EU-medborgare och en därmed jämförbar person, Europeiska unionen (EU).

UNHCR
fi UNHCR
en UNHCR

Förenta nationernas flyktingkommissariat. FN:s flyktingorganisation.

uppehållskort
fi oleskelukortti
en residence card

Ett kort som polisen utfärdar till en EU-medborgares familjemedlem som inte själv är EU-medborgare som bevis på hans eller hennes uppehållsrätt i Finland. På kortets chip lagras som biometriska kännetecken bland annat en ansiktsbild och två fingeravtryck. Uppehållskortet är inte en officiell identitetshandling. Jfr uppehållstillståndskort. Se EU-medborgare.

uppehållstillstånd
fi oleskelulupa
en residence permit

Tillstånd att upprepade gånger resa in och vistas i landet i något annat syfte än turism eller därmed jämförbar kortvarig vistelse. Ett uppehållstillstånd är antingen tidsbegränsat eller permanent. Uppehållstillstånd kan beviljas till exempel på grund av arbete, näringsidkande, studier eller familjeband. Se tidsbegränsat uppehållstillstånd, permanent uppehållstillstånd. Se också visum, visering.

uppehållstillståndskort
fi oleskelulupakortti
en residence permit card

Ett kort som Migrationsverket utfärdar och med vilket andra än EU-medborgare visar sin uppehållsrätt i Finland. På kortets chip lagras som biometriska kännetecken bland annat en ansiktsbild och två fingeravtryck. Uppehållstillståndskortet är inte en officiell identitetshandling. Jfr uppehållskort. Se EU-medborgare.

uppenbart ogrundad ansökan
fi ilmeisen perusteeton hakemus
en manifestly unfounded application

En asylansökan kan anses vara uppenbart ogrundad om 1) den inte motiveras med allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller andra grunder som har anknytning till förbuden mot tillbakasändning eller om påståendena är klart icke-trovärdiga, 2) sökandens uppenbara avsikt är att missbruka asylförfarandet eller 3) sökanden har kommit från ett säkert ursprungsland dit han eller hon kan sändas tillbaka. Se också förbud mot tillbakasändning, förbud mot återsändande.

utlandsfinländare
fi ulkosuomalainen
en expatriate Finn

En utlandsfinländare är en finsk medborgare eller en person som är av finländsk härkomst som är stadigvarande bosatt utomlands. Se finsk medborgare, finländsk härkomst.

utlänning
fi ulkomaalainen
en foreign national

En person som inte är finsk medborgare. Se finsk medborgare.

utvandrare
fi maastamuuttaja
en emigrant; migrant

En person som flyttar från ett land (Finland). Jfr invandrare.

utvisning
fi karkottaminen
en deportation

Förfarande för avlägsnande ur landet. När en utlänning har eller har haft uppehållstillstånd och ett beslut fattas om att utlänningen ska avlägsnas ur landet, blir personen utvisad. Jfr avvisning.

visum, visering
fi viisumi
en visa

Ett inresetillstånd som beviljas för en kortvarig och tillfällig vistelse som inte varar längre än 90 dagar. Finlands beskickningar fattar beslut om viseringar. Se beskickning.

återflyttare
fi paluumuuttaja
en returnee

Med återflyttare avses i tillståndsärenden en person som flyttar till Finland och som är av finskt ursprung eller som annars har nära band till Finland (en tidigare finsk medborgare, en avkomling till en infödd finsk medborgare eller en annan finländsk härkomst, t.ex. ingermanländsk härkomst). Se också finsk medborgare, infödd finsk medborgare, finländsk härkomst.