Hoppa till innehåll

Finskt medborgarskap

Ett barn till en finsk medborgare får finskt medborgarskap vid födelsen genom sina föräldrar (härstamningsprincipen). Detta betyder att barnet förvärvar finskt medborgarskap automatiskt genom sin mor eller far, om någon av föräldrarna är finsk medborgare.

Härstamningsprincipen tillämpas alltid enligt den medborgarskapslag som var i kraft när barnet föddes. Den nuvarande medborgarskapslagen trädde i kraft den 1 juni 2003, och den senaste ändringen gjordes den 1 april 2019 när moderskapslagen trädde i kraft.

En förälders finska medborgarskap överförs automatiskt till ett barn som är fött den 1 juni 2003 eller senare, om

 • barnets mor är finsk medborgare
 • barnets far är finsk medborgare och gift med barnets mor
 • barnet föds i Finland och om barnets far är finsk medborgare och hans faderskap har fastställts den 1 juni 2003 eller senare
 • barnet föds i Finland och om barnets andra, icke-födande mor är finsk medborgare och hennes moderskap har fastställts den 1 april 2019 eller senare.

Finskt medborgarskap beviljas av Migrationsverket antingen efter anmälan eller på ansökan. Medborgarskapsanmälan är ett snabbare och billigare sätt att söka medborgarskap. Följande grupper kan få finskt medborgarskap efter anmälan:

 • barn som föds utomlands utom äktenskapet till en finsk far eller till en finsk mor som inte har fött barnet
 • adoptivbarn som är 12–17 år gamla
 • tidigare finska medborgare
 • medborgare i ett nordiskt land
 • unga vuxna som är 18–22 år gamla och har bott i Finland tillräckligt länge.

Om du inte hör till någon av dessa grupper, kan du få finskt medborgarskap på ansökan (naturalisation). För att kunna få finskt medborgarskap på ansökan måste du uppfylla följande villkor:

 • Din identitet är utredd.
 • Du har tillräckliga språkkunskaper.
 • Kravet på boendetid uppfylls.
 • Kravet på oförvitlighet uppfylls.
 • Du kan redogöra för din försörjning.
 • Du har uppfyllt dina betalningsförpliktelser.

Eftersom Finland godkänner flerfaldigt medborgarskap, kan en finsk medborgare också vara medborgare i något annat land. Om en finsk medborgare också är medborgare i något annat land, betraktar de finska myndigheterna honom eller henne som finsk medborgare i Finland och utomlands. Myndigheterna i andra länder betraktar dock inte honom eller henne nödvändigtvis som finsk medborgare, eftersom inte alla länder godkänner flerfaldigt medborgarskap på samma sätt som i Finland.

Finskt medborgarskap

1. Sökanden ansöker om finskt medborgarskap genom att lämna in en anmälan eller ansökan.

2. Sökanden besöker ett av Migrationsverkets serviceställen för att styrka sin identitet och visa upp bilagorna i original.

Sökanden kan också styrka sin identitet vid en finsk beskickning om han eller hon har lämnat in en medborgarskapsanmälan.

3. Migrationsverket behandlar ansökan och fattar beslut.

4. Sökanden får ett e-postmeddelande eller textmeddelande när beslutet är klart, om han eller hon har lämnat in sin ansökan i Enter Finland.

Om sökanden har ansökt om medborgarskap på en pappersblankett, får han eller hon beslutet per post.

5a. Negativt beslut:

Sökanden kan överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen.

5b. Positivt beslut:

Uppgiften om finskt medborgarskap registreras automatiskt i befolkningsdatasystemet. Om sökanden har haft ett uppehållstillstånd, upphör det att gälla.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons till Europeiska kommissionen! Om du vill ge respons till Migrationsverket, gå till sidan migri.fi/respons.