Hoppa till innehåll

Förändringar i livssituationen

Jag är sambo

Jag ansöker om uppehållstillstånd på grund av samboende. Vilka bevis ska jag visa upp på samboendet?

Du kan beviljas uppehållstillstånd på grund av samboende om 

 • du har bott tillsammans med din sambo i minst två år eller 
 • ni har gemensam vårdnad om ett barn eller 
 • det finns vägande skäl att avvika från kravet på en tvåårig boendetid. 

Ingendera får vara gift på annat håll. Om du eller din sambo tidigare har varit gift, ska du bifoga ett legaliserat skilsmässointyg till ansökan.

Om ni har bott tillsammans i minst två år, måste ni som bevis på samboendet visa upp

 • hyresavtal
 • utdrag ur boenderegistret
 • disponentintyg med uppgift om samboendet eller
 • andra dokument.

Om ni har ett gemensamt barn, ska ni visa upp

 • en legaliserad födelseattest för barnet med uppgift om föräldrarna 
 • ett legaliserat beslut om gemensam vårdnad.
  • Om barnet är fött i Finland räcker det att uppgifterna om barnets föräldrar och vårdnadshavare finns i Finlands befolkningsdatasystem.

Läs mer på sidan Min make eller maka är i Finland.

Jag har ett uppehållstillstånd för arbetstagare/studier i Finland. Jag har hittat en partner i Finland. Måste jag byta eller kan jag byta mitt uppehållstillstånd mot ett uppehållstillstånd på grund av familjeband?

Du kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av familjeband om du uppfyller villkoren för tillståndet. Du måste själv bestämma om du ska ansöka om ett nytt tillstånd och vilket tillstånd du ska söka. Läs mer om uppehållstillstånd på grund av familjeband.

I regel återkallas det tidigare uppehållstillståndet om ett nytt tillstånd beviljas på en ny grund och det tidigare tillståndet fortfarande är giltigt.

Jag ska skilja mig från min make

Hur påverkar skilsmässan mitt uppehållstillstånd? 

Om du har ett permanent uppehållstillstånd (det står P på ditt kort), påverkar ändringarna i familjeförhållandena inte ditt uppehållstillstånd.

Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av familjeband (det står A eller B på ditt kort) och tillståndet grundar sig på ditt äktenskap, kan uppehållstillståndet återkallas på grund av er skilsmässa. 

Vid bedömningen av om ditt uppehållstillstånd ska återkallas beaktar vi längden på din vistelse i Finland och din familjemässiga, kulturella och sociala anknytning till hemlandet. Ditt uppehållstillstånd återkallas inte nödvändigtvis om du till exempel

 • är vårdnadshavare till ett barn som bor i Finland eller
 • under uppehållstillståndets giltighetstid har hamnat i en särskilt svår situation på grund av våld eller utnyttjande som riktats mot dig eller ditt barn. 

När Migrationsverket bedömer om ditt uppehållstillstånd ska återkallas, ges du tillfälle att bli hörd och att berätta din åsikt om återkallandet.

Om du har någon annan grund för fortsatt vistelse i Finland (till exempel arbete), kan du ansöka om uppehållstillstånd på den grunden.

När måste jag ansöka om uppehållstillstånd på en ny grund: redan vid ansökan om skilsmässa eller först efter att skilsmässan har trätt i kraft?

Det lönar sig att ansöka om tillstånd genast när det finns grunder för att ansöka om ett nytt tillstånd.

Min make har dött

Jag har beviljats uppehållstillstånd i Finland på grund av familjebandet till min make som nyligen har dött. Vad ska jag göra?

Informera Migrationsverket om saken.

Om du har ett permanent uppehållstillstånd på grund av familjeband (det står P på ditt kort), återkallar vi inte ditt uppehållstillstånd. 

Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av familjeband (det står A eller B på ditt kort) gör vi en individuell prövning av om ditt uppehållstillstånd ska återkallas. Om ditt uppehållstillstånd på grund av familjeband återkallas och om du har någon annan grund för fortsatt vistelse i Finland (till exempel arbete), kan du ansöka om uppehållstillstånd på den grunden.

Jag har fått ett barn

Jag har uppehållstillstånd i Finland. Vilken ansökan ska jag lämna in för mitt barn som är fött i Finland? Vilka bilagor ska jag bifoga till ansökan? Måste båda föräldrarna underteckna ansökan?

Du ska lämna in en ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband för barn med vårdnadshavare bosatt i Finland.

Du måste lämna in ansökan inom tre månader från barnets födelse. Uppehållstillståndet ger barnet rätt att vistas i Finland. 

Du måste ansöka om uppehållstillstånd även om det har ansökts om finskt medborgarskap för barnet och medborgarskapsansökan ännu inte har avgjorts.

Ditt barn måste följa med till Migrationsverkets serviceställe när ansökan lämnas in, om inte barnet är nyfött eller sjukt.

Båda föräldrarna måste underteckna barnets ansökan om uppehållstillstånd eller bifoga till ansökan en separat samtyckesblankett. Om du gör ansökan i Enter Finland behöver ansökan inte undertecknas. Bifoga till ansökan en samtyckesblankett (pdf) som båda föräldrarna har undertecknat.

Ditt barn måste ha ett giltigt pass. Du kan lämna in ansökan även om barnet saknar pass, men uppehållstillstånd beviljas inte förrän barnet har fått ett pass eller har antecknats i sin förälders pass.

För ansökan krävs ett foto av barnet enligt polisens anvisningar för passfoto (pdf, poliisi.fi). Ta passfotot eller den elektroniska bildkoden med till servicestället eller foga bildkoden till ansökan i Enter Finland.

Vad ska jag göra när jag vill skaffa ett uppehållstillstånd i Finland för mitt barn som bor utomlands?

Ansökan om uppehållstillstånd ska lämnas in på en finsk beskickning utomlands. Bekanta dig noga med anvisningarna om ansökan om uppehållstillstånd på sidan Min vårdnadshavare är i Finland.

Kontrollera på Utrikesministeriets webbplats (finlandabroad.fi) vilken beskickning kan ta emot ansökan om uppehållstillstånd.

Kan barn ansöka om uppehållstillstånd i Finland bara tillsammans med en förälder?

Om ett barn ansöker om uppehållstillstånd tillsammans med en förälder, måste den andra föräldern ge sitt samtycke till att barnet flyttar utomlands och får ett uppehållstillstånd. Samtycket måste vara permanent.

Samtycket behöver inte vara legaliserat men det måste i regel vara styrkt av en notarie och översatt till svenska, finska eller engelska.

Till samtycket måste bifogas en kopia av en identitetshandling eller ett pass för den som gett samtycket som visar personens underteckning.

Den andra vårdnadshavarens samtycke är inte ett absolut krav för beviljande av uppehållstillstånd. Samtycket behövs dock för att bedöma barnets bästa särskilt om barnet länge har levt åtskilt från anknytningspersonen.

Det behövs inget separat samtycke om vårdnadshavaren personligen har hörts på en beskickning och gett sitt muntliga samtycke samt undertecknat protokollet över intervjun.