Hoppa till innehåll

Oförvitlighet

En förutsättning för att få finskt medborgarskap är att sökanden uppfyller oförvitlighetsvillkoret.

Oförvitlighet betyder att du inte har gjort dig skyldig till brott eller meddelats besöksförbud. Brott som straffas med ordningsbot förhindrar inte beviljande av medborgarskap.

Brott och besöksförbud är inte ovillkorliga hinder för att du ska kunna få medborgarskap. Det är möjligt att avvika från kravet på oförvitlighet om det är motiverat med tanke på den totala situationen. Vid helhetsbedömningen beaktas bland annat

 • den tid som förflutit sedan brottet begicks
 • hur strängt straff som dömts ut för brottet
 • brottets art
 • huruvida den sökande upprepade gånger har gjort sig skyldig till straffbara gärningar.

Väntetid

Om du har gjort dig skyldig till en straffbar gärning, kan du bli tvungen att vänta en viss tid innan du kan få finskt medborgarskap. Detta betyder att du får ett negativt beslut på din ansökan och att en väntetid bestäms för dig. Under väntetiden kan du inte få finskt medborgarskap utan vägande skäl.

Väntetidens längd beror på

 • den tid som förflutit sedan brottet begicks
 • brottets art
 • hur strängt straff som dömts ut för brottet.

Undantag från väntetiden övervägs från fall till fall. Om du vill ansöka om finskt medborgarskap under väntetiden eller när väntetiden har gått ut, måste du lämna in en ny medborgarskapsansökan.

Du kan också få ett negativt beslut på din ansökan utan att någon väntetid bestäms för dig. Detta kan hända om du har gjort dig skyldig till ett mycket allvarligt brott och man anser att du inte för närvarande kan beviljas medborgarskap. Då tar Migrationsverket i beaktande

 • den tid som förflutit sedan brottet begicks
 • brottets art
 • hur strängt straff som dömts ut för brottet
 • antalet straff.

Om du ändå vill ansöka om finskt medborgarskap på nytt, måste du lämna in en ny medborgarskapsansökan. Migrationsverket avgör din ansökan utifrån den rådande situationen.