Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Utlämnande av uppgifter för vetenskaplig forskning

Du kan be om att få uppgifter ur Migrationsverkets system och register för forskningsändamål. Om du behöver uppgifter för vetenskaplig forskning, lämna in en begäran om handlingar eller uppgifter eller ansök om forskningstillstånd hos Migrationsverket.

Uppgifter och handlingar som gäller Migrationsverkets kunder är i huvudsak sekretessbelagda med stöd av 24 § 1 mom. 24 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, om det inte är uppenbart att utlämnandet av uppgifter ur dem inte äventyrar säkerheten för den berörda personen eller dennes närstående. Migrationsverket kan i enskilda fall bevilja tillstånd att ta del av en sekretessbelagd handling för vetenskaplig forskning eller statistikföring eller för ett sådant planerings- eller utredningsarbete som en myndighet utför, om det är uppenbart att de intressen som sekretessplikten är avsedd att skydda inte kränks om uppgifter lämnas ut.

Ansök om forskningstillstånd om du behöver få sekretessbelagda uppgifter för vetenskaplig forskning. Ange dina basuppgifter i ansökan samt specificera så noggrant som möjligt vilka uppgifter du behöver och för vilka ändamål. Du ska motivera med hjälp av en forskningsplan vilka uppgifter du behöver och varför.

Migrationsverket fattar beslut om beviljande av forskningstillstånd. Vid prövning av om tillstånd ska beviljas tar Migrationsverket hänsyn till tryggandet av den vetenskapliga forskningens frihet, de rättsliga förutsättningarna för beviljande av tillstånd, lagstiftningen om utlämnande av uppgifter samt huruvida det är ändamålsenligt att bevilja tillstånd. Forskningstillstånd beviljas för viss tid. Tillståndet kan återkallas av grundad anledning.

I regel lämnar Migrationsverket inte ut sekretessbelagda handlingar för examensarbeten vid universitet. Examensarbeten anses inte vara sådana vetenskapliga forskningsarbeten som avses i 28 § i offentlighetslagen. Om du behöver uppgifter för ditt examensarbete, kan du lämna in en begäran om handlingar.

Så gör du en ansökan om forskningstillstånd

Ansökan om forskningstillstånd

Om du behöver ta del av sekretessbelagda uppgifter i Migrationsverkets register för vetenskaplig forskning, kan du

 • fylla i en ansökan om att få ta del av sekretessbelagda myndighetshandlingar som finns på Justitieministeriets webbplats eller
 • göra en fritt formulerad ansökan.

I regel ska följande bifogas till ansökan:

 • Forskningsplan
 • Rekommendation från den handledande professorn, om det är fråga om ett examensarbete
 • Kopia av förlagsavtal, om det är fråga om en studie som ska publiceras
 • Positivt utlåtande av en etisk kommitté eller uppgift om behandlingsskedet vid kommittén
 • Register över behandling för forskningsregistret (tid. registerbeskrivning)
 • Konsekvensbedömning eller den uppförandekod som tillämpas, om det är fråga om behandling av särskilda kategorier av personuppgifter eller av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser
 • Utredning om behandling och skydd av personuppgifter: vem eller vilka som behandlar uppgifterna, var uppgifterna behandlas, hur och hur länge uppgifterna förvaras, hur uppgifterna skyddas och hur behandlingen av uppgifterna övervakas, hur obehörig användning av uppgifterna förhindras samt hur och när uppgifterna förstörs
 • Eventuella andra forskningstillstånd som du har beviljats eller sökt
 • Undertecknad sekretessförbindelse. Under behandlingen av ansökan får forskaren en sekretessförbindelse från Migrationsverket som ska undertecknas.

Forskningsplan

Forskningsplanen binder samman de uppgifter som lämnas ut ur ett register till ett bestämt projekt. Forskaren ska lämna in en forskningsplan där man så noggrant som möjligt specificerar de uppgifter som begärs och motiverar i detalj varför dessa uppgifter är nödvändiga med tanke på forskningens syfte och mål.

Forskningsplanen ska innehålla åtminstone följande uppgifter om forskningsprojektet:

 • Forskningsprojektets tema i detalj
 • Bakgrunden till forskningsprojektet
 • Forskningsprojektets syfte
 • En så specifik beskrivning som möjligt av forskningsuppdraget och forskningsmetoderna
 • Forskningsprojektets tidtabell
 • Information om publicering av forskningsresultaten och i vilken grad de kan utnyttjas
 • Det material som behövs för forskningen och en beskrivning av hur nödvändiga uppgifterna är

Om de uppgifter som lämnas ut för forskningsändamål i stor omfattning innehåller personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser eller personuppgifter som tillhör särskilda kategorier av personuppgifter, såsom uppgifter om personens etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa övertygelse eller sexuella läggning, krävs det för ett undantag från den registrerades rättigheter med stöd av 31 § i dataskyddslagen (1050/2018) att det även utförs en konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen eller att en i artikel 40 i dataskyddsförordningen avsedd uppförandekod följs. Lämna in konsekvensbedömningen eller uppförandekoden skriftligen till dataombudsmannens byrå och till Migrationsverket innan behandlingen inleds.

Skicka in din ansökan om forskningstillstånd

Skicka din ansökan om forskningstillstånd med bilagor till Migrationsverkets registratorskontor.

Registratorskontorets kontaktuppgifter:

 • E-post: migri@migri.fi
 • Postadress: PB 10, 00086 Migrationsverket

Om du har frågor om ansökan om forskningstillstånd, skicka e-post till adressen oikeuspalvelu@migri.fi.

Delgivning av beslut om forskningstillstånd och avgifter

Uppge i ansökan om du önskar få beslutet om forskningstillstånd per e-post. Ange i så fall även den e-postadress till vilken beslutet ska skickas. Om du inte ger ditt samtycke till elektronisk delgivning, ange den postadress till vilken beslutet ska skickas.

Om du är missnöjd med beslutet om forskningstillstånd, kan du överklaga beslutet hos en förvaltningsdomstol. Ange din hemort i ansökan om forskningstillstånd för att få rätt besvärsanvisning.

Beslut om forskningstillstånd är avgiftsfria. Migrationsverket kan i vissa fall ta ut en avgift för de arbetskostnader som uppstår när verket svarar på begäranden om handlingar och uppgifter.

Information om avgifter