Hoppa till innehåll

Arbets- och studieverksamhet

Förläggningarna ordnar olika former av arbets- och studieverksamhet. Det är obligatoriskt att delta i verksamheten. Om du vägrar att delta, kan du få sänkt ekonomiskt stöd.

Arbets- och studieverksamheten är en annan sak än ett avlönat arbete utanför förläggningen. Om du vill utföra avlönat arbete, läs mer om asylsökandens rätt att arbeta.

Studieverksamheten vid förläggningen består oftast av studier i finska eller svenska. Arbetsverksamheten ordnas av förläggningen i förläggningens lokaler och innefattar till exempel städning eller olika utesysslor.

Innan du börjar delta i arbets- eller studieverksamheten utarbetar man en individuell arbets- och studieplan för dig. Du ska underteckna planen.

Kurs om det finländska samhället

Alla asylsökande måste delta i en kurs som handlar om det finländska samhället. Kursen är en del av arbets- och studieverksamheten. Deltagarna får grundläggande kunskaper i hur det finländska samhället fungerar.

Mer information

Rätt till förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Barn som bor på förläggningar har enligt lagen rätt att delta i grundläggande utbildning. Den kommun där förläggningen ligger ska ordna grundläggande utbildning för barn i läropliktsåldern som bor på kommunens område. Kommunen ska även ordna förskoleundervisning året innan läroplikten uppkommer.

Asylsökandens rätt att studera

Asylsökandes rätt att studera

Utlänningslagen begränsar inte asylsökandes rätt att studera. Som asylsökande kan du ansöka om och ta emot en studieplats om det är möjligt enligt läroanstaltens egna regler och anvisningar.

En studieplats innebär dock inte automatiskt att du får stanna i Finland. När ditt asylärende prövas, utreds din rätt att få internationellt skydd.

Du måste återkalla din asylansökan om du vill ansöka om uppehållstillstånd för studier efter den 1 september 2018

Om du anser att det är möjligt i din situation, kan du återkalla din asylansökan och i stället ansöka om uppehållstillstånd på någon av följande grunder:

  • studier
  • forskning
  • arbetspraktik
  • volontärarbete.

Om du återkallar din asylansökan, kommer Migrationsverket att avsluta behandlingen av ärendet och fatta ett beslut om att din ansökan förfaller.

Om du har ansökt om uppehållstillstånd innan den 1 september 2018, kan du få uppehållstillstånd utan att behöva återkalla din asylansökan

Du kan få uppehållstillstånd för studier utan att behöva återkalla din asylansökan, om du har ansökt om uppehållstillstånd för studier innan den 1 september 2018 och du antingen har ett anhängigt asylärende där beslutet inte har vunnit laga kraft eller du redan har beviljats internationellt skydd. Då avgör vi din ansökan om uppehållstillstånd för studier enligt de bestämmelser som var i kraft innan lagändringen den 1 september 2018.