Finskt medborgarskap

Ett barn till en finsk medborgare får finskt medborgarskap vid födelsen genom sina föräldrar (härstamningsprincipen). Om barnet föds utomlands utom äktenskapet till en finsk far, får han eller hon dock inte automatiskt faderns medborgarskap.

Finskt medborgarskap beviljas av Migrationsverket antingen efter anmälan eller på ansökan. Medborgarskapsanmälan är ett snabbare och billigare sätt att söka medborgarskap. Följande grupper kan få finskt medborgarskap efter anmälan:

 • barn som föds utomlands utom äktenskapet till en finsk far
 • adoptivbarn som är 12–17 år gamla
 • tidigare finska medborgare
 • medborgare i ett nordiskt land
 • unga vuxna som är 18–22 år gamla och har bott i Finland tillräckligt länge.

Om du inte hör till någon av dessa grupper, kan du få finskt medborgarskap på ansökan (naturalisation). För att kunna få finskt medborgarskap på ansökan måste du uppfylla följande villkor:

 • Din identitet är utredd.
 • Du har tillräckliga språkkunskaper.
 • Kravet på boendetid uppfylls.
 • Kravet på oförvitlighet uppfylls.
 • Du kan redogöra för din försörjning.
 • Du har uppfyllt dina betalningsförpliktelser.

Eftersom Finland godkänner flerfaldigt medborgarskap, kan en finsk medborgare också vara medborgare i något annat land. Om en finsk medborgare också är medborgare i något annat land, betraktar de finska myndigheterna honom eller henne som finsk medborgare i Finland och utomlands. Myndigheterna i andra länder betraktar dock inte honom eller henne nödvändigtvis som finsk medborgare, eftersom inte alla länder godkänner flerfaldigt medborgarskap på samma sätt som i Finland.

Meny